0

Tìm kiếm với AngularJS

I-Giới thiệu

Trong bài viết này sẽ truy cập đến chức năng tìm kiếm với AngularJS tích hợp với Rails app.

Ở đây các trường id_numer , name, date_of_birth, place_birth, in_class thuộc bảng Student để hiển thị và đáp ứng với kết quả tìm kiếm.

Đây là kết quả khi đã hoàn thiện.

Index.png

II-Xây dựng khung

1.Tạo rails app

rails new angular-search-app

rails db:create

rails db:migrate

Notes: Ruby 2.4.0dev, Rails 5.0.0.1

Chúng ta sẽ sử dụng bower để quan lý dependencies của project này. Bower là một package manager của web. Dependencies của project này bao gồm Bootstrap Framework, AngularJS, Angular-resource và Angular-route.

chạy bower intit

Bower sẽ tạo một file bower.json trong root directory của project, nó sẽ hỏi vài câu hỏi như tên của project, tên của tác giả, chi tiết.... Với tên project là angular-search-app thì kết quả của file JSON sẽ như sau:

bower.json

{
 "name": "angular-search-app",
 "authors": [
  "Lim Kimhuor <[email protected]>"
 ],
 "description": "Search with AngularJS",
 "main": "",
 "keywords": [
  "AngularJS",
  "rails"
 ],
 "license": "MIT",
 "homepage": "",
 "ignore": [
  "**/.*",
  "node_modules",
  "bower_components",
  "test",
  "tests"
 ]
}

Để dùng bower với rails app thực hiện bước sau:

 • Tạo file .bowerrc trong thư mục app
{
 "directory": "vendor/assets/components"
}
 • Thêm thư mục asset cho rails config/application.rb
class Application < Rails::Application
 ...
 config.assets.paths << Rails.root.join('vendor', 'assets', 'components')
 ...
end
 • Tiếp theo chạy các dòng lệnh sau:

bower install bootstrap --save
bower install angular --save
bower install angular-route --save
bower install angular-resource --save

Với lệnh trên sẽ tạo required dependencies cho project trong directory components và lưu trong file JSON. Nên thêm /vendor/assets/components vào trong .gitignore để không phải up các thư mục đó lên repository Github.

 • Thêm require cho javascript rails app app/assets/javascripts/application.js
//= require bootstrap/dist/js/bootstrap.min
//= require angular/angular.min
//= require angular-route/angular-route
//= require angular-resource/angular-resource
//= require_tree ./angular

 • Phần css app/assets/stylesheets/application.scss
*= require bootstrap/dist/css/bootstrap.min
 • Tạo model Student : rails g model Student id_number:string, name:string, date_of_birth:datetime, place_of_birth:string, in_class:string

rails db:migrate

 • Phần định tuyến config/routes.rb
root "students#index"
resources :students

 • Tạo controller rails g controller students

app/controllers/students_controller.rb

class StudentsController < ApplicationController
 def index
  @students = Student.all
 end
end
 • Tạo View: app/views/students/index.html.erb
<div class="row" ng-app="searchApp" ng-controller="SearchController as vm">
 <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
  <p id="notice"><%= notice %></p>

  <div class="search_input">
   <h1>Students</h1>
   <div class="row">
    <div class="form-group col-md-4">
     <%= text_field_tag :search_input, nil, placeholder: "Search..", class: "form-control" %>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="table-responsive">
   <table class="table table-hover table-striped jambo_table">
    <thead>
     <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Identity Card</th>
      <th>Name</th>
      <th>Date of birth</th>
      <th>Place</th>
      <th>Class</th>
     </tr>
    </thead>

    <tbody>
     <% @students.each do |student| %>
      <tr>
       <td><%= student.id %></td>
       <td><%= student.id_number %> </td>
       <td><%= student.name %> </td>
       <td><%= student.date_of_birth.strftime("%F") %> </td>
       <td><%= student.place_birth %> </td>
       <td><%= student.place_birth %> </td>
      </tr>
     <% end %>
    </tbody>
   </table>
  </div>
 </div>
</div>
 • Tạo dữ liệu để hiển thị spec/factories/students.rb
FactoryGirl.define do
 factory :student do
  id_number {Faker::Number.number(8)}
  name {Faker::Name.name}
  date_of_birth {Faker::Date.between(10.year.ago, Date.today)}
  place_birth {Faker::Address.street_address}
  sequence(:in_class) { |n| "DTTT-#{n}" }
 end
end

lib/tasks/db.rake

namespace :db do
 desc "remake database data"
 task remake_data: :environment do
  Rake::Task["db:migrate:reset"].invoke

  puts "Create 20 students."
  20.times {FactoryGirl.create :student}
  puts "Complete."
 end
end

vào terminal run : rails db:remake_datarails server

Kết quả hiển thị như sau

rails index.png

2.Khung của angularjs

app/assets/javascript

angular
||- app/
||_||- searchp_app.js
||- contrller/
||_||- search_controller.js

 • Build JSON để lấy ở phía angularjs

app/controllers/students_controller.rb

class StudentsController < ApplicationController
 def index
  @students = Student.all
  respond_to :html, :json
 end
end

app/views/students/index.json.jbuilder

json.array! @students, partial: 'students/student', as: :student

app/views/students/_student.json.jbuilder

json.extract! student, :id, :id_number, :name, :date_of_birth, :place_birth, :in_class
json.url student_url(student, format: :json)

search_app.js

"use strict";
var searchApp = angular.module("searchApp", ["ngRoute", "ngResource"]);

search_controller.js

searchApp.controller("SearchController", SearchController);
SearchController.$inject = ["$scope", "$http"];
function SearchController($scope, $http) {
 var vm = this;
 $http.get("students.json").success(function(data, status, headers, config) {
  vm.students = data;
 }).error(function(data, status, headers, config) {
  // log error
 });
};
Kết quả của chương trình
 • search theo id-card

search_id_card.png

 • search theo tên

search_by_name.png

 • search theo ngày năm sinh

by_dob.png

 • search theo nơi sinh

by_place.png

 • search theo lớp học

by_class.png

III-Kết luận

Hy vọng bài viết này có thể giúp tăng kiến thức một chút về angularjs với một số phương thức để thực hiện với rails app. Code tham khảo : Github

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.