+4

Tìm hiểu về gem carrierwave

Tổng quan

Gem carrierwave là một gem trong ruby on rails giúp hỗ trợ để upload một hay nhiều file trong ứng dụng ruby.

Cài đặt

Thêm dòng sau vào Gemfile, sau đó chạy lệnh bundle install:

  gem 'carrierwave', '~> 1.0'

Bắt đầu

Đầu tiên cần tạo một uploader:

  rails generate uploader Avatar

Sau khi chạy câu lệnh trên nó sẽ tạo ra 1 file app/uploaders/avatar_uploader.rb:

  class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
   storage :file
  end

Bạn có thể sử dụng class uploader để lưu trữ và truy vấn dữ liệu như sau:

  uploader = AvatarUploader.new

  uploader.store!(my_file)

  uploader.retrieve_from_store!('my_file.png')

ActiveRecord

Hãy chắc chắn rằng bạn đang load CarrierWave sau khi load ORM của bạn, nếu không bạn sẽ cần sử dụng require thủ công:

  require 'carrierwave/orm/activerecord'

Thêm một column vào model bằng cách migrate:

  rails g migration add_avatar_to_users avatar:string
  rake db:migrate

Mở file model và thêm vào dòng sau:

  class User < ActiveRecord::Base
   mount_uploader :avatar, AvatarUploader
  end

Bây giờ bạn có thể gán file bạn muốn upload cho thuộc tính của user, chúng sẽ được tự động lưu trữ khi bản ghi được save:

  u = User.new
  u.avatar = params[:file] # Assign a file like this, or

  # like this
  File.open('somewhere') do |f|
   u.avatar = f
  end

  u.save!
  u.avatar.url # => '/url/to/file.png'
  u.avatar.current_path # => 'path/to/file.png'
  u.avatar_identifier # => 'file.png'

Upload nhiều file

Carrierwave cũng hỗ trợ khả năng tải lên cùng lúc nhiều file. Tạo thêm một cột trong database để có thể lưu trữ một mảng dữ liệu:

  rails g migration add_avatars_to_users avatars:json
  rake db:migrate 

Mở file model vừa tạo được và thêm vào uploader

  class User < ActiveRecord::Base
   mount_uploaders :avatars, AvatarUploader
   serialize :avatars,
  end

Hãy chắc chắn rằng các trường nhập file của bạn được cài đặt multiple.

 <%= form.file_field :avatars, multiple: true %> 

Và đảm bảo rằng controller upload của bạn cho phép thuộc tính upload nhiều file

  params.require(:user).permit(:email, :first_name, :last_name, {avatars: []})

Bây giờ bạn có thể lựa chọn nhiều files trong dialog tải lên (có thể sử dụng tổ hợp phím SHIFT+SELECT), chúng sẽ được lưu tự động khi bản ghi được save

  u = User.new(params[:user])
  u.save!
  u.avatars[0].url # => '/url/to/file.png'
  u.avatars[0].current_path # => 'path/to/file.png'
  u.avatars[0].identifier # => 'file.png'

Thay đổi thư mục lưu trữ file

Khi muốn thay đổi thư mực lưu trữ file, bạn chỉ cần override phương thức store_dir:

  class MyUploader < CarrierWave::Uploader::Base
    def store_dir
      "public/app/upload/"
    end
  end

Nếu bạn muốn lưu file ở ngoài thư mục gốc của project, chỉ cần override phương thức cache_dir:

  class MyUploader < CarrierWave::Uploader::Base
   def cache_dir
    '/tmp/projectname-cache'
   end
  end

Bảo vệ uploads

CarrierWave còn cho phép người dùng giới hạn kiểu file nhất định để được tải lên:

  class ImageUploader < CarrierWave::Uploader::Base
   def extension_white_list
    %w(jpg jpeg gif png)
   end
  end

Thêm version

Carrierwave cung cấp chức năng tạo các version của ảnh với các kích thước khác nhau trước khi lưu. Để làm được điều này bạn cần phải cài đặt Imagemagick và MiniMagick để thay đổi kích thước của hình ảnh

  class MyUploader < CarrierWave::Uploader::Base
   include CarrierWave::MiniMagick

   process resize_to_fit: [800, 800]

   version :thumb do
    process resize_to_fill: [200,200]
   end
  end  

Khi bắt đầu upload , một image được tải lên và bạn muốn thay đổi kích thước của nó không vượt quá 800 x 800px. Một versions mới thumb được viết ra để thu nhỏ hình ảnh 200 x 200px. Ta có thể viết như sau:

  uploader = AvatarUploader.new
  uploader.store!(image)               # size: 1024x768

  uploader.url # => '/url/to/image.png'        # size: 800x600
  uploader.thumb.url # => '/url/to/thumb_image.png'  # size: 200x200

Cấu hình CarrierWave

CarrierWave có rất nhiều cấu hình mà bạn có thể tuỳ chọn, cho toàn bộ hoặc cho từng uploader

  CarrierWave.configure do |config|
   config.permissions = 0666
   config.directory_permissions = 0777
   config.storage = :file
  end  

Hoặc là:

  class AvatarUploader < CarrierWave::Uploader::Base
   permissions 0777
  end

Trong rails bạn cần khởi tạo cho nó

  config/initializers/carrierwave.rb

Tài liệu tham khảo

https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.