+1

Tìm hiểu về notification trong Laravel 5.3(P2)

Ở bài viết trước tôi có giới thiệu qua một chút về notification . Ở bài viết này tôi xin đi chi tiết hơn về gửi notification trong Slack , SMS .....

1. Đầu tiên sau đây tôi xin demo một ví dụ nhỏ bằng cách gửi notification thông qua Slack.

 • Bước 1 : Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một notification bằng cách sử dụng câu lệnh trong terminal:
 php artisan make:notification InvoicePaid
 • Bước 2 : Sau đó chúng ta vào class InvoicePaid.php vừa được tạo trong thư mục Notifications . Nó sẽ được làm giống như dưới đây :
<?php

namespace App\Notifications;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Notifications\Notification;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage;
use App\Notifications\InvoicePaid;
use Illuminate\Notifications\Messages\SlackMessage;

class InvoicePaid extends Notification
{
  protected $user;
  use Queueable;

  /**
   * Create a new notification instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(\App\User $user)
  {
    $this->user = $user;
  }

  /**
   * Get the notification's delivery channels.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return array
   */
  public function via($notifiable)
  {
    return ['slack'];
  }

  public function toSlack($notifiable)
  {
    return (new SlackMessage)
      ->success()
      ->content('today i feel lose something in my life');
  }
}

Sau đó ở model User.php , chúng ta sẽ thêm vào ý một function như sau :

public function routeNotificationForSlack()
  {
    return 'https://hooks.slack.com/services/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';
  }

Trong route chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một chút :

Route::get('/home', function(){
  $user = App\User::find(1);
  $user->notify(new InvoicePaid($user));
 });

Đương nhiên chúng ta nên cài đặt thêm guzzle trong file composer

"guzzlehttp/guzzle": "~4.0"

Cuối cùng , chúng ta sẽ có được kết quả như hình dưới đây :

2 . Sau đây là demo về gửi notification bằng Mail

Ở ví dụ này tôi sẽ sử dụng mailtrap.io . Chúng ta sẽ vào trang này login sau đó tạo cho mình một inbox mới .

Sau đó nhìn trên hình chúng ta sẽ copy UsernamePassword config vào file .env

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME="7a8e62475af533"
MAIL_PASSWORD="830515dde5e323"
MAIL_ENCRYPTION=null

Ngoài ra , khi chúng ta tạo một notification bằng lênh make:notification chúng ta đã có sắn các function cần thiết .

<?php

namespace App\Notifications;

use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Notifications\Notification;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage;
use App\User;

class MailNoti extends Notification
{
  protected $user;
  use Queueable;

  /**
   * Create a new notification instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(User $user)
  {
    $this->user = $user;
  }

  /**
   * Get the notification's delivery channels.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return array
   */
  public function via($notifiable)
  {
    return ['mail'];
  }

  /**
   * Get the mail representation of the notification.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return \Illuminate\Notifications\Messages\MailMessage
   */
  public function toMail($notifiable)
  {
    return (new MailMessage)
          ->line('The introduction to the notification.')
          ->action('Notification Action', 'https://laravel.com')
          ->line('Thank you for using our application!');
  }

  /**
   * Get the array representation of the notification.
   *
   * @param mixed $notifiable
   * @return array
   */
  public function toArray($notifiable)
  {
    return [
      //
    ];
  }
}

Ta chỉ cần thêm route trong file web.php:

Route::get('/home', function(){
  $user = App\User::find(1);
  $user->notify(new MailNoti($user));
});

Và kết quả chúng ta đã nhận được 1 notification trong mailtrap.io :

Hi vọng bài viết này có thể giúp đỡ được các bạn . Thank you ! 😄

TÀI LIỆU THAM KHẢO


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.