+1

Tìm hiểu về Form Object

Khi nói về việc Create và Update bản ghi này thông qua bản ghi khác, thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Nested Attributes. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách khác tối ưu hơn và dễ kiểm soát hơn. Đó là Form Object.

1. Ví dụ

Chúng ta có 1 form đăng ký User gồm name, email, company name, phone. Người dùng sẽ nhập nhưng thông tin cơ bản như full_name, email, ngoài ra chung ta cũng yêu cầu người dùng nhập những thông tin của Company của họ như company_name, phone_number. Bài toán ở đây là chúng ta sẽ lưu thông tin 2 object cùng lúc là User và Company.

2. Form Object

Thay vì khai báo accepts_nested_attributes_for :company trong model User, ta tạo ra 1 class mới đặt trong folder app/forms

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo 1 Form Object cho phần đăng ký như sau:

class RegistrationForm
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :full_name
 attr_accessor :company_name
 attr_accessor :phone
 attr_accessor :email

 validates :full_name, presence: true
 validates :company_name, presence: true
 validates :email, presence: true, email: true

 def save
  return false unless valid?
  company = Company.create(name: company_name, phone: phone)
  company.users.create(first_name: user_first_name, last_name: user_last_name, email: email)
 end

 private

 def user_first_name
  full_name.split(' ').first
 end

 def user_last_name
  full_name.split(' ')[1..-1].to_a.join(' ')
 end
end

Ở đây, chúng ta thực hiện validations cho các thuộc tính trên, sau đó tạo 1 method save để tạo company và user. Việc include ActiveModel::Model để class có thể sử dụng các methods trong Model.

attr_accessor sẽ tạo ra các method getter và setter. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo controller và view tương ứng

class RegistrationsController < ApplicationController
 def new
  @form = RegistrationForm.new
 end

 def create
  @form = RegistrationForm.new(registration_params)
  if @form.save
   redirect_to root_path
  else
   render :new
  end
 end

 private

 def registration_params
  params.require(:registration_form).permit(:full_name, :company_name, :phone, :email)
 end
end
<%= form_for @registration do |f| %>
 <%= f.label :company_name, t(".company_name") %>:
 <%= f.text_field :full_name %>
 ...
 <%= f.submit %>
<% end %>

Tất cả đều giống như chúng ta sử dụng ActiveRecord vậy.

3. I18n cho Form Object

Giống với I18n cho ActiveRecord, chúng ta chỉ cần thay activerecord thành activemodel trong locale là được. Ví dụ file en.yml

en:
 activemodel:
  attributes:
   registration_form:
    phone: "Phone number"
  errors:
   models:
    registration_form:
     attributes:
      phone:
       present: "Phone number can't be blank"

4. Tham khảo

https://github.com/infinum/rails-handbook/blob/master/Design Patterns/Form Objects.md

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.