+9

Tìm hiểu các method của component trong React js với ES6

1: Khái niệm Component

Trong React, chúng ta xây dựng trang web sử dụng những thành phần (component) nhỏ. Chúng ta có thể tái sử dụng một component ở nhiều nơi, với các trạng thái hoặc các thuộc tính khác nhau, trong một component lại có thể chứa thành phần khác. Mỗi component trong React có một trạng thái riêng, có thể thay đổi, và React sẽ thực hiện cập nhật component dựa trên những thay đổi của trạng thái.

Khái niệm component trong React là một trong những thành phần quan trọng nhất của React. Do vậy việc tìm hiểu rõ các method, cách thức hoạt động cũng như vai trò của các method đều rất cần thiết.

2: Danh sách các hàm/phương thức của Component

 • constructor(props) :

  • Hàm này Thực hiện việc thiết lập state cho component.
  • Việc sử dụng super(props) là để có thể sử dụng this.props trong phạm vi hàm constructor này
    constructor(props){
      super(props)
     }
 • componentWillMount() :

  • Thực hiện một số tác vụ, hàm này được gọi một lần trên cả client và server trước khi render diễn ra.
 • componentDidMount() :

  • Thực hiện một số tác vụ, hàm này được gọi một lần chỉ trên client, sau khi render.
  • Hàm này rất hữu dụng khi bạn làm việc thêm với Map, bởi vì map chỉ render được khi có node (id) trong DOM
 • componentWillUnmount() :

  • Thực hiện một lần duy nhất, khi component sẽ unmount, được gọi trước khi tách component.
  • Hàm này hữu dụng khi bạn cần xoá các timer không còn sử dụng
 • componentWillReceiveProps(nextProps) :

  • Hàm này thực hiện liên tục mỗi khi props thay đổi
 • shouldComponentUpdate(nextProps, nextState) :

  • Thực hiện khi state và props thay đổi
  • Hàm này sẽ trả về kết quả true/false, bạn sẽ cần sử dụng đến hàm này để xử lý xem có cần update component không.
 • componentWillUpdate(nextProps, nextState) :

  • Hàm này thực hiện dựa vào kết quả của hàm trên (shouldComponentUpdate)
  • Nếu hàm trên trả về false, thì React sẽ không gọi hàm này
 • componentDidUpdate(prevProps, prevState) :

  • Hàm này thực hiện sau khi component được render lại, từ kết quả của componentWillUpdate
 • render() :

    render() {
      return (
       <div>
        // thực hiện việc render
       </div>
      );
     }
 • Khai báo kiểu biến cho props
   User.propTypes = {};
 • Khai báo giá trị mặc định cho props
   User.defaultProps = {}

3: Vòng đời của 1 Component

 • Khởi tạo Component

  • Khởi tạo Class (đã thừa kế từ class Component của React)
  • Khởi tạo giá trị mặc định cho Props (defaultProps)
  • Khởi tạo giá trị mặc định cho State (trong hàm constuctor)
  • Gọi hàm componentWillMount()
  • Gọi hàm render()
  • Gọi hàm componentDidMount()
 • Khi State thay đổi

  • Cập nhật giá trị cho state
  • Gọi hàm shouldComponentUpdate()
  • Gọi hàm componentWillUpdate() – với điều kiện hàm trên return true
  • Gọi hàm render()
  • Gọi hàm componentDidUpdate()
 • Khi Props thay đổi

  • Cập nhật giá trị cho props
  • Gọi hàm componentWillReceiveProps()
  • Gọi hàm shouldComponentUpdate()
  • Gọi hàm componentWillUpdate() – với điều kiện hàm trên return true
  • Gọi hàm render()
  • Gọi hàm componetDidUpdate()
 • Khi Unmount component

  Gọi hàm componentWillUnmount()

3.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.