SSV
+2

Tìm hiểu về test plan

1. Test plan là gì?

Test plan chính là tài liệu tổng quan về việc kiểm thử 1 project đặc tả: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có. Test plan là cơ sở để test các sản phẩm / phần mềm trong một dự án.

2. Các loại Test plan

  • Master testplan: một kế hoạch test bao quát nhất cho sản phầm/ phần mềm tổng hợp tất cả các test plan trước đó.
  • Testing Level Specific Test Plans(test testplan cụ thể) : kế hoạch test cụ thể cho từng mức Unit test plan Intergration test plan System test plan Accptance test plan
  • Testing Type Specific Test Plans

3. Test plan template

Các định dạng và nội dung của testplan là khác nhau tùy vào các quy trình , tiêu chuẩn và các công cụ quản lý lỗi. Tuy nhiên định dạng sau dựa trên tiêu chuẩn IEEE cho test plan cung cấp 1 cách đầy đủ và tóm tắt những gì nên đưa và có thể đưa vào.

- Test plan indentifier(nhận dạng test plan) : cung cấp định danh duy nhất cho tài liệu - Giới thiệu: Cung cấp cái nhìn tổng quát về test plan Xác định các mục tiêu Xác định các ràng buộc - Tài liệu tham khảo: liệt kê các tài liệu liên quan, các ràng buộc với chúng bao gồm: Kế hoạch dự án Kế hoạch cấu hình - Test Items: Liệt kê các hạng mục test(phần mềm/ sản phẩm) và các phiên bản - Các tính năng được test Danh sách các tính năng được test Cung cấp các tài liệu tham khảo cho các yêu cầu và thông số kỹ thuật trong thiết kế. - Các tính năng không được test. Danh sách các tính năng không được test Chỉ ra nguyên nhân không được test - Phương pháp tiếp cận: Chỉ ra các phương pháp tiếp cận tổng thể để test Xác định mức độ test( nếu đó là 1 testplan tổng thể ), các kiểu test và phương pháp test(manual/automation, while box/black box, gray box) - Items pass/Fail Criteria: Xác định tiêu chí nào sẽ được sử dụng trong mỗi mục được test là fail or pass. - Tiêu chuẩn các hệ thống treo và yêu cầu kết nối lại Xác định các tiêu chí để dừng việc test Xác định các hoạt động test khi quá trình test dk kết nối lại - Sản phẩm test Test plan Test case Test scripts Lỗi/ các bản ghi cải tiến Test report - Môi trường test Chỉ định các tính chất của môi trường: phần cứng, phần mềm, mạng…. Danh sách testing và các công cụ liên quan - Đánh giá Cung cấp một bản test sơ lược(chi phí hoặc nỗ lực ) hoặc 1 liên kết để lập dự toán chi tiết - Nhân sự và đào tạo theo nhu cầu Xác định nhân sự cho nhu cầu kỹ thuật cần thiết Xác định rằng đào tạo là cần thiết để cung cấp kỹ năng cho nhân sự - Trách nhiệm: Xác định trách nhiệm của mỗi đội/ cá nhân/ tổ chức - Rủi ro: Xác định các rủi ro có thể gặp phải Xác định cách giảm nhẹ rủi ro hoặc các kế hoạch dự phòng - Giả định và phụ thuộc: Liệt kê các giả định trong khi thực hiện kế hoạch này Liệt kê các phụ thuộc - Phê duyệt: Chỉ định tên và vai trò của tât cả những người phải chấp nhận kế hoạch Cung cấp khoảng trống cho chữ ký và ngày tháng( nếu tài liệu là bản in)

4. Lưu ý

  • Xây dựng kế hoạch ngắn gọn, tránh dư thừa
  • Cụ thể
  • Sử dụng danh sách và bảng nếu có thể. Tránh các đoạn văn dài dòng
  • Có kế hoạch kiểm tra xem xét lại một vài lần trước khi gửi đi. Chất lượng testplan thể hiện chất lượng bài test
  • Cập nhật test plan khi cần thiết

5. Ví dụ

Ví dụ testplan cơ bản

Tài liệu tham khảo : http://softwaretestingfundamentals.com/test-plan/ http://www.testingvn.com/viewforum.php?f=30


All Rights Reserved