+3

Tiếp tục với các Trick Ruby

Quá trình tiếp cùng ngôn ngữ Ruby của mình cũng khá là đủ để tỏ tình rồi (>6 tháng). Trong bài viết ngày mình tiếp tục tổng hợp một số điều thú vị cho anh em có thêm kinh nghiệm làm quen này !!

Cùng lúc gia tăng cả chữ và số

"1".next
#=> "2"

"a".next
#=> "b"

"1a".next
#=> "1b"

"1z".next
#=> "2a"

"1aa".next
#=> "1ab"

"1az".next
#=> "1ba"

"1aaz".next
#=> "1aba"

Associative arrays

aa = [ %w[Someone 1],
   %w[Bla 2]]

p aa.assoc("Someone")
p aa.assoc("Bla")

# Result:
# ["Someone", "1"]
# ["Bla", "2"]

p aa.rassoc("1")
p aa.rassoc("2")

# Result:
# ["Someone", "1"]
# ["Bla", "2"]

At exit method

Chuyển đổi khối thành một đối tượng Proc (và do đó liên kết nó tại điểm gọi) và đăng ký nó để thực thi khi chương trình thoát. Nếu nhiều trình xử lý được đăng ký, chúng được thực hiện theo thứ tự ngược lại đăng ký.

#Basic use
puts 'script start'
at_exit do
 puts 'thực hiện at_exit method lần đầu'
end

#anywhere in your code again
at_exit do
 puts 'thực hiện at_exit method lần 2'
end
puts "script end"

#Result:
#script start
#script end
#thực hiện at_exit method lần 2
#thực hiện at_exit method lần đầu


#Own exception crash logger
at_exit do
 if $!      # Nếu chương trình thoát do ngoại lệ
  puts 'Exiting'

  #bạn có thể lưu log vào file
  #bạn có thể gửi notification đến ứng dụng khác
 end
end

Autovivification

Một tính năng huyền thoại của Perl, định nghĩa hơi phức tạo nhưng bạn có thể đọc ví dụ sau để hiểu:

deep = Hash.new { |hash,key| hash[key] = Hash.new(&hash.default_proc) }


deep[:a][:b][:c][:d] = 42
p deep

# Result:
# {:a=>{:b=>{:c=>{:d=>42}}}}

Blocks có thể lấy ra blocks 🤔

var = :var
object = Object.new

object.define_singleton_method(:show_var_and_block) do |&block|
 p [var, block]
end

object.show_var_and_block { :block }

# Result:
# [:var, #<Proc:0x007ffd6c038128@./blocks_can_take_blocks.rb:8>]

Case trên một ranges

age = rand(1..100)
p age

case age
 when -Float::INFINITY..20
  p 'bạn còn quá trẻ'
 when 21..64
  p 'Tuổi của bạn phù hợp'
 when 65..Float::INFINITY
  p 'Bạn quá già'
end

# Result:
# 55
# "Tuổi của bạn phù hợp"

Cycle

ring = %w[one two three].cycle

p ring.take(5)

# Result:
# ["one", "two", "three", "one", "two"]

Fast memoization fibonacci

À thì bài toán kinh điển mà

fibonacci = Hash.new{ |numbers,index|
 numbers[index] = fibonacci[index - 2] + fibonacci[index - 1]
}.update(0 => 0, 1 => 1)


p fibonacci[300]

# Result:
# 222232244629420445529739893461909967206666939096499764990979600

Shortcut variable interpolation

@instance = :instance
@@class = :class
$global = :global

p "#@instance, #@@class, và #$global variables không cần dấu ngoặc"

# Result:
# "instance, class, và global variables không cần dấu ngoặc"

Biến trong regex

if /\A(?<first>\w+),\s*(?<last>\w+)\z/ =~ "Ha, Quang"
 puts "#{first} #{last}"
end

# Result:
# Ha Quang

Zip

Dưới đây là ví dụ xử dụng !!

letters = "a".."d"
numbers = 1..3

letters.zip(numbers) do |letter, number|
 p(letter: letter, number: number)
end

# Result:
# {:letter=>"a", :number=>1}
# {:letter=>"b", :number=>2}
# {:letter=>"c", :number=>3}
# {:letter=>"d", :number=>nil}

Nội suy Block Parameters

Bạn muốn lặp qua một hash, lấy các phần tử và sử dụng. Proc#parameters là một lựa chọn không tồi Ví dụ:

hash = {
 first_name: "John",
 last_name: "Smith",
 age: 35,
 # ...
}

hash.using do |first_name, last_name|
 puts "Hello, #{first_name} #{last_name}."
end

# or even...

circle = {
 radius: 5,
 color: "blue",
 # ...
}

area = circle.using { |radius| Math::PI * radius**2 }

Các thực hiện:

class Hash
 module Using
  def using(&block)
   values = block.parameters.map do |(type, name)|
    self[name]
   end

   block.call(*values)
  end
 end

 include Using
end

Trên đây là một vài tricks mà mình tổng hợp được !! Mong ràng những thư mình tổng hợp giúp đỡ bạn tiếp cận với ruby dễ dàng hơn 😂😂😂😂😂


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.