+1

Tìm các bản ghi có tiêu đề bắt đầu bằng 1 kí tự cho trước

Khi vào 1 trang web, như thư viện sách/bài hát chẳng hạn, chúng ta thường thấy lựa chọn liệt kê các cuốn ách/bài hát theo chữ cái đầu tiên trong tiêu đề

Việc này là dễ dàng với tiếng Anh khi chỉ có đúng 26 kí tự, nhưng với tiếng Việt thông thường chúng ta sẽ muốn khi nhấn vào kí tự A, sẽ liệt kê ra các cuốn sách/bài hát có tiêu đề bắt đầu với Ă hoặc Â, hơn nữa còn có các kí tự với dấu ví dụ như Ánh sáng bắt đầu là kí tự Á. Dưới đây là một QueryObject đơn giản áp dụng cho việc này. Database engine được sử dụn ở đây là Postgres.

class BookByFirstLetterInTitle
 class << self

  def call letter
   pattern = guess_pattern letter
   pattern ? Book.where("title ~* ?", pattern) : []
  end

  private

  def guess_pattern letter
   case letter.to_s.downcase
   when "#"
    "^[0-9]"
   when "a"
    "^[aàáảãạăằắẳẵặâầấẩẫậ]"
   when "e"
    "^eèéẻẽẹêềếểễệ"
   when "o"
    "^[oòóỏõọôồốổỗộơờớởỡợ]"
   when "u"
    "^[uùúủũụưừứửữự]"
   when "d"
    "^[dđ]"
   when /(b|c|f|g|h|i|j|k|l|m|n|p|q|r|s|t|v|w|x|y|z)/
    "^#{letter}"
   else
    nil
   end
  end

 end
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.