+1

Tìm Hiểu Active Storage Trong Rails

1. Giớ thiệu

Nếu như trước phiên bản Rails 5.2, để thực hiện việc upload file thì hầu hết ta luôn cần đến thư viện bên thứ 3, một trong số đó nổi tiếng nhất là gem CarrierWave - đó là một gem rất bền vững và được cộng đồng tin dùng nhiều nhất. Nhưng từ Rails 5.2 trở đi thì ta có thêm một lựa chọn khác là Active Storage. Không giống như CarrierWave, Active Storage được tích hợp sẵn trong Rails hay nói cách khác nó được phát triển bỡi Rails, vì vậy ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng 😄

2. Cài đặt

Migration

Mặc dù Active Storage được tích hợp sẵn trong Rails nhưng default nó chưa được install khi chạy rails new. Để install Active Storage ta chạy câu lênh sau:

rails active_storage:install
rails db:migrate

Sau khi chạy hai câu lệnh trên thì nó sẽ tạo cho ta hai table trong DB có tên active_storage_blobsactive_storage_attachments. Về mặc lưu trữ dữ liệu thực chất Active Storage sữ dụng quan hệ Polymorphic trong rails, active_storage_blobs chứa thông tin của files, còn active_storage_attachments là một join table polymorphic lưu class name của model.

class CreateActiveStorageTables < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :active_storage_blobs do |t|
   t.string  :key,    null: false
   t.string  :filename,  null: false
   t.string  :content_type
   t.text   :metadata
   t.bigint  :byte_size, null: false
   t.string  :checksum,  null: false
   t.datetime :created_at, null: false

   t.index [ :key ], unique: true
  end

  create_table :active_storage_attachments do |t|
   t.string   :name,   null: false
   t.references :record,  null: false, polymorphic: true, index: false
   t.references :blob,   null: false

   t.datetime :created_at, null: false

   t.index [ :record_type, :record_id, :name, :blob_id ], name: "index_active_storage_attachments_uniqueness", unique: true
   t.foreign_key :active_storage_blobs, column: :blob_id
  end
 end
end

Setting

Chúng ta thực hiện Khai báo các dịch vụ Active Storage trong config/storage.yml. Đối với mỗi dịch vụ mà ứng dụng của ta sử dụng, hãy cung cấp tên và cấu hình cần thiết. Ví dụ dưới đây khai báo ba dịch vụ có tên local, test và amazon:

local:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("storage") %>

test:
 service: Disk
 root: <%= Rails.root.join("tmp/storage") %>

amazon:
 service: S3
 access_key_id: ""
 secret_access_key: ""
 bucket: ""
 region: "" # e.g. 'us-east-1'

Để cho Active Storage biết dịch vụ nào được sử dụng bằng cách thiết lập Rails.application.config.active_storage.service tương ứng với mỗi môi trường bởi vì mỗi môi trường có thể sẽ sử dụng một dịch vụ khác nhau.
Ví dụ để sử dụng dịch vụ Disk trong môi trường development, ta sẽ thêm phần sau vào config/environment/development.rb:

config.active_storage.service = :local

Hay sữ dụng s3production thì ta thiết lập ở config/environments/production.rb:

config.active_storage.service = :amazon

3. Sử dụng

Active Storage cho phép chúng ta có thể attach một hoặc nhiều files cho một record bằng cách sử dụng các macro tương ứng là has_one_attachedhas_many_attached.
Để minh họa ta xét ví dụ sau, một user chỉ có 1 avatar hoặc một product có nhiều image. Để thực hiện ví dụ đó ta cần tạo các model User và Product như sau:

rails g model User name:string email:string
rails g model Product name:string price:integer
rails db:migrate

has_one_attached

Bên trong User model:

class User < ApplicationRecord
 has_one_attached :avatar
end

Bên trong controller và view

class UsersController < ApplicationController
 def new
  @user = User.new
 end

 def create
  user = User.create params.require(:user).permit(:name, :email, :avatar)
  redirect_to user
 end

 def show
  @user = User.find params[:id]
 end
end
# views/users/new.html.erb
<%= form_for(@user) do |f| %>
 <div class="field">
  <%= f.label "Name" %><br />
  <%= f.text_field :name %>
 </div>

 <div class="field">
  <%= f.label "Email" %><br />
  <%= f.email_field :email %>
 </div>

 <div class="field">
  <%= f.label "Avatar" %><br />
  <%= f.file_field :avatar %>
 </div>
 <%= f.submit "submit" %>
<% end %>
# views/users/show.html.erb
Name: <%= @user.name %><br>
Email: <%= @user.email %><br>
Avatar: <%= image_tag @user.avatar %>

Như vậy là ta có thể tạo avatar cho user mà ko cần tạo thêm field avatar trong bảng users hoặc bảng nào khác. Ngoài ra, để attach một avatar tới một user đã tồn tại trước đó ta có thể dùng user.avatar.attach(params[:avatar]) hoặc kiểm tra user đã được attach avatar chưa bằng cách user.avatar.attached?

has_many_attached

Product có nhiều images:

class Product < ApplicationRecord
 has_many_attached :images
end
class ProductsController < ApplicationController
 def new
  @product = Product.new
 end

 def create
  product = Product.create!(params.require(:product).permit(:name, images: []))
  redirect_to product
 end

 def show
  @product = Product.find params[:id]
 end
end
# views/products/new.html.erb
<%= form_for(@product) do |f| %>
 <div class="field">
  <%= f.label "Name" %><br />
  <%= f.text_field :name %>
 </div>

 <div class="field">
  <%= f.label "Image" %><br />
  <%= f.file_field :images, multiple: true %>
 </div>
 <%= f.submit "submit" %>
<% end %>

# views/products/show.html.erb
Name:
<%= @product.name %><br>
Images:<br>
<% @product.images.each do |image| %>
 <%= image_tag image %> <br>
<% end %>

Chỉ cần thực hiện như trên là ta có thể attach multi files cho một record rồi.

4. kết

Bài viết chỉ mang tính giới thiệu đến mọi người cách cài đặt cũng như cách dùng cơ bản của Active Storage trong Rails, nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn có thể tham khảo doc của nó ở đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.