+4

Tìm hiểu cơ bản về Vuex Store

1. Creating a Store

Vuex đã cung cấp sẵn class Store, vì vậy ta có thể sử dụng bằng cách import vào để lấy đối tượng Vuex và tạo một Store mới

import Vuex from 'vuex';

// Create a new store:
const store = new Vuex.Store({
 state: {
  count: 0
 }
});

Hoặc có thể load Vuex thông qua CDN như sau:

<script src="https://unpkg.com/vuex/dist/vuex.js"></script>
<script>
 const store = new Vuex.Store({
  state: {
   count: 0
  }
 });
</script>

2. Using a Store

Để lấy được giá trị trong store, khá đơn giản, bạn chỉ cần gọi đến hành động tương ứng khi định nghĩa store như ví dụ sau:

import Vuex from 'vuex';

// Create a new store:
const store = new Vuex.Store({
 state: {
  count: 0
 }
});

store.state; // { count: 0 }

Theo lời khuyên từ các chuyên gia, bạn không nên thay đổi state một cách trực tiếp mà phải thông qua mutations. Hãy cũng xem ví dụ sau:

const Vuex = require('vuex');

const store = new Vuex.Store({
 state: { count: 0 },
 mutations: {
  increment: store.count += 1,
  decrement: store.count -= 1
 }
});

store.state; // { count: 0 }

store.commit('increment');
store.state; // { count: 1 }

store.commit('decrement');
store.state; // { count: 0 }

Ở trên mình có định nghĩa một mutation để thực hiện việc tăng giảm biến count được khởi tạo trong state. Khi muốn gọi mutations để thay đổi state thì bạn phải thực hiện 1 commit và message tương ứng với biến đã định nghĩa trong mutations. Và store sẽ thực hiện hành động bên trong mutations được gọi và thay đổi state.

Một điều nữa, mặc dù bạn có thể gọi trực tiếp store.state, nhưng bạn ko nên làm điều đó. Vì Vuex đã cung cấp cho bạn một phương thức getters để thực hiện việc get dữ liệu

const Vuex = require('vuex');

const store = new Vuex.Store({
 state: { count: 0 },
 getters: {
  count: store => store.count
 },
 mutations: {
  increment: store => store.count += 1,
  decrement: store => store.count -= 1
 }
});

store.getters.count; // 0

store.commit('increment');
store.getters.count; // 1

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để tìm hiểu thêm về Vuex cũng như VueJS, các bạn có thể truy cập tại đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.