Viblo Code
+1

Tìm hiểu về MetaType trong Swift

MetaType

Trong Swift, nếu Type được dịch theo nghĩa đen là kiểu của một biến, thì MetaType là kiểu của kiểu biến. Ví dụ, số 5 có kiểu là Int, hay một biến Int có thể nhận giá trị là 5. Tuy nhiên, để viết một phương thức trả về dung lượng bộ nhớ mà một kiểu biến chiếm dụng, chúng ta không thể truyền vào giá trị của biến mà cần truyền kiểu của kiểu biến: MetaType.

.Type.self

Trong ngôn ngữ Swift, MetaType được biểu thị qua thuộc tính .Type. Mỗi biến đều có thể mang giá trị: nếu như biến kiểu Int có thể mang giá trị 5, thì giá trị mà biến kiểu của kiểu Int có thể mang giá trị được biểu thị qua thuộc tính .self. Ví dụ, Int.Type là kiểu của kiểu Int, mang giá trị Int.self.

let int: Int = 5
let intMetaType: Int.Type = Int.self

AnyClass

Thuộc tính và phương thức static có thể được truy cập và sử dụng sau khi đã lấy được MetaType. Trên thực tế, chúng ta thường xuyên sử dụng MetaType, ví dụ một phương thức rất phổ biến của UITableView:

func register(AnyClass?, forCellReuseIdentifier: String)
 
tableView.register(UITableViewCell.self, forCellReuseIdentifier: "cell")

Ở đây, AnyClass thực ra là một MetaType:

typealias AnyClass = AnyObject.Type

Khi chúng ta truy cập đến thuộc tính static, thật ra là chúng ta đã truy cập thông qua MetaType, tuy nhiên XCode đã khéo léo giấu chúng đi bằng cách lược bỏ .self. Hai cách viết sau là tương đương:

Int.max
Int.self.max

type(of:).self

Chúng ta đều có thể dùng type(of:).self để lấy giá trị cho MetaType:

let instanceMetaType: String.Type = type(of: "string")
let staticMetaType: String.Type = String.self

Điểm khác biệt là hàm type(of:) được gọi trên biến, còn .self được gọi trên kiểu của biến.

Protocol

Protocol không phải là một kiểu trong Swift, vì thế không thể trực tiếp truy cập giá trị cho kiểu của Protocol thông qua .self mà phải thông qua class hay struct tương thích với Protocol đó:

struct MyType: MyProtocol { }
let metatype: MyProtocol.Type = MyType.self

Vậy thì .self trên Protocol có ý nghĩa gì? Đó chính là giá trị của kiểu Protocol của Protocol:

let protocolMetatype: MyProtocol.Protocol = MyProtocol.self

Ví dụ

Giả sử chúng ta có 2 class khác nhau cùng tương thích một protocol. Chúng ta cần viết hàm khởi tạo object dựa trên kiểu của class.

protocol ContentCell { }
 
class IntCell: UIView, ContentCell {
  required init(value: Int) {
    super.init(frame: CGRect.zero)
  }
  
  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    fatalError("init(coder:) has not been implemented")
  }
}
 
class StringCell: UIView, ContentCell {
  required init(value: String) {
    super.init(frame: CGRect.zero)
  }
  
  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    fatalError("init(coder:) has not been implemented")
  }
}

Hàm khởi tạo có thể viết theo cách truyền trực tiếp MetaType:

func createCell(type: ContentCell.Type) -> ContentCell? {
  if let intCell = type as? IntCell.Type {
    return intCell.init(value: 5)
  } else if let stringCell = type as? StringCell.Type {
    return stringCell.init(value: "xx")
  }
  return nil
}
 
let intCell = createCell(type: IntCell.self)

Hoặc có thể viết theo cách sử dụng generics:

func createCell<T: ContentCell>() -> T? {
  if let intCell = T.self as? IntCell.Type {
    return intCell.init(value: 5) as? T
  } else if let stringCell = T.self as? StringCell.Type {
    return stringCell.init(value: "xx") as? T
  }
  return nil
}
 
// Now infer the metatype you need to use based on the return type
let stringCell: StringCell? = createCell()

Thư viện Reusable sử dụng cách tương tự cho phương thức dequeueReusableCell:

func dequeueReusableCell<T: UITableViewCell>(for indexPath: IndexPath, cellType: T.Type = T.self) -> T
  where T: Reusable {
   guard let cell = self.dequeueReusableCell(withIdentifier: cellType.reuseIdentifier, for: indexPath) as? T else {
    fatalError("Failed to dequeue a cell")
   }
   return cell
 }

Tài liệu tham khảo

http://www.programmersought.com/article/6707648244/


All Rights Reserved