+2

Tìm hiểu về Laravel livewire phần 3

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về form của livewire, nếu bạn các bạn chưa xem thì vui lòng xem lại tại đây : https://b29.vn/bai-viet/validation-upload-file-trong-laravel-livewire?id=5

Bài tiếp theo của series này chúng ta sẽ tìm hiểu về query string, authorization, paginate, redirect,flash message,traits trong livewire

Query String

Với livewire chúng ta sẽ dễ dàng search không lo load lại trang và live query string trên url một cách dễ dàng, vd:

class SearchPosts extends Component
{
  public $search;

  protected $queryString = ['search'];

  public function render()
  {
    return view('livewire.search-posts', [
      'posts' => Post::where('title', 'like', '%'.$this->search.'%')->get(),
    ]);
  }
}
<div>
  <input wire:model="search" type="search" placeholder="Search posts by title...">

  <h1>Search Results:</h1>

  <ul>
    @foreach($posts as $post)
      <li>{{ $post->title }}</li>
    @endforeach
  </ul>
</div>

Giải thích :

 • Đầu tiên bạn sẽ khai báo property muốn search
 • Tiếp theo, bạn khai báo biến đó vào mảng protected $queryString
 • Và dùng biến đó như bình thường để query vào db
 • Nó sẽ update search khi mà người dùng nhập vào input vì chúng ta đang binding model vào input Ơ? đơn giản vậy à ? đúng rồi, phần còn lại livewire sẽ lo ? nếu bạn lo sợ người dùng nhập liên tục khi nó sẽ request liền tục thi bạn cứ thêm vào Debouncing Input, lazy, defer ... của phần binding input.

Keeping A Clean Query String

Trong nhiều trường hợp, ví dụ bạn keyword search của bạn empty thì nó sẽ như này : ?search= mà bạn không ưa, vậy thằng livewire này có thể giúp bạn xử lý việc này.

class SearchPosts extends Component
{
  public $foo;
  public $search = '';
  public $page = 1;

  protected $queryString = [
    'foo',
    'search' => ['except' => ''],
    'page' => ['except' => 1],
  ];

  ...
}

Khi bạn khai báo giá trị search vào queryString là mảng và trong mảng là phần tử except, như vậy nó sẽ loại trừ những cái mà bạn khai báo đó.ví dụ ở đây khi search empty hoặc page = 1, thì nó sẽ không xuất hiện trên url, quá dễ dàng cho phần query string của livewire.

Authorization

Ở laravel, khi ta muốn phân quyền cho 1 actions nào đó, ta sẽ dùng authorize trong method đó, và livewire cũng đc, bạn có thể sử dụng trait AuthorizesRequests trong bất kì component nào, và call $this->authorize() như bạn call ở controller.

use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;

class EditPost extends \Livewire\Component
{
  use AuthorizesRequests;

  public $post;

  public function mount(Post $post)
  {
    $this->post = $post;
  }

  public function save()
  {
    $this->authorize('update', $this->post);

    $this->post->update(['title' => $this->title]);
  }
}

Cách sử dụng y chang như bạn sử dụng ở controller vậy. Ngoài ra nếu website của bạn vừa có web, vừa có api thì bạn cũng có thể add middleware cho 2 loại này.

...
'middleware_group' => ['web', 'auth:otherguard'],
...

Nhưng thông thường ta sẽ config ở route, cách này thường hiếm sử dụng. Khá là đơn giản khi làm việc với Authorization.

Pagination

Livewire cũng cung cấp phân trang cho component. Tính năng này kết hợp với các tính năng phân trang gốc của Laravel, vì vậy nó sẽ giống như một tính năng bình thường đối với bạn, nhưng lại không cần load lại trang mà ko làm gì nhiều.

Paginating Data

Bây giờ bạn hãy tạo 1 component là show post để thực hiện phân trang, bạn có thể sử dụng phân trang như cách bình thường nhưng thật là tuyêtj nếu bạn sử dụng trait WithPagination, nó sẽ giúp bạn phân trang mượt mà, linh động và không cần load lại trang.

use Livewire\WithPagination;

class ShowPosts extends Component
{
  use WithPagination;

  public function render()
  {
    return view('livewire.show-posts', [
      'posts' => Post::paginate(10),
    ]);
  }
}
<div>
  @foreach ($posts as $post)
    ...
  @endforeach

  {{ $posts->links() }}
</div>

Quá đơn giản, ngoài việc chúng ta use WithPagination; thì chả khác gì cách thông thường, mà lại xịn xò:D

Resetting Pagination After Filtering Data

Đôi lúc, lúc bạn đang ở trang 5, mà giờ bạn search 1 thứ gì đó có có 1 kết quả thì bạn đáng ra phải ở trang 1, nếu không bạn ở mãi trang 5 và không có data gì :v, vì vậy laravel sẽ cung cấp cho ta 1 cách xịn xò nữa là mỗi lần bạn apply filter, sẽ giúp bạn tự động quay về trang đầu, để được cải thiện UX hơn:

use Livewire\WithPagination;

class ShowPosts extends Component
{
  use WithPagination;

  public $search = '';

  public function updatingSearch()
  {
    $this->resetPage();
  }
	
...
}

Với WithPagination bạn có thể sử dụng method resetPage(), nó sẽ giúp bạn reset lại trang đầu tiên. Ở đây chúng ta sử dụng UpdatingSearch, một lifecircle hooks được trigger khi props $search của chúng ta đang update.

Using The Bootstrap Pagination Theme

Như laravel, phân trang sẽ sử dụng theme mặc định, đối với livewire nó sẽ mặc định là dùng tailwind css làm theme mặc định, nếu bạn muốn sử dụng bootstrap làm theme, chỉ cần khai báo :

class ShowPosts extends Component
{
  use WithPagination;

  protected $paginationTheme = 'bootstrap';

lúc này, pagination của bạn sẽ apply bootstrap. so easy.

Using A Custom Pagination View

Khi dùng pagination và dùng mặc định, chắc ai cũng thấy nó xấu như mình :v vì vậy đa số mọi người sẽ custom lại như ý của mình, và livewire cũng hoạt động tương tự laravel, bạn có thể custom tuỳ thích.

Có 3 cách để bạn custom pagination:

 • Pass view name vào ->links() ở component
<div>
  @foreach ($posts as $post)
    ...
  @endforeach

  {{ $posts->links('custom-pagination-links-view') }}
</div>
 • Ghi đè lại method paginationView() của trait WithPagination:
class ShowPosts extends Component
{
  use WithPagination;

  ...

  public function paginationView()
  {
    return 'custom-pagination-links-view';
  }

  ...
}
 • Và cách cuối cùng t sẽ publish view ra và custom trong đó: php artisan livewire:publish --pagination:
<div>
  @if ($paginator->hasPages())
    <nav role="navigation" aria-label="Pagination Navigation" class="flex justify-between">
      <span>
        {{-- Previous Page Link --}}
        @if ($paginator->onFirstPage())
          <span class="relative inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-gray-500 bg-white border border-gray-300 cursor-default leading-5 rounded-md">
            {!! __('pagination.previous') !!}
          </span>
        @else
          <button wire:click="previousPage" wire:loading.attr="disabled" rel="prev" class="relative inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-gray-700 bg-white border border-gray-300 leading-5 rounded-md hover:text-gray-500 focus:outline-none focus:shadow-outline-blue focus:border-blue-300 active:bg-gray-100 active:text-gray-700 transition ease-in-out duration-150">
            {!! __('pagination.previous') !!}
          </button>
        @endif
      </span>

      <span>
        {{-- Next Page Link --}}
        @if ($paginator->hasMorePages())
          <button wire:click="nextPage" wire:loading.attr="disabled" rel="next" class="relative inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-gray-700 bg-white border border-gray-300 leading-5 rounded-md hover:text-gray-500 focus:outline-none focus:shadow-outline-blue focus:border-blue-300 active:bg-gray-100 active:text-gray-700 transition ease-in-out duration-150">
            {!! __('pagination.next') !!}
          </button>
        @else
          <span class="relative inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-gray-500 bg-white border border-gray-300 cursor-default leading-5 rounded-md">
            {!! __('pagination.next') !!}
          </span>
        @endif
      </span>
    </nav>
  @endif
</div>

Như laravel thông thường, nó sẽ dùng thẻ <a> chuyển trang, nhưng bạn thấy wire:click="previousPage", wire:click="nextPage" được sử dụng ở đây, cái này nằm ở trong trait WithPagination và nó sẽ giúp ta re-render component và không cần load lại. Ngoài ra có nhiều method khác như :

<?php
...
trait WithPagination
{
  public $page = 1;
  public function previousPage()
  {
    $this->setPage(max($this->page - 1, 1));
  }
  public function nextPage()
  {
    $this->setPage($this->page + 1);
  }
  public function gotoPage($page)
  {
    $this->setPage($page);
  }
  public function resetPage()
  {
    $this->setPage(1);
  }
  public function setPage($page)
  {
    $this->page = $page;
  }
  public function resolvePage()
  {
    // The "page" query string item should only be available
    // from within the original component mount run.
    return (int) request()->query('page', $this->page);
  }
}

Khá là đẩy đủ cho bạn để custom page theo ý muốn .

Redirecting

Bạn có thể muốn chuyển hướng từ bên trong một thành phần Livewire đến một trang khác trong ứng dụng của mình. Livewire hỗ trợ cú pháp phản hồi chuyển hướng tiêu chuẩn mà bạn đã quen sử dụng trong Controller Laravel.

class ContactForm extends Component
{
  public $email;

  public function addContact()
  {
    Contact::create(['email' => $this->email]);

    return redirect()->to('/contact-form-success');
  }
}

Không cần giải thích gì thêm :v, bởi vì livewire sử dụng bộ chuyển hướng của laravel, nên bạn cũng có thể sử dụng nhưungx cái khác như : redirect('/foo'), redirect()->to('/foo'), redirect()->route('foo')

Flash Messages

Flash message của livewire cũng sử dụng lại của laravel, nên bạn cứ sử dụng 1 cách bth như lâu nay sử udnjg 😄

public function update()
{
	$this->validate();
	$this->post->save();
	session()->flash('message', 'Post successfully updated.');
}
@if (session()->has('message'))
	<div class="alert alert-success">
		{{ session('message') }}
	</div>
@endif

Bạn cũng có thể sử flash và redirect luôn, như bạn làm thông thường với laravel

session()->flash('message', 'Post successfully updated.');

return redirect()->to('/posts');

Traits

Cái này chắc không con xa lạ gì khi bạn làm việc với php, nhưng đối với livewire nó sẽ giúp bạn xịn xò hơn :v kiểu giống mixin trong vuejs, và có thể sử dụng lại các method ở nhiều component. Ở đây chúng ta tạo 1 trait đơn giản để thuận tiện cho việc sort siết gì đó :v

trait WithSorting
{
  public $sortBy = '';
  public $sortDirection = 'asc';

  public function sortBy($field)
  {
    $this->sortDirection = $this->sortBy === $field
      ? $this->reverseSort()
      : 'asc';

    $this->sortBy = $field;
  }

  public function reverseSort()
  {
    return $this->sortDirection === 'asc'
      ? 'desc'
      : 'asc';
  }
}
class ShowPosts extends Component
{
	use WithSorting; // use vào và sử dụng thôi

  public $sortBy = '';
  public $sortDirection = 'asc';

  public function sortBy($field)
  {
    $this->sortDirection = $this->sortBy === $field
      ? $this->reverseSort()
      : 'asc';

    $this->sortBy = $field;
  }

  public function reverseSort()
  {
    return $this->sortDirection === 'asc'
      ? 'desc'
      : 'asc';
  }

  ...
}

Ngoài ra, các ban jcungx có thể aps dụng lifecircle hook vào :

trait WithSorting
{
  ...
  public function mountWithSorting(){}
  public function updatingWithSorting($name, $value){}
  public function updatedWithSorting($name, $value){}
  public function hydrateWithSorting(){}
  public function dehydrateWithSorting(){}
  public function renderingWithSorting(){}
  public function renderedWithSorting($view){}
}

Trông rất gì và này nọ.

Kết

Bài này chủ yếu giúp bạn có thể sử dụng những thứ base của livewire và hiểu rõ hơn về chúng, khá là đơn giản khi nó đều sử dụng system của Laravel mà chúng ta ko cần phải làm gì nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn ở Bài sau (bow)

Src : https://b29.vn/category/7


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.