+1

Throw và catch trong Ruby

Không biết suy nghĩ đầu tiên của các bạn về throwcatch trong Ruby là gì, có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng chúng được dùng để xử lý lỗi đúng không. Mình cũng từng nghĩ như vậy khi mới nhìn thấy 2 từ khóa này, nhưng mình đã rất bất ngờ khi biết rằng mình đã SAI !

Cách throw và catch hoạt động

Đúng vậy, throwcatch không hề được dùng để xử lý lỗi !. While, iterator đều có một block đi kèm và chúng ta có thể buộc các block đó dừng hoạt động bằng cách sử dụng method break. Tương tự như vậy, catch cũng có một block đi kèm và throw sẽ đóng vai trò như method break của block đó.

catch(:a_catch_block) do
 x = 0

 while x < 10
  print x
  x += 1

  throw :a_catch_block if x == 5
 end
end

# kết quả:
#
# 01234

ở ví dụ trên, catch được dùng để tạo ra một block có tên là a_catch_block và các đoạn code bên trong block này sẽ được chạy cho đến khi throw có tham số là a_catch_block được thực thi. Do mình đã throw block của catch khi x==5 được thực thi nên kết quả in ra chỉ là 01234.

Điểm mấu chốt trong cách hoạt động của 2 method này chính là tham số của chúng. Catch nhận vào một symbol(hoặc một string), tham số này sẽ đóng vai trò như một id của catch vậy. throw cũng nhận vào một tham số(tham số này chỉ có thể là một symbol) và khi được chạy, nó sẽ tìm method catch gần nhất chứa nó có tham số giống với tham số nó nhận vào, nếu nó không tìm được method catch nào tương ứng thì throw sẽ báo lỗi UncaughtThrowError.

Ở ví dụ trên, nếu như các bạn không sử dụng catchthrow trong ví dụ trên thì chúng ta buộc phải sử dụng break để dừng các câu lệnh if hoặc chúng ta cũng có thể đưa 2 câu lệnh if vào trong một method rồi dùng return thay cho throw. Nhưng chẳng phải như vậy sẽ bất tiện hơn sao.

Ngoài việc dừng chạy các block bên trong block của catch dừng chạy thì throw cũng có thể buộc các iteratormethod phải dừng chạy.

catch(:a_catch_block) do
 def test
  1.upto(19).each do |x|
   print x
   throw :a_catch_block if x == 5
  end
 end

 test
end

# kết quả:
#
# 12345

Như các bạn có thể thấy, cả iterator upto và method test đều đã bị throw buộc phải dừng chạy khi x == 5.

Một đặc điểm thú vị của throwcatch đó là chúng có thể được đặt ở 2 method khác nhau kể khi 2 method đó không lồng nhau. Miễn là method chứa throw được gọi bên trong method catch của method chữa catch và tham số của catch + throw giống nhau.

def method1
 p 'method 2 - message 1'
 throw :a_catch_block
 p 'method 2 - message 2'
end

def method2
 catch(:a_catch_block) do
  p 'method 1'
  method1
 end
end

method2

# kết quả:
#
# "method 1"
# "method 2 - message 1"

Tất cả mọi thức trong Ruby đều là một expression và sẽ trả về một giá trị nào đó, catch cũng vậy. catch sẽ trả về giá trị của expression cuối cùng được đặt trong block của nó. Tuy nhiên, các bạn cũng có thể định nghĩa giá trị trả về của catch thông qua throw bằng cách truyền vào throw thêm một tham số ngoài tham số đầu tiên, tham số này sẽ là giá trị trả về của catch nếu method throw được chạy.

catch_return_value = catch(:a_catch_block) do
 throw :a_catch_block, 'giá trị trả về của catch'
end

p catch_return_value # => "giá trị trả về của catch"

Lời kết

Như các bạn có thể thấy, throwcatch không hề được sử dụng để xử lý lỗi, việc này đã được raiserescue thực hiện rồi. Trong thực tế thì throwcatch không được dụng thười xuyên và có thể gây khó hiểu nên tuy rằng chúng rất tiện và ngắn gọn, Nên mình nghĩ việc sử dụng returnmethod sẽ ok hơn. BTW, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Cheer !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.