+1

Thymeleaf vs JSP

Ở bài viết này, tôi sẽ viết một ứng dụng Spring MVC , sử dụng JSP và thymeleaf.

Yêu cầu chung

Khách của tôi sẽ đăng ký thành viên với 2 thông tin như sau:

 • Địa chỉ email
 • Loại đăng ký

Ứng dụng của tôi sẽ có 2 @Controller, nó sẽ có code giống nhau tuy nhiên nó sẽ chuyển về 2 view khác nhau:

 • Đăng ký bằng trang được viết bằng JSP (subscribejsp view).
 • Đăng ký bằng trang được viết bằng thymeleaf (subscribeth view).

Tôi sẽ có các class sau:

 • Form đăng ký sẽ có 2 trường: String email và String type
 • Type có gía trị EMAILS và DAILY_DIGEST

JSP

Đây là code JSP page sử dụng thư viện JSTL (core) và Spring (tags và form): SubscribeJsp.jsp

<%@ taglib prefix="sf" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<%@ taglib prefix="s" uri="http://www.springframework.org/tags" %>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
 
<html>
 
 <head>
  <title>Spring MVC view layer: Thymeleaf vs. JSP</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<s:url value='/css/thvsjsp.css' />"/>
 </head>
 
 <body>
 
  <h2>This is a JSP</h2>
 
  <s:url var="formUrl" value="/subscribejsp" />
  <sf:form modelAttribute="subscription" action="subscribeMe">
 
   <fieldset>
 
    <div>
     <label for="email">Email: </label>
     <sf:input path="email" />
    </div>
    <div>
     <label>Type: </label>
     <ul>
       <li>
        <sf:radiobutton path="type" value="Email" />
        <label for="subscriptionType1">
         All emails
        </label>
       </li>
       <li>
        <sf:radiobutton path="type" value="Digest" />
        <label for="subscriptionType2">
         All Digests
        </label>
       </li>
     </ul>
    </div>
 
    <div class="submit">
     <button type="submit" name="save">SUBSCRIBE ME</button>
    </div>
 
   </fieldset>
 
  </sf:form>
 
 </body>
 
</html>

Thymeleaf

Code thymeleaf: SubscribeTh.html

<!DOCTYPE html>
 
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
 
 <head>
  <title>Spring MVC view layer: Thymeleaf vs. JSP</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
   href="../../css/thvsjsp.css" th:href="@{/css/thvsjsp.css}"/>
 </head>
 
 <body>
 
  <h2>This is a Thymeleaf template</h2>
 
  <form action="#" th:object="${subscription}" th:action="@{/subscribeth}">
 
   <fieldset>
 
    <div>
     <label for="email">Email: </label>
     <input type="text" th:field="*{email}" />
    </div>
    <div>
     <label>Type: </label>
     <ul>
      <li>
       <input type="radio" th:field="*{type}" th:value="email" />
       <label>All emails</label>
      </li>
      <li>
       <input type="radio" th:field="*{type}" th:value="digest" />
       <label>All Digest</label>
      </li>
      <li th:remove="all"><input type="radio" /> <label>Second Type</label></li>
     </ul>
    </div>
 
    <div class="submit">
     <button type="submit" name="save">Subscribe me!</button>
    </div>
 
   </fieldset>
 
  </form>
 
 </body>
 
</html>

Ưu và nhược điểm của JSP

Ưu điểm:

 • Cho phép chúng ta thiết kế giao diện web dễ dàng hơn.
 • Jsp có thể cho phép chúng ta tạo nên những trang web động.
 • Có thể viết một nơi và chạy bất cứ nơi nào.

Nhược điểm

 • Nhìn chung thì việc thiết kế giao diện bằng JSP vẫn còn nhiều khó khăn.
 • Tiêu tốn dung lượng lưu trữ phía server gấp đôi
 • Lần đầu tiên truy cập vào trang JSP sẽ mất nhiều thời gian chờ

Ưu và nhược điểm của Thymeleaf

Ưu điểm:

 • ThymeLeaf là một dự án nguồn mở lành mạnh: các tính năng mới được phát hành mỗi tháng, tài liệu tốt...
 • Đây là công cụ template lý tưởng
 • Expression Language được sử dụng nhiều hơn JSP Expression Language.
 • Không giống như các tệp JSP, Thymeleaf hoạt động tốt đối với các email Rich HTML (xem http://www.thymeleaf.org/springmail.html).

Nhược điểm:

 • Thymeleaf không có hỗ trợ thư viện thẻ JSP
 • Thymeleaf chưa có thẻ tương đương với các thẻ custom.

Link tham khảo: https://www.dineshonjava.com/thymeleaf-vs-jsp-spring-mvc-view-layer/#.WEkLzLKLTig


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.