0

Tìm hiểu về index trong mysql.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng index trong mysql thêm, sửa, xóa và đổi tên của index trong mysql.

What is an Index in MySQL?

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất để xử lý dữ liệu. một chỉ mục là một con trỏ tới dữ liệu trong một bảng. Một chỉ mục trong một Database tương tự như một chỉ mục trong Mục lục của cuốn sách.

When create index?

Bất cứ khi nào bạn thay đổi cấu trúc bảng bàn cần phải đánh lại index => Bạn cần cân nhắc nếu database mà sử dụng INSERT hay UPDATE nhiều hơn select thì index sẽ làm việc thao tác với database chậm hơn

Khi bạn muốn tối ưu câu truy vấn . Để tạo index tốt bạn cần phải xem xét về cách bạn sẽ truy vẫn dữ liệu như thế nào để lấy ra thông tin và bạn sẽ tạo index để nó tăng tốc câu truy vẫn của bạn.

The Types of Index

Mysql cung cấp 3 kiểu index là B-Tree, Hash và R-Tree.

B-Tree Index

index trong B-Tree được tổ chức và lưu trữ theo tree. Giá trị các note tăng dần từ trái qua phải. Khi truy vấn dữ liệu thì việc tìm kiếm trong B-Tree là 1 quá trình đệ quy. B-Tree được sử dụng đánh cho các column trong bảng khi muốn tìm giá trị trong khoảng nào đó.

Hash Index

Index được tổ chức theo dạng key-value Nên được sử dụng trong các biểu thức toán tử (=,<>) Hash index có tốc độ nhanh hơn kiểu Btree.

R-Tree Index

Mysql chỉ hỗ trợ R-tree index cho SPATIAL cho dữ liệu kiểu geometric. Và chỉ hỗ trợ trong MyISAM engine

Create an Index

Chúng ta có 2 cách để tạo chỉ mục. Bạn có thể tạo một chỉ mục khi lần đầu tiên table bằng câu lệnh CREATE TABLE hoặc bạn có thể sử dụng câu lệnh CREATE INDEX sau khi table đã được tạo. Cách tạo chỉ mục khi bạn tạo table:

CREATE TABLE table_name
( 
 column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
 column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
 ...
 column_n datatype [ NULL | NOT NULL ],

 INDEX index_name [ USING BTREE | HASH ]
  (index_col1 [(length)] [ASC | DESC], 
   index_col2 [(length)] [ASC | DESC],
   ...
   index_col_n [(length)] [ASC | DESC])
);

Cách tạo chỉ mục khi table đã được ra:

CREATE [UNIQUE | FULLTEXT | SPATIAL] INDEX index_name
 [ USING BTREE | HASH ]
 ON table_name
  (index_col1 [(length)] [ASC | DESC], 
   index_col2 [(length)] [ASC | DESC],
   ...
   index_col_n [(length)] [ASC | DESC]);
UNIQUE

Không bắt buộc. Công cụ sửa đổi UNIQUE chỉ ra rằng sự kết hợp của các giá trị trong các cột được lập chỉ mục phải là duy nhất.

FULLTEXT

Không bắt buộc. Công cụ sửa đổi FULLTEXT lập chỉ mục cho toàn bộ column và không cho phép tiền tố. Các table InnoDB và MyISAM hỗ trợ tùy chọn này.

SPATIAL

Không bắt buộc. Công cụ sửa đổi SPATIAL lập chỉ mục cho toàn bộ column và không cho phép các column được lập chỉ mục chứa các giá trị NULL. Các table InnoDB (bắt đầu trong MySQL 5.7) và bảng MyISAM hỗ trợ tùy chọn này.

index_name

Tên để gán cho index.

table_name

Tên của table để tạo index

index_col1, index_col2, ... index_col_n

Những column sử dụng để đánh index

length

Không bắt buộc. Nếu được chỉ định, chỉ một tiền tố của column được đánh index chứ không phải toàn bộ column. Đối với các columns chuỗi non-binary, giá trị này là số ký tự của column cần lập chỉ mục. Đối với các column chuỗi nhị phân, giá trị này là số byte đã cho của column cần lập index.

ASC

Không bắt buộc. Index được sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho cột đó.

DESC

Không bắt buộc. Index được sắp xếp theo thứ tự giảm dần cho cột đó.

Example

Hãy xem xét một ví dụ về cách tạo một index trong MySQL bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE. Câu lệnh này sẽ tạo cả table cũng như index cùng một lúc.

CREATE TABLE contacts
( contact_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
 first_name VARCHAR(25),
 birthday DATE,
 CONSTRAINT contacts_pk PRIMARY KEY (contact_id),
 INDEX contacts_idx (last_name, first_name)
);

Trong ví dụ này chúng ta đã tạo table contracts và index có tên là contact_idx, bao gồm các columnn last_name và First_name. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo table trước rồi sau đó sẽ tạo Index sau

CREATE TABLE contacts
( contact_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
 first_name VARCHAR(25),
 birthday DATE,
 CONSTRAINT contacts_pk PRIMARY KEY (contact_id)
);

CREATE INDEX contacts_idx
 ON contacts (last_name, first_name);

Trong ví dụ này, câu lệnh CREATE TABLE sẽ tạo table contract. Câu lệnh CREATE INDEX sẽ tạo một index có tên là contact_idx bao gồm các trường last_name và First_name

Unique Index

Để tạo một index duy nhất trên một bảng, bạn cần chỉ định từ khóa UNIQUE khi tạo index. Điều này có thể được thực hiện bằng câu lệnh CREATE TABLE hoặc câu lệnh CREATE INDEX.

CREATE TABLE contacts
( contact_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
 first_name VARCHAR(25),
 birthday DATE,
 CONSTRAINT contacts_pk PRIMARY KEY (contact_id),
 UNIQUE INDEX contacts_idx (last_name, first_name)
);

OR

CREATE TABLE contacts
( contact_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
 first_name VARCHAR(25),
 birthday DATE,
 CONSTRAINT contacts_pk PRIMARY KEY (contact_id)
);

CREATE UNIQUE INDEX contacts_idx
 ON contacts (last_name, first_name);

Cả 2 câu lệnh trên sẽ tạo một index unique là first_name và last_name sao cho sự kết hợp của các trường này phải luôn luôn là một giá trị duy nhất không được trùng lặp Đây là một cách để thực thi tính toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu của bạn nếu bạn yêu cầu các giá trị duy nhất trong các cột không phải là một phần của khóa chính của bạn.

Drop an Index

Bạn có thể xóa index trong mysql bằng sử dụng câu lệnh DROP INDEX như sau:

DROP INDEX index_name
 ON table_name;

index_name Tên của index sẽ được xóa table_name Tên của table mà index muốn xóa đã được tạo. Example

DROP INDEX contacts_idx
 ON contacts;

Trong ví dụ trên chúng ta đã xóa index contacts_idx từ table contract

Rename an Index

Bạn có thể rename index trong mysql bằng câu lệnh ALTER TABLE

ALTER TABLE table_name
 DROP INDEX index_name,
 ADD INDEX new_index_name [ USING BTREE | HASH ]
  (index_col1 [(length)] [ASC | DESC], 
   index_col2 [(length)] [ASC | DESC],
   ...
   index_col_n [(length)] [ASC | DESC]);

OR

ALTER TABLE table_name
 RENAME INDEX index_name TO new_index_name;

Example

ALTER TABLE contacts
 DROP INDEX contacts_idx,
 ADD INDEX contacts_new_index (last_name, first_name);

OR

ALTER TABLE contacts
 RENAME INDEX contacts_idx TO contacts_new_index;

Some note

Bạn nên tránh dùng chỉ mục trong 1 vài trường hợp sau:

Các bảng thường xuyên update, insert.

Các index không nên sử dụng trên các column mà chứa số lượng lớn các bản ghi null

Không dùng index trên các colum thường xuyên update

Tài liệu tham khảo:

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-index.html

https://www.techonthenet.com/mysql/indexes.php


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.