-2

Tìm hiểu tổng quan về SOAP Web Service cho người mới bắt đầu

Để hiểu về SOAP Web Services thì trước tiên bạn cần hiểu khái quát về Web Services.

Web Services là gì?

Web Services được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là dịch vụ Web. Webservices là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống.

Hiểu đơn giản, Web Services là sự tích hợp giữa hai máy tính, giúp hai máy tính có thể tương tác hiệu quả với nhau qua mạng. Khi đó, web services sẽ cung cấp các chức năng của nó cho máy khách để người dùng đạt được các mục tiêu sử dụng nhất định. Ví dụ, ứng dụng java có thể tương tác với các ứng dụng Java, .Net và PHP. Vì vậy, web services là một cách độc lập về ngôn ngữ giao tiếp.

Các loại Web Services hiện nay

Vậy cách phân loại Web Services là gì? Hiện nay, có hai loại Web Services chính:

SOAP Web Service SOAP là viết tắt của Simple Object Access Protocol. Nó là một giao thức dựa trên XML để truy cập các web services. SOAP được khuyến cáo bởi W3C cho giao tiếp giữa hai ứng dụng.

Đó là nền tảng độc lập và ngôn ngữ độc lập. Vì dựa trên XML nên SOAP là một giao thức không phụ thuộc platform cũng như bất kì ngôn ngữ lập trình nào. Chúng ta có thể viết bằng Java, PHP, .NET, … và triển khai trên Window, Linux,…

RESTful Web Service

REST là viết tắt của REpresentational State Transfer, là một loại kiến trúc phần mềm (architectural style), không phải là một protocol. RESTful web service nhanh vì không có đặc tả nghiêm ngặt như SOAP. Nó chiếm ít băng thông và tài nguyên hơn. Nếu tính theo số dịch vụ mạng sử dụng, REST đã nổi lên trong vài năm qua như là một mô hình thiết kế dịch vụ chiếm ưu thế.

RESTful web service cho phép định dạng dữ liệu khác nhau như Plain Text, HTML, XML và JSON.

Các thành phần của Web Services Nền tảng web services cơ bản là XML HTTP. Tất cả các web services chuẩn đều hoạt động bằng các thành phần sau:

SOAP (Simple Object Access Protocol): SOAP là một giao thức dựa trên XML đơn giản cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP. Sử dụng để gửi thông điệp giữa các ứng dụng với nhau. SOAP đã được thiết kế thông qua qua internet, và nó đơn giản, dễ mở rộng

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): UDDI là một tiêu chuẩn dựa trên XML để mô tả, xuất bản và tìm kiếm các dịch vụ web. UDDI là một open framework và là nền tảng độc lập. UDDI có thể giao tiếp qua SOAP, CORBA và Giao thức RMI Java.

WSDL (Web Services Description Language) – ngôn ngữ định nghĩa web service. WSDL là một tài liệu xml chứa thông tin về các web services như tên phương thức, tham số phương thức và cách truy cập nó. Một WSDL hợp lệ gồm hai phần: phần giao diện (mô tả giao diện và phương thức kết nối) và phần thi hành mô tả thông tin truy xuất CSDL.

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể xem thêm tại đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.