+16

Tìm hiểu Artisan trong Laravel

Xin chào anh em, hôm nay mình lại tiếp nới chuỗi bài trong series Laravel và những điều thú vị về nó. Như các bạn biết rồi đấy, khi mới tiếp cận với framework Laravel , mình cũng thấy khá ngạc nhiên khi framework này có một công cụ dòng lệnh Artisan. Khi nói đến các công cụ dòng lệnh thì các bạn nghĩ đến gì, ban đầu mình cũng nghĩ nó là một cái gì to tát khó hiểu lắm. Vậy thực chất nó là cái gì vậy, chúng mình cùng đi tìm hiểu nhé.

1.Laravel Artisan là cái gì ?

Theo mình tím hiểu thì Artisan là giao diện command-line được thêm vào Laravel. Nó cung cấp một số lệnh hữu ích mà có thể hỗ trợ bạn trong khi xây dựng ứng dụng của mình. Giảm thiểu thời gian viết code cũng như tự động hóa một số công việc. Bạn có thể sử dụng câu lệnh php artisan list để xem danh sách các câu lệnh hỗ trợ bởi Artisan.

 blog git:(master) ✗ php artisan list
Laravel Framework 5.6.26

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
   --env[=ENV]    The environment the command should run under
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 clear-compiled    Remove the compiled class file
 down         Put the application into maintenance mode
 env         Display the current framework environment
 help         Displays help for a command
 inspire       Display an inspiring quote
 list         Lists commands
 migrate       Run the database migrations
 preset        Swap the front-end scaffolding for the application
 serve        Serve the application on the PHP development server
 tinker        Interact with your application
 up          Bring the application out of maintenance mode
 app
 app:name       Set the application namespace
 auth
 auth:clear-resets  Flush expired password reset tokens
 cache
 cache:clear     Flush the application cache
 cache:forget     Remove an item from the cache
 cache:table     Create a migration for the cache database table
 command
 command:name     Command description
 config
 config:cache     Create a cache file for faster configuration loading
 config:clear     Remove the configuration cache file
 db
 db:seed       Seed the database with records
 event
 event:generate    Generate the missing events and listeners based on registration
 key
 key:generate     Set the application key
 make
 make:auth      Scaffold basic login and registration views and routes
 make:channel     Create a new channel class
 make:command     Create a new Artisan command
 make:controller   Create a new controller class
 make:event      Create a new event class
 make:exception    Create a new custom exception class
 make:factory     Create a new model factory
 make:job       Create a new job class
 make:listener    Create a new event listener class
 make:mail      Create a new email class
 make:middleware   Create a new middleware class
 make:migration    Create a new migration file
 make:model      Create a new Eloquent model class
 make:notification  Create a new notification class
 make:observer    Create a new observer class
 make:policy     Create a new policy class
 make:provider    Create a new service provider class
 make:request     Create a new form request class
 make:resource    Create a new resource
 make:rule      Create a new validation rule
 make:seeder     Create a new seeder class
 make:test      Create a new test class
 migrate
 migrate:fresh    Drop all tables and re-run all migrations
 migrate:install   Create the migration repository
 migrate:refresh   Reset and re-run all migrations
 migrate:reset    Rollback all database migrations
 migrate:rollback   Rollback the last database migration
 migrate:status    Show the status of each migration
 notifications
 notifications:table Create a migration for the notifications table
 package
 package:discover   Rebuild the cached package manifest
 queue
 queue:failed     List all of the failed queue jobs
 queue:failed-table  Create a migration for the failed queue jobs database table
 queue:flush     Flush all of the failed queue jobs
 queue:forget     Delete a failed queue job
 queue:listen     Listen to a given queue
 queue:restart    Restart queue worker daemons after their current job
 queue:retry     Retry a failed queue job
 queue:table     Create a migration for the queue jobs database table
 queue:work      Start processing jobs on the queue as a daemon
 route
 route:cache     Create a route cache file for faster route registration
 route:clear     Remove the route cache file
 route:list      List all registered routes
 schedule
 schedule:run     Run the scheduled commands
 session
 session:table    Create a migration for the session database table
 storage
 storage:link     Create a symbolic link from "public/storage" to "storage/app/public"
 vendor
 vendor:publish    Publish any publishable assets from vendor packages
 view
 view:cache      Compile all of the application's Blade templates
 view:clear      Clear all compiled view files

Sau khi gõ câu lệnh trên vào command-line thì sẽ ra 1 list các hỗ trợ của artisan.

Mỗi câu lệnh đều có kèm theo tham số , để hiển thi và mô tả những đối số và tùy chọn có thể sử dụng, ta sử dụng câu lệnh php artisan help migrate

➜ blog git:(master) ✗ php artisan help migrate
Description:
 Run the database migrations

Usage:
 migrate [options]

Options:
   --database[=DATABASE] The database connection to use.
   --force        Force the operation to run when in production.
   --path[=PATH]     The path to the migrations files to be executed.
   --realpath       Indicate any provided migration file paths are pre-resolved absolute paths.
   --pretend       Dump the SQL queries that would be run.
   --seed         Indicates if the seed task should be re-run.
   --step         Force the migrations to be run so they can be rolled back individually.
 -h, --help         Display this help message
 -q, --quiet        Do not output any message
 -V, --version       Display this application version
   --ansi         Force ANSI output
   --no-ansi       Disable ANSI output
 -n, --no-interaction    Do not ask any interactive question
   --env[=ENV]      The environment the command should run under
 -v|vv|vvv, --verbose    Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Đến đây bạn cũng biết Laravel Artisan là cái gì và nó được dùng như thế nào rồi chứ. Còn rất nhiều điều để nói về nó, chúng mình tìm hiểu tiếp nhé !!!!!!

2. Tinker

Tinker là một ngôn ngữ REPL được hỗ trợ bởi PsySH. Các bạn có biết REPL là gì không? REPL viết tắt của Read - Rval - Print Loop, còn được biết đến với tên language shell, đơn giản nó là một ngôn ngữ cho phép bạn lặp đi lặp lại các công việc đọc dữ liệu, tính toán dữ liệu và in ra màn hình. Laravel Tinker cho phép chúng ta tương tác với các thực thể trong ứng dụng như Eloquent ORM, job, event... Nó rất tiện lợi khi ta muốn kiêm ví dụ như các bạn tạo DB và tạo Model, các bạn sẽ sử dụng Laravel Tinker để kiêm tra xem khi ta khởi tạo Model này , có gán các thuộc tính cho chúng, sau đó nếu chúng trả về trư thì lưu bản ghi thành công, ngược lại thì nó thất bại.

Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ đó nhé. Đầu tiên chúng ta tạo bảng posts bằng Migration: php artisan make:migration create_posts_table --create=posts. Nếu bạn nào chưa biết về Migration thì hãy tham khảo bài này của mình nhé Migration

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreatePostsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('title');
      $table->text('content');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('posts');
  }
}

Sau đó chúng ta chạy lệnh php artisan migrate để tạo bảng posts trong CSDL nhé. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo Model: php artisan make:model Post. Và cuối cùng chúng ta test thử bằng Laravel Tinker

3.Tự tạo câu lệnh Artisan

Như các bạn biết đấy, nhiều khi chúng ta không muốn dùng các Laravel Artisan có sẵn trong Laravel mà chúng ta muốn tự tạo ra các câu lệnh Artisan cho các mục đich riêng. Trong ví dụ sau đây chúng ta sẽ tạo ra một câu lệnh mỗi khi thực hiện nó sẽ tạo ra một hoặc nhiều bài post được active hay không. Đầu tiên chúng ta tạo ra class PostCommand bằng artisan make:command : php artisan make:command PostCommand. file PostCommand.php sẽ được tạo ra trong folder

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;

class PostCommand extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'command:name';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Command description';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
  public function handle()
  {
    //
  }
}

Lớp này là lớp kế thừa từ Command và có 2 thuộc tính mà chúng ta cần chú ý $signature và $description .Ví dụ khi chúng ta khai báo :

\$signature = "post:create {active=0} {numberOfPost=1}"

Khi đó, chúng ta muốn tạo ra 5 bài post chưa hiển thị vội active = 0 thì chúng ta sẽ gõ lệnh ở command-line như sau: php artisan post:create 0 5

Các tùy chọn trong câu lệnh Artisan cũng được định nghĩa trong $signature, cũng được đưa vào hai dấu ngoặc nhọn với tiền tố --, ví dụ như {--queue}

/**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = "post:create {active=0} {numberOfPost=1} {--queue}"

Trong ví dụ trên --queue sẽ được xác định khi thực hiện câu lệnh artisan, khi đó giá trị này trong tùy chọn sẽ là true, ngược lại nếu không truyền --queue thì giá trị này trong tùy chọn sẽ là false. Giả sử câu lệnh php artisan post:create 1 5 --queue là sẽ tạo ra 5 bài post bằng cách đưa công việc này vào hàng đợi của hệ thống.

Các tùy chọn cũng có thể thể hiển ngắn gọn hơn , ví dụ như ta không muốn viết --queue mà muốn viết -Q thì ta sẽ viết như sau trong phần tùy chọn của $signature : `{-Q|queue}

Chú ý !!!

Cả tham số và tùy chọn ở trên đều có thể đưa vào câu lẹnh dưới dạng mảng, khi đó chúng ta sẽ sử dụng ký tự * để hàm ý các đầu vào là dạng mảng.

$protected $signature = 'post:delete {--id = *}

Câu lệnh artisan sẽ như sau : php artisan post:delete --id=1 --id=2

Với $signarture chúng ta cũng có thể đưa vào các text mô tả cho từng tham số hoặc tùy chọn. Để cho người khác khi dùng thì có thể biết các tham số và tùy chọn đó làm gì.

protected $signature = 'post:create 
            {active: Hiển thi bài viết hay không hiển thị bài viêt}
            {numberOfPost: Số lượng bài viết muốn tạo}';

Đê lấy dữ liệu mà mình nhập ở command-line chúng ta sẽ sử dụng phương thức argument() và option() để lấy các giá trị nhập vào. Ví du để lấy các tham số như active và số lượng bài viết muốn tạo numberOfPost , hoặc muốn lấy các tùy chọn. Tất cả những việc đó sẽ được

public function handle()
  {
    // Lấy tham số dạng người dùng
    $userType = $this->argument('active');
    // Lấy tất cả các tham số, biến lấy tham số sẽ là 1 mảng
    $arguments = $this->arguments();
    // Lấy tùy chọn
    $isQueue = $this->option('queue');
    // Lấy tất cả các tùy chọn, biến lấy tùy chọn sẽ là 1 mảng
    $options = $this->options();
  }

Phương thức handle() sẽ được gọi khi câu command của bạn được thực thi. Bạn có thể đặt các logic của bạn trong phương thức này.

Đăng ký câu lệnh Laravel Artisan

Để đăng ký câu lệnh php artisan post:create phía trên ta sẽ mở file app/Console/Kernel.php và khai báo trong biến $commands

protected $commands = [
  Commands\PostCommand::class
];

Closure Commands

Closure based commands cung cấp một cách định nghĩa khác của console commands như classes. Giống như route Closures là thay thế cho các controllers, Trong hàm commands của file app/Console/Kernel.php, Laravel loads file routes/console.php

/**
 * Register the Closure based commands for the application.
 *
 * @return void
 */
protected function commands()
{
  require base_path('routes/console.php');
}

Mặc dù file này không được định nghĩa HTTP routes, nó định nghĩa console based entry points (routes) vào ứng dụng. Bên trong file này, bạn có thể định nghĩa tất cả Closure based routes sử dụng hàm Artisan::command. Hàm command chấp nhận hai tham số: command signature và một Closure nhận tham số và tùy chọn:

Artisan::command('post:create {active=0} {numberOfPost=1} {--queue}', function ($active, $numberOfPost) {
  $this->info('Create post successfully');
});

Ngoài ra để nhận tham số command và options, command Closures ngoài ra có thể type-hint thêm các dependencies bạn muốn để giải quyết khỏi service container

use DB;
use Faker;

Artisan::command('post:create {active=0} {numberOfPost=1}', function ($active, $numberOfPost) {
  $faker = Faker\Factory::create();
  try {
    for ($i = 0; $i < $numberOfPost; $i++) {
      DB::table('posts')->insert([
        'title' => $faker->name,
        'content' => $faker->text($maxNbChars = 500);
      ]);
    }
    $thís->info($numberOfPost . ' create successfully');
  } catch (Exception $e) {
    $this->error('Error' . $e . 'when create post');
  }
});

Miêu tả Closure Command

Khi bạn định nghĩa một Close based command, bạn có thể sử dụng hàm describe để thêm nhiều miêu tả cho command. Miêu tả này thể hiện khi bạn chạy lệnh php artisan list hoặc php artisan help

use DB;
use Faker;

Artisan::command('post:create {active=0} {numberOfPost=1}', function ($active, $numberOfPost) {
  $faker = Faker\Factory::create();
  try {
    for ($i = 0; $i < $numberOfPost; $i++) {
      DB::table('posts')->insert([
        'title' => $faker->name,
        'content' => $faker->text($maxNbChars = 500);
      ]);
    }
    $thís->info($numberOfPost . ' create successfully');
  } catch (Exception $e) {
    $this->error('Error' . $e . 'when create post');
  }
})->describe('Create new post');

4.Kết luận

Qua một số tìm hiểu của mình về Laravel Artisan thì các bạn cũng đã mường tượng và thấy cách sử dụng của nó như thế nào. Mọi thắc mắc gì các bạn hãy comment phía dưới nhé!!!!

5.Tài liệu tham khảo

https://laravel.com/docs/5.6/artisan


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí