-10

[TIL] Tại sao ['1', '7', '11'].map(parseInt) lại bằng [1, NaN, 3] trong Javascript

Đoạn code ['1', '7', '11'].map(parseInt) không thực hiện như mong muốn bởi .map gửi 3 arguments vào trong hàm parseInt trên mỗi record. Giá trị thứ 2 của argument truyền vào parseInt được tính như một radix parameter (ví dụ parseInt('123', 10)). Vì vậy nên mỗi record string trong mảng được parse với các radix khác nhau. 7 radix = 1 parseInt(7, 1) = NaN, 11 radix = 2 parseInt(11, 2) = 3, 1 thì vẫn sẽ parse đúng bởi mặc định parseInt radix đã bằng 0. 0 cũng là một falsy

Một cách xử lý vấn đề này là sử dụng đoạn code ['1','7','11'].map(v => parseInt(v), hoặc với lodash _.map(['1','7','11'], _.parseInt)

Bài viêt hơi ngắn nhưng bạn cũng có thể biết thêm một cái mới từ javascript, chờ một bài TIL sau của mình nhé ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.