+3

Tìm hiểu về thư viện Reselect ( P1)

1. Reselect

Reselect là một thư viện "selector" danh cho redux và một số khác . Lấy cảm hứng từ NuclearJS, subscriptions trong re-frame
Trươc khi tiềm hiểu Reselect chúng ta nên tìm hiểu một tí về selector . selector có thể hiểu là một đoạn logic được sử dụng để tính toán ra một giá trị nào đó từ các giá trị có sẵn, hoặc chỉ đơn giản là lấy một giá trị từ một giá trị có sẵn.Bên canh đó trong reselect còn có một số chức năng như

 • Selector cho phép tính toán được dử liệu dẩn xuất . Cho phép Redux lưu trử trạng thái ở mức tối thiểu
 • Selector cho phép lưu dử liệu trước đó .Chỉ thay đổi khi các đối số của nó thay đổi
 • Selector cho phép kết hợp , làm đầu vào cho một selector khác

Cách sử dụng

1) Cài đặt
npm install reselect
2) Demo
import { connect } from 'react-redux'
import { toggleTodo } from '../actions'
import TodoList from '../components/TodoList'

const getVisibleTodos = (todos, filter) => {
 switch (filter) {
  case 'SHOW_ALL':
   return todos
  case 'SHOW_COMPLETED':
   return todos.filter(t => t.completed)
  case 'SHOW_ACTIVE':
   return todos.filter(t => !t.completed)
 }
}

const mapStateToProps = (state) => {
 return {
  todos: getVisibleTodos(state.todos, state.visibilityFilter)
 }
}

const mapDispatchToProps = (dispatch) => {
 return {
  onTodoClick: (id) => {
   dispatch(toggleTodo(id))
  }
 }
}

const VisibleTodoList = connect(
 mapStateToProps,
 mapDispatchToProps
)(TodoList)

export default VisibleTodoList

Trong ví dụ trên, mapStateToProps gọi getVibleTodos để tính todos Điều này hoạt động tốt, nhưng có một hạn chế là todos được tính toán mỗi khi state được cập nhật. Nếu statelớn hoặc việc tính toán tốn kém, việc lặp lại phép tính trên mỗi lần cập nhật có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất. Selector lại có thể giúp tránh những tính toán lại không cần thiết này. Sau đây chúng ta sẻ giải quyết vấn đề này

Creating a Memoized Selector

Chúng ta hảy thay thế getVibleTodos bằng một bộ chọn đã ghi nhớ để tính toán lại các todos khi giá trị của state.todos hoặc state.visibilityFilter thay đổi, nhưng không thay đổi các thành phần không cần thiết

Reselect cung cấp một chức năng createSelector để tạo các bộ chọn được ghi nhớ. createSelector nhận một mảng các selector đầu vào và một hàm biến đổi làm đối số của nó. Nếu State của Redux bị đột biến theo cách khiến giá trị của bộ chọn đầu vào thay đổi, bộ chọn sẽ gọi hàm biến đổi của nó với các giá trị của bộ chọn đầu vào làm đối số và trả về kết quả. Nếu giá trị của các bộ chọn đầu vào giống với lần gọi trước đó đến bộ chọn, nó sẽ trả về giá trị đã tính trước đó thay vì gọi hàm biến đổi.

Hãy xác định một bộ chọn được ghi nhớ có tên getVibleTodos để thay thế phiên bản không được ghi nhớ ở trên:

selectors/index.js

import { createSelector } from 'reselect'

const getVisibilityFilter = (state) => state.visibilityFilter
const getTodos = (state) => state.todos

export const getVisibleTodos = createSelector(
 [ getVisibilityFilter, getTodos ],
 (visibilityFilter, todos) => {
  switch (visibilityFilter) {
   case 'SHOW_ALL':
    return todos
   case 'SHOW_COMPLETED':
    return todos.filter(t => t.completed)
   case 'SHOW_ACTIVE':
    return todos.filter(t => !t.completed)
  }
 }
)
Composing Selectors

Bản thân một selector đã ghi nhớ có thể là một bộ chọn đầu vào cho một selector đã ghi nhớ khác. Đây là getVibleTodos đang được sử dụng như một selector đầu vào cho một selector kem theo phần lọc các việc cần làm theo từ khóa:

const getKeyword = (state) => state.keyword

const getVisibleTodosFilteredByKeyword = createSelector(
 [ getVisibleTodos, getKeyword ],
 (visibleTodos, keyword) => visibleTodos.filter(
  todo => todo.text.includes(keyword)
 )
)
Connecting a Selector to the Redux Store

Nếu bạn đang sử dụng React Redux, bạn có thể gọi các selector dưới dạng các hàm thông thường bên trong mapStateToProps (): `containers/VisibleTodoList.js

import { connect } from 'react-redux'
import { toggleTodo } from '../actions'
import TodoList from '../components/TodoList'
import { getVisibleTodos } from '../selectors'

const mapStateToProps = (state) => {
 return {
  todos: getVisibleTodos(state)
 }
}

const mapDispatchToProps = (dispatch) => {
 return {
  onTodoClick: (id) => {
   dispatch(toggleTodo(id))
  }
 }
}

const VisibleTodoList = connect(
 mapStateToProps,
 mapDispatchToProps
)(TodoList)

export default VisibleTodoList

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.