-1

Tìm Hiểu Về Laravel Horizon

Làm việc với framework Laravel chúng ta không lạ gì với các chức năng cần dùng queues. Tuy nhiên có những lúc chức năng queues đó không hoạt động như ý muốn và chúng ta phải vất vả chui vào từng file log, debug từng dòng code để kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu. Thật sự kinh khủng đúng không nào 😦.

Giới Thiệu Laravel Horizon

Laravel Horizon đã ra đời để hỗ trợ việc kiểm tra và quản lý queues dễ dàng hơn. Horizon cung cấp giao diện thân thiện đẹp mắt và cấu hình theo hướng mã cho các hàng đợi Redis do Laravel hỗ trợ. Horizon cho phép bạn dễ dàng theo dõi các chỉ số chính của hệ thống hàng đợi của mình như thông lượng công việc, thời gian chạy và lỗi công việc với những thiết lập đơn giản và tiện lợi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu và cài đặt Laravel Horizon nhé.

Cài Đặt

Để có thể cài đặt Laravel Horizon, chúng ta có thể sử dụng Composer:

composer require laravel/horizon

Sau khi chạy composer thành công:

php artisan horizon:install

Cấu Hình Cơ Bản

Laravel Horizon có một file config chính được đặt tại config/horizon.php. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về các options có trong file đó nhé:

 • Balance Options

  Horizon cung cấp 3 options: simple, auto, false.

  'balance' => 'simple',
  

  simple là cấu hình mặc định ban đầu, nó chia đều các công việc đến giữa các quy trình.

  auto sẽ điều chỉnh số lượng công việc trên mỗi hàng đợi dựa trên khối lượng công việc hiện tại của hàng đợi. Ví dụ: nếu một hàng đợi A của bạn có 1.000 công việc đang chờ trong khi hàng đợi khác của bạn trống, Horizon sẽ phân bổ nhiều worker hơn vào hàng đợi A của bạn cho đến khi nó trống.

  Khi bạn chọn option false, hành vi Laravel mặc định sẽ được sử dụng, xử lý hàng đợi theo thứ tự chúng được liệt kê trong cấu hình của bạn.

 • Job Trimming

  Horizon cho phép bạn thiết lập thời gian tồn taị của jobhiện tại và job thất bại. Mặc định thì job hiện tại sẽ tồn tại trong một giờ, còn job thất bại sẽ được giữ trong một tuần.

  'trim' => [
    'recent' => 60,
    'failed' => 10080,
  ],
  

Dashboard Authorization

Để mở được giao diện của Horizon, chúng ta truy cập vào đường dẫn /horizon. Mặc định thì bạn chỉ có thể truy cập vào giao diện Horizon trên môi trường local. Tuy nhiên với file app/Providers/HorizonServiceProvider.php sẽ giúp bạn thiết lập hiển thi giao diện đó trên các môi trường khác như staging hoặc **production.

/**
 * Register the Horizon gate.
 *
 * This gate determines who can access Horizon in non-local environments.
 *
 * @return void
 */
protected function gate()
{
  Gate::define('viewHorizon', function ($user) {
    return in_array($user->email, [
      'taylor@laravel.com',
    ]);
  });
}

Chạy Laravel Horizon

Sau khi đã hoàn thành các cấu hình trong file config/horizon, chúng ta có thể bắt đầu chạy Horizon bằng lệnh Artisan. Lệnh này sẽ khởi động tất cả các thiết lập của bạn cho worker.

php artisan horizon

Chúng ta cũng có thể tạm dừng hoặc tiếp tục Horizon bằng các lệnh sau:

php artisan horizon:pause

php artisan horizon:continue

Nếu muốn kiểm tra trạng thái của Horizon:

php artisan horizon:status

Khi bạn muốn dừng lại Horizon, hãy chạy lệnh sau:

php artisan horizon:terminate

Khi đó các job đang chạy sẽ tiếp tục chạy hoàn thành và dừng lại.

Trên là những kiến thức cơ bản về Laravel Horizon, hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn

Tài liệu tham khảo : https://laravel.com/docs/7.x/horizon#dashboard-authorization

https://medium.com/@taylorotwell/introducing-laravel-horizon-4585f66e3e


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.