+14

Tìm hiểu về Module trong Angular

NgModule là cấu trúc cơ bản đầu tiên chúng ta sẽ phải đối mặt khi viết dự án bằng Angular. Nó cũng là thứ phức tạp và khá rối rắm vì scope ảnh hưởng khác nhau khi khai báo module theo các cách khác nhau. Mặc dù đội ngũ phát triển của Angular đã hoàn thiện toàn bộ bảng FAQ về module, nhưng chúng còn khá rối rắm để những người mới bắt đầu có thể tiếp cận, đặc biệt khi kết hợp module cùng với routing sẽ càng gây ra những khó khăn lớn hơn nữa.

1. Module là gì? Cách tạo nó thế nào và nó có những thành phần gì

Ngay khi bắt đầu khởi tạo một dự án Angular, chúng ta đã thấy ngay một module mặc định đó là AppModule, hãy cùng xem nó có gì nhé

 • declarations: Dùng để khai báo những thành phần chúng ta sẽ dùng ở trên template (thường chủ yếu là các component, directive và pipe).
 • providers: Dùng để khai báo các service dùng trong toàn bộ các module của con (dù có lazy loading module hay không vẫn available).
 • imports: Nó là một mảng các module cần thiết để được sử dụng trong ứng dụng. Nó cũng có thể được sử dụng bởi các Component trong mảng Declarations. Ví dụ: trong @NgModule, chúng ta thấy BrowserModule và AppRoutingModule được import
 • bootstrap: Định nghĩa component gốc của module

NOTE: Kể từ version của Angular 6, các service không cần đăng kí ở trong module mà chúng ta có thể sử dụng từ khóa providedIn: ‘root’ để xác định tầm ảnh hưởng của service, khi sử dụng cú pháp này mặc định service có thể sử dụng bất cứ đâu trong app, nó tương ứng với việc service đó được import ngay ở AppModule

Khởi tạo module như thế nào Để tạo ra một module chúng ta có thể tạo thủ công bằng tay, hoặc sử dụng Angular CLI bằng cú pháp

ng generate module <ModuleName>
EX: ng generate module Teacher

Feature Module: Gom các component hoặc service có liên quan đến nhau hoặc cùng nằm trong một feature nào đó thành một nhóm

Có những loại module nào?

 • modules of pages
 • modules of global services
 • modules of reusable components

Việc tách ra các module có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển một dự án angular nếu phân chia nó hợp lý và khoa học, một dự án sẽ phát triển dễ dàng, dễ bảo trì, dễ tiếp cận. Khi khỏi tạo một dự án hãy xem xét kĩ, và nên tạo ra một rule thống nhất trong quá trình phát triển để khi mỗi người tạo một module hay thêm những component sẽ không làm phá vỡ các quy tắc mọi người đang làm. Sau đây là một mẫu thiết kế các mudule mẫu mọi người có thể tham khảo

{@embed:}

2. Scope của các thành phần trong Module

Chúng ta sẽ bắt đầu nhầm lẫn khi scope của component/directive/pipe (mình gọi tắt chung là component) sẽ không giống với service.

Scope của những component (được khai báo trong thuộc tính declarations) chỉ có thể sử dụng được trong nội bộ module đó.

Scope của những service (được khai báo trong thuộc tính providers) có thể sử dụng trong toàn bộ dự án. Điều đó có nghĩa là đối với feature module (không lazy load) các service chỉ cần được khai báo ở bất kỳ module con nào, khi import vào module chính sẽ public single instance trên toàn bộ module con và module chính.

Ví dụ, có 1 accountService, và 2 module userModule và orderModule được inject vào AppModule. Bạn có thể chỉ cần khai báo đăng ký providers cho accountService ở bất kỳ feature module nào (hoặc có thể khai báo vào appModule) đều có thể sử dụng service đó ở bất kì module nào.

Vậy câu hỏi của chúng ta là:

Khi nào nên import module nào? Ở trên chúng ta đã làm rõ được khác biệt về scope của component và service trong module rồi. Trong Angular chúng ta có khá nhiều module trong 1 ứng dụng vậy chúng ta phải import các module đó theo cách như thế nào?

 • Nếu module đó được import để sử dụng các component, chúng ta sẽ phải import vào các module nào chúng ta muốn sử dụng vì scope của component chỉ có scope locally.
 • Nếu module đó được import để sử dụng các service, chúng ta chỉ nên import nó 1 lần trong module chính. Nếu không, chúng ta có thể sẽ gặp phải lỗi không tìm thấy component vì chúng ta chưa import module đó vào.

Cách import các Angular module

 • Module được import khi nào bạn muốn cũng được (tức là nhiều lần)

  CommonModule – Chứa tất cả các thành phần của Angular (structure directive như *ngIf, *ngFor..): Module này ta sẽ import ở nhiều module con nhưng không import vào module. AppModule vì nó là 1 phần của BrowserModule.

  FormsModule / ReactiveFormsModule

  MatXModule cũng nhưng các module UI theme.

  Bất kỳ module nào cung cấp component, directive, pipe.

  ….

 • Module chỉ được import 1 lần duy nhất

  HttpClientModule.

  BrowserAnimationsModule hay NoopAnimationsModule

  Những module nào chỉ cung cấp services: Lý do chúng ta sẽ nói khi qua vấn đề về lazyloading.

  ...

3.Lazy load module và chia module kèm routing

Bình thường với những Angular App ít chức năng, ít module và route thì chúng ta có thể import tất các Module vào AppModule và thêm route vào ngay AppRoutingModule. Tuy nhiên với những dự án lớn việc load tất cả các module cùng lúc khi tải trang sẽ có thể gây chậm trễ làm giảm trải nghiệm người dùng, hơn nữa việc viết tất cả các route vào AppRoutingModule cũng sẽ gây khó trong quá trình phát triển file quá dài cũng gây ức chế trong quá trình phát triển. Vậy có các nào để khi chia các FeatureModule rồi thì chúng ta cũng chia route đi kèm các FeatureModule đó không? Câu trả lời là có. Hãy cùng xem ví dụ của mình nhé:

Ví dụ một app về giao dục có 3 role là admin, teacher và student. Với mỗi route này mình sẽ chia nó thành mỗi feature module, trong mỗi feature module đó mình sẽ có một file route nằm trong module đó, để định nghĩa các route liên quan đến các màn hình trong role đó

Ở phần AdminRoute ta sẽ làm như sau:

const routes: Routes = [
 {
  path: 'users',
  component: UsersListComponent,
 },
 {
  path: 'users/:id',
  component: UserDetailComponent
 },
 {
  path: '',
  component: AdminHomeComponent,
 }
];

@NgModule({
 declarations: [],
 imports: [
  CommonModule,
  RouterModule.forChild(routes)
 ],
 exports: [RouterModule]
})
export class AdminRouting { }

Hãy chú ý đến : RouterModule.forChild(routes) ở đây nhé

@NgModule({
 declarations: [UsersListComponent, UserDetailComponent, AdminHomeComponent],
 imports: [
  CommonModule,
  AdminRouting
 ],
 providers: [
  AdminService
 ]
})
export class AdminModule { }
const routes: Routes = [
 {
  path: '',
  children: [
   {
    path: 'admin',
    loadChildren: () => import('./admin/admin.module').then(m => m.AdminModule)
   },
   {
    path: 'teacher',
    loadChildren: () => import('./teacher/teacher.module').then(m => m.TeacherModule)
   },
   {
    path: 'student',
    loadChildren: () => import('./student/student.module').then(m => m.StudentModule)
   }
  ]
 }
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }

Như cách implement trên, ta có thể hiểu rằng với role admin khi ta tra cập các trang trong module đó thì path lúc nào cũng băt đầu bằng "admin" ví dụ 'admin/users', 'admin/users/1', tương tự với student và teacher

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Với 3 FeatureModule kia chúng không cần phải thêm trực tiếp vào AppModule, với cách implement kia chúng ta đã thực việc được LazyLoad Module, tức ta khi nào người dùng vào những đường dẫn của từng feature thì module đó mới được load, tức là Khi vào đường dẫn ban đầu ví dụ: localhost:4200, thì những Feature Module kia đều chưa được load, khi vào đường dẫn chẳng hạn localhost:4200/admin/users thì module admin mới được load

Vậy với cách implement này, có gì khác với cách import tất cả vào AppModule?

 • Đối với component, sẽ không có thay đổi, chúng ta vẫn import module như ở trên (tức là import commonModule và các module cung cấp components).

Đối với service, sẽ có chút khác biệt

 • Chúng ta vẫn có thể thấy được những service được provide ở AppModule. Tuy nhiên những service chúng ta provide trong lazy load module sẽ có tính chất: (1) Nó chỉ available trong lazy load module trở xuống, các module bên ngoài sẽ không thấy và (2) Nếu lazy load module provide service giống với AppModule thì nó sẽ tạo ra instance mới.

4. Preload

Khi ứng dụng được load, tất cả các components của các lazy module đều chưa được load, mà chúng chỉ thực sự được load khi mà người dùng sử dụng đến chúng.

Như vậy là chúng ta đã Lazy Load thành công thì cải thiện được đáng kể tốc độ load lần đầu của ứng dụng. Tuy nhiên, có một điều vẫn chưa được tốt cho lắm, đó là các module chỉ được load khi mà người dùng sử dụng đến. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ khi mà người dùng phải chờ đợi cho module đó được load => làm cho trải nghiệm người dùng xấu đi. => Có cách nào để load ngầm những module đó hay không? => Câu trả lời là có, và đó chính là preload

Vậy cách để dử dụng ra sao? Đây là cách để preload tất cả các Module trong Angular app

 imports: [
  RouterModule.forRoot(
   routes, 
   { 
    preloadingStrategy: PreloadAllModules 
   }
  )
 ],

Tuy nhiên, preload tất cả các lazy load module không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Đặc biệt đối với các thiết bị di động hay những kết nối băng thông thấp. Chúng ta có thể sẽ phải tải những modules mà người dùng có thể rất ít khi chuyển hướng đến. Tìm ra sự cân bằng cả về hiệu năng và trải nghiệm người dùng là chìa khóa cho việc phát triển.

Ví dụ, trong ứng dụng email, chúng ta có 2 lazy load modules:

Settings module Email module Đây là một ứng dụng email client nên module Email sẽ được sử dụng rất rất thường xuyên. Tuy nhiên module Setings sẽ được người dùng sử dụng nhưng với tuần suất rất thấp. Do vậy mà việc preload module Email sẽ đem lại hiệu quả cao, trong khi với module Setings thì thấp.

Angular cung cấp một cách extend PreloadingStrategy để xác định một tùy chỉnh chiến lược Preload chỉ ra điều kiện cho việc preload các lazy load module. Chúng ta sẽ tạo một provider extend từ PreloadingStrategy để preload các modules mà có preload: true được xác định trong cấu hình route.

Về phần này mình sẽ không thực hiện demo hay ví dụ bạn có thể tham khảo bài viết này, khá hay về điều đó : đây nha!

Kết

Mình đã vừa giới thiệu với các bạn các kiến thức cơ bản nhất về Module trong Angular app mong răng bạn đã có thêm những kiến thức hay về module và sẽ áp dụng thành công trong dự án của mình

Bài viết được tham khảo trên

https://angular.io/guide/ngmodules

https://medium.com/@cyrilletuzi/architecture-in-angular-projects-242606567e40

https://medium.com/@cyrilletuzi/understanding-angular-modules-ngmodule-and-their-scopes-81e4ed6f7407

https://hpphat.wordpress.com/2018/11/07/tim-hieu-ve-angular-module-va-tam-vuc-anh-huong-scope/?fbclid=IwAR12JQmGVxN3lBChWMr0BYhDq8znQRJf0ZwQeJpuazSsZplbwRv8WvMdwYM

https://viblo.asia/p/angular-cai-thien-hieu-nang-va-trai-nghiem-nguoi-dung-voi-lazy-loading-djeZ1BkRlWz


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.