+4

Tìm hiểu về Unix/Linux P3 - Mảng và vòng lặp

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tim hiểu về array và vòng lặp trong shell script nhé. Khái niệm về array chắc cũng không xa lạ với anh em coder nữa nên chúng ta sẽ bỏ qua nha.

Định nghĩa các giá trị trong array

1. Định nghĩa gián tiếp

Định nghĩa gián tiếp là việc bạn sẽ gán từng giá trị tới từng index của mảng, ví dụ:

ARRAYNAME[INDEX]=value
FRUIT[0]='APPLE'
FRUIT[1]='ORANGE'
FRUIT[2]='BANANA'

2. Định nghĩa hỗn hợp

Với kiểu này thì chúng ta có thể khai báo array với hàng loạt các giá trị, chúng ta cũng có thể thêm giá trị vào sau nếu muốn

ARRAYNAME=(VALUE1 VALUE2 VALUE3)
CAR=(TOYOTA VOLVO VINFAST)

hoặc

CAR=([0]=TOYOTA [1]=VOLVO [2]=VINFAST)

Truy cập các giá trị

1. Lấy tất cả các giá trị

Để in ra tất cả các giá trị trong array, chúng ta sử dụng:

echo ${ARRAYNAME[@]}    
echo ${ARRAYNAME[*]}
CAR=([0]=TOYOTA [1]=VOLVO [2]=VINFAST)
echo ${CAR[@]}    
echo ${CAR[*]}  

Kết quả:

TOYOTA VOLVO VINFAST
TOYOTA VOLVO VINFAST

2. Lấy giá trị đầu tiên

echo ${ARRAYNAME}    
CAR=([0]=TOYOTA [1]=VOLVO [2]=VINFAST)
echo ${CAR}
echo ${CAR[0]}

Kết quả:

TOYOTA
TOYOTA

3. Lấy giá trị cụ thể

echo ${ARRAYNAME[INDEX]}
echo ${CAR[2]}

Kết quả:

VINFAST

4. Lấy giá trị theo index của string

echo ${ARRAYNAME[WHICH_ELEMENT]:STARTING_INDEX:COUNT_ELEMENT}
STRING=('THIS IS A LONG STRING')
echo ${STRING[0]:8:13}

Kết quả:

A LONG STRING

5. Độ dài giá trị cụ thể

echo ${#ARRAYNAME[INDEX]}
CAR=(TOYOTA VOLVO VINFAST)
echo ${#CAR} // tương đương ${#CAR[0]}
echo ${#CAR[1]}

Kết quả:

6
5

6. Độ dài mảng

CAR=(TOYOTA VOLVO VINFAST)
echo ${#CAR[@]}
echo ${#CAR[*]}

Kết quả:

3
3

Vòng lặp

Có array thì đương nhiên sẽ có vòng lặp phải không nào 😄. À còn một điều nữa về những toán tử trong shell, mình quên mất chưa viết bài này nên các bạn có thể tham khảo tạm một bài khác nhé (link)

Trong shell thì có 4 loại vòng lặp: while, for, until, select. Cụ thể như sau

While

Cú pháp cũng của vòng lặp while cũng không khác gì trong những ngôn ngữ mà chúng ta hay sử dụng, khi nào mà điều kiện ở while còn thỏa mãn thì vòng lặp sẽ tiếp tục chạy

while command
do
 //something
done

Giờ chúng ta sẽ tạo 1 vòng lặp in ra các phần tử trong 1 mảng nhé

#!/bin/sh

arr=(3 6 8 9 20 22 30 49 50 9) 
i=0 

while [ $i -lt ${#arr[@]} ] 
do
  echo ${arr[$i]} 
  i=`expr $i + 1` 
done

Kết quả:

3
6
8
9
20
22
30
49
50
9

Ngoài ra bạn cũng có thể nhiều vòng lặp lồng nhau

#!/bin/sh

a=0
while [ $a -lt 10 ]  # this is loop1
do
  b=$a
  while [ $b -ge 0 ] # this is loop2
  do
   echo -n "$b "
   b=`expr $b - 1`
  done
  echo
  a=`expr $a + 1`
done

Kết quả:

0 
1 0 
2 1 0 
3 2 1 0 
4 3 2 1 0 
5 4 3 2 1 0 
6 5 4 3 2 1 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 
8 7 6 5 4 3 2 1 0 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

For

Đây là vòng lặp sẽ duyệt từng phần tử trong mảng

#!/bin/sh

arr=(3 6 8 9 20 22 30 49 50 9) 
for i in "${arr[@]}"
do
  echo $i 
done

Kết quả:

arr=(1 2 3 4 5) 
 
# loops iterate through a 
# set of values until the 
# list (arr) is exhausted 
for i in "${arr[@]}"
do
  # access each element 
  # as $i 
  echo $i 
done

Until

Vòng lặp này thì sẽ thực hiện cho tới khi gặp 1 điều kiện. Ví dụ giờ mình muốn lấy những phần tử trong mảng có index < 5 thì sẽ để điều kiện là until index > 5

#!/bin/sh

arr=(3 6 8 10 20 22 30 49 50 9)
i=0

until [ $i -gt 5 ]
do
  echo ${arr[$i]}
  i=`expr $i + 1`
done

Kết quả:

#!/bin/sh

arr=(3 6 8 10 20 22 30 49 50 9)
i=0

until [ $i -gt 5 ]
do
  echo ${arr[$i]}
  i=`expr $i + 1`
done

Select

Nôm na là bạn sẽ đưa cho người dụng chọn 1 option và bạn sẽ in ra kết quả của option đó. Hãy thử ví dụ dưới đây nhé

#!/bin/bash
PS3="Select number of the gift you want ==> "
echo "Select what you want for Christmas eve"

select answer in "A cat" "A car" "A new Macbook M1" "A Girl Friend"
do
    case $answer in
        "A cat")
            echo "Good choice. Get ready for your meow meow"
            ;;
        "A car")
            echo "Oke, i will buy you a toy"
            ;;
        "A new Macbook M1")
            echo "I'm not Bill Gate"
            ;;
        "A Girl Friend")
            echo "I'm not Cupid"
            ;;
        *)
            echo "Well, you need to enter something from the list!"
            ;;
    esac
done

Kết quả:

Select what you want for Christmas eve
1) A cat	   3) A new Macbook M1
2) A car	   4) A Girl Friend
Select number of the gift you want ==> 4
I'm not Cupid

Bài tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.