+2

Tính tương đồng của cấu trúc dữ liệu: Ruby vs. JavaScript

Trong JavaScript, tại sao một mảng rỗng lại không bằng một mảng rỗng khác? Đâu là sự khác nhau giữa hai objects "giống hệt nhau" này?

Với những người đã có kinh nghiệm làm việc với JavaScript thì điều này khá minh bạch: firstArrsecondArr là 2 mảng khác biệt, và do đó, dĩ nhiên chúng sẽ không "equal". Tuy nhiên, đối với một lập trình viên Ruby thì cái nhìn của họ không như vậy: 2 mảng này có cùng content, do đó chúng "equal".

Vấn đề ở đây là sự khác biệt về quan điểm giữa ý nghĩa của toán tử so sánh giữa 2 ngôn ngữ Ruby và JavaScript. Một ngôn ngữ sử dụng khái niệm về object equivalence (đối tượng tương đồng) để so sánh cấu trúc dữ liệu, trong khi ngôn ngữ còn lại thì lại kiểm tra thông qua object identity (đồng nhất thức đối tượng).

Tính tương đồng của cấu trúc dữ liệu trong Ruby

Khi bạn thực hiện so sánh cấu trúc dữ liệu sử dụng toán tử built-in == trong Ruby, thực chất bạn đang so sánh nội dung bên trong của 2 object - và trong ví dụ trên thì là 2 mảng, và đồng thời cũng kiểm tra thứ tự các phần tử của 2 mảng liệu có khớp nhau. Điều này nghĩa là 2 biến trỏ tới 2 objects khác nhau trong bộ nhớ có thể bằng nhau:

first_array, second_array = [1,2,3], [1,2,3]

first_array == second_array #=> true

Nếu bạn thực sự muốn kiểm tra xem liệu 2 biến đó có trỏ tới cùng 1 object, bạn có thể kiểm tra object ID, hoặc, tốt hơn hết là sử dụng hàm .equal?

first_array, second_array = [1,2,3], [1,2,3]

first_array.object_id #=>47291249293100
second_array.object_id #=>47291249293080
first_array.object_id == second_array.object_id #=> false
first_array.equal?(second_array) #=> false

Không giống JavaScript, toán tử so sánh trong Ruby thực chất là một hàm được định nghĩa trong class mà chúng ta thực hiện so sánh. Và vì === chỉ là một method, chúng ta có thể ghi đè nó nếu muốn. Cách tiếp cận này khá là hợp lý nếu chúng ta muốn định nghĩa 1 class tùy biến và cần so sánh với class khác.

class Pepe
    def self.== other
        true
    end
end

Pepe == 'Oy' #=> true
Pepe == 2 #=> true
Pepe == false #=> true

Tính tương đồng của cấu trúc dữ liệu trong JavaScript

Không giống Ruby, JavaScript không công khai unique ID cho object bởi vì nó không cần thiết. Cấu trúc dữ liệu trong JavaScript mặc định được so sánh thông qua đồng nhất thức. Nếu 2 biến là tương đương, chúng chắc chắn phải trỏ tới cùng một object trong bộ nhớ

const firstArray = [1, 2, 3]
const secondAray = [1, 2, 3]
firstArray === secondArray /* false */

Nếu bạn muốn kiểm tra 2 cấu trúc dữ liệu tách biệt có cùng content, bạn phải tự định nghĩa hàm logic của mình, hoặc dùng một vài hàm built sẵn của các thư viện - ví dụ như Lodash chẳng hạn

const arraysAreEqual = (array1, array2) => {
  return array1.every((el, index) => el === array2[index])
}
arraysAreEqual([1,2,3],[1,2,3]) /* true */
> arraysAreEqual([1,2,3],['a','b','c']) /* false */

TL;DR

Toán tử === trong JavaScript kiểm tra 2 đối tượng được so sánh liệu có bằng nhau về giá trị, trong khi hàm == trong Ruby kiểm tra xem content của 2 mảng hoặc hash có bằng nhau hay không.

Dòng lệnh [1,2,3] == [1,2,3] trong Ruby sẽ được dịch thành [1,2,3].every((el, index) => el === [1,2,3][index]) trong JavaScript.

Trong JavaScript, [1,2,3] === [1,2,3] tương đương với [1,2,3].equal?([1,2,3]) trong Ruby


Nguồn bài viết: Equality of Data Structures: Ruby vs. JavaScript


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.