Tìm hiểu về collection_select

RoR cung cấp cho chúng ta 1 form helper khá hay ho là: collection_select

Giới thiệu chung

Cấu tạo cơ bản của form_helper này là:
collection_select(object, method, collection, value_method, text_method)
Khi chuyển sang HTML nó sẽ có dạng:

<select name="object[method]" id="object_method">
 <option value="value_method">text_method</option>
 <option value="value_method">text_method</option>
 
 ...


Với mỗi đối tượng trong mảng collection tương ứng với 1 thẻ option


Chi tiết


Ví dụ , chúng ta muốn tạo mới 1 bài hát và muốn chọn nhiều thể loại cho bài hát đó. Và chúng ta có:

<%= form_for @song do |f| %>
 <%= collection_select(object, method, collection, value_method, text_method) %>
 <%= f.submit %>
<% end %>


1. Object và Method


Chính 2 đối số này quyết định nameid của thẻ select: Và trong trường hợp này:

<%= form_for @song do |f| %>
 <%= f.collection_select :genre_id, collection, value_method, text_method %>
 <%= f.submit %>
<% end %>

HTML:

<select name="song[genre_id]" id="song_genre_id">
 <option value="value_method">text_method</option>
 <option value="value_method">text_method</option>
...

2. Collection

Là một mảng các lựa chọn (options). ví dụ trong hợp này chúng ta sẽ lấy Genre.all, lấy ra 1 mảng gồm tất cả các đối tượng của bảng Genre để lựa chọn

<%= form_for @song do |f| %>
 <%= f.collection_select :genre_name, Genre.all, value_method, text_method %>
 <%= f.submit %>
<% end %>

3. Value_method

Chính là giá trị chúng ta nhận được khi chọn các option có trong collection trên

<%= form_for @song do |f| %>
 <%= f.collection_select :genre_id, Genre.all, :id, text_method %>
 <%= f.submit %>
<% end %>

HTML:

<select name="song[genre_id]" id="song_genre_id">
 <option value="1">text_method</option>
 <option value="2">text_method</option>
 <option value="3">text_method</option>
 <option value="4">text_method</option>
 <option value="5">text_method</option>
...

4. Text_method

Là giá trị hiển thị của mỗi option trong form. Ví dụ chúng ta muốn hiện tên thể loại nhưng khi chọn thì nhận được params chỉ là id:

<%= form_for @song do |f| %>
 <%= f.collection_select :genre_id, Genre.all, :id, :name %>
 <%= f.submit %>
<% end %>

HTML:

<select name="song[genre_id]" id="song_genre_id">
 <option value="1">Blues</option>
 <option value="2">Classic Rock</option>
 <option value="3">Country</option>
 <option value="4">Dance</option>
 <option value="5">Disco</option>
...

Kết Luận

Vừa rồi là bài chia sẻ những kiến thức của em về collection_select và chắc chắn nó vẫn còn xấu và phải chọn nhiều option = cách giữ Ctrl vì thiếu CSS và Javascript . Em sẽ cố gắng chia sẻ tiếp ở bài viết sau.
Tài liệu tham khảo: https://medium.com/@theresamorelli/collection-select-what-the-heck-4e1cabc4be4b