+2

Thuật toán sắp xếp Merge Sort

Merge Sort

Đây là một trong các thuật toán sắp xếp cơ bản mà sinh viên thường bị hỏi khi đi phỏng vấn, cùng với các thuật toán sắp xếp khác như: quick sort, heap sort, ...

Merge sort sử dụng kĩ thuật chia để trị cho việc sắp xếp. Merge sort gồm 2 công đoạn:

 • Đầu tiên nó chia dãy cần sắp xếp thành 2 nửa.
 • Sau đó gộp 2 dãy đã được sắp xếp lại thành một.

def merge arr, left, mid, right
 # create temp arrays
 tempL = []
 tempR = []

 # copy data to temp arrays
 for i in left..mid do
  tempL.push(arr[i])
 end

 for i in mid+1..right do
  tempR.push(arr[i])
 end

 # merge 2 temp arrays
 i = 0
 j = 0
 k = left

 while i < tempL.length && j < tempR.length
  if tempL[i] <= tempR[j]
   arr[k] = tempL[i]
   i += 1
  else
   arr[k] = tempR[j]
   j += 1
  end
  k += 1
 end

 while i < tempL.length
  arr[k] = tempL[i]
  i += 1
  k += 1
 end

 while j < tempR.length
  arr[k] = tempR[j]
  j += 1
  k += 1
 end

end

def mergesort arr, left, right
 if left < right
  mid = (left + right) / 2

  mergesort arr, left, mid
  mergesort arr, mid + 1, right

  merge arr, left, mid, right
 end
end

Độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất, tốt nhất, trung bình của Merge Sort đều là O(nlogn), điều này làm cho Merge Sort tỏ ra khá hiệu quả.
Merge sort là một lựa chọn khi cần một thuật toán để sắp xếp có tính ổn định, khác với quick sort, không ổn định cho lắm.
Nhược điểm của merge sort có thể kể đến như không hiệu quả lắm về mặt không gian, khi độ phức tạp không gian trong trường hợp xấu nhất là O(n), trong khi của quick sort là O(1)Nguồn tham khảo : wikipedia.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.