Tìm hiểu về Nested Functions và Closures trong Javascript

Nested function

Trong Javascript, bạn có thể lồng 1 hàm bên trong 1 hàm khác. Tất cả các biến (variables) cũng như đối số (arguments ) từ hàm cha (outer function) đều được "kế thừa" từ hàm con (inner function). Nói cách khác, Inner function chứa Scope của outner function.Trong khi đó outer function không thể sử dụng được các biến (variables) cũng như đối số (arguments) của inner function . Code example

  function outside(a) {
   function inside(b) {
      return a + b;
   }
   return inside;
  }
  outside(1)(4) // return 5;

Cùng giải thích 1 chút nhé:Trong hàm outside (outner function) ta có định nghĩa 1 hàm inside() , hàm này làm nhiệm vụ đơn giản là trả về tổng của 2 số - 1 tham số được truyền vào từ outner function, 1 tham số được truyền vào từ chính inner function . Cuối cùng, hàm outside sẽ trả về 1 hàm return inside;

Closures

Closures are functions that refer to independent (free) variables (variables that are used locally, but defined in an enclosing scope). In other words, these functions 'remember' the environment in which they were created. Đọc định nghĩa có vẻ khá lằng nhằng 😃. Có thể hiểu đơn giản closure là 1 thứ dùng để bao đóng các thứ khác(Environment ở đây chính là các outner function mà ta đã nói ở phần Nested Function). Trong closure sẽ chứa các function và các variable, arguments mà các function đó có thể truy cập được đến. Điều quan trọng là function nằm bên trong Closure vẫn có thể truy xuất được tất cả các biên nằm bên trong Closure. Miễn là function còn tồn tại thì các biến bên trong Closure sẽ không bị thu dọn, để cho function có thể truy xuất chúng bất cứ khi nào nó muốn. Code example

  var pet = function(name) {
    return function() {
      return name;
    }
  }
  myPet = pet('Cat');
  myPet();

Trong Javascript, một Closure sẽ chứa function và những biến mà được khai báo trong tầm vực của function như mình đã nói ở trên. Trong đoạn code ở trên, khi chúng ta khai báo inner function, Javascript sẽ tạo một Closure và cho function đó cũng như tất cả các biến mà function đó truy xuất vào. Vì thế khi chúng ta gọi function được trả về từ function ‘pet’ nó vẫn có thể truy xuất được dữ liệu của biến ‘name’. Trên đây, là 1 chút chia sẻ mà mình biết được về nested function cũng như closure trong Javascript, Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người 😄 😄 Nguồn tham khảo: https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript/Closures#Closure https://codeaholicguy.com/2015/12/31/javascript-closures/