+2

This là gì? Có ăn được không? Và sự khác nhau giữa call, apply và bind trong JS

Xin chào các bạn đến với series JavaScript căn bản cho Beginner ^^

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về this và sự khác nhau giữa call, apply, bind trong JavaScript

What is this ?

Con trỏ this có lẽ là một khái niệm không mấy xa lạ trong lập trình hướng đối tượng, nó thể hiện cho đối tượng đang chứa nó, để mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung:

A có bài thực hành môn lập trình Java vào sáng mai, nhưng hiện tại A vẫn ngồi chơi game

A có bài thực hành môn lập trình Java vào sáng mai, nhưng hiện tại anh ấy vẫn ngồi chơi game

Có thể thấy 2 câu trên hoàn toàn đồng nghĩa với nhau nhưng trong văn nói cũng như văn viết chúng ta thường dùng cách thứ 2 đúng không ^^

Vậy this ở đây là gì? Theo như câu nói trên ta có thể thấy this được sử dụng như là một đại từ nhân xưng để thay thế cho đối tượng cụ thể trước đó.

Sử dụng This như nào? Và khi nào thì sử dụng this?

Trước khi bắt đầu mình sẽ đá qua từ khóa this trong lập trình hướng đối tượng của PHP nhé 🤒:

class Student
{
	private $name;
	
	public function __construct($name)
	{
		$this->name = $name;
	}
    
  public function __get($property)
  {
   return $this->name;
  }
}
  
$student = new Student("Vỹ");
echo $student->name;

Như chúng ta đã biết thì trong mỗi đối tượng thì sẽ có những thuộc tính, phương thức riêng của chính nó đúng không nào 🤔.

Trong đoạn code bên trên ta có thể thấy this chính là con trỏ, trỏ thẳng đến đối tượng bao nó và đại diện cho đối tượng đó luôn nên khi ta gọi $this->name chính là chỉ định tới thuộc tính name của đối tượng Student

Cũng giống như đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ nói, this đại diện cho đối tượng ( Object ) ở trong một ngữ cảnh ( context ) được nhắc đến trước đó.

This trong JavaScript

Trước khi đi vào tìm hiểu this trong JavaScript ta sẽ nói qua 1 chút về function nhé, như ta đã biết trong JS thì một hàm (Function) cũng được coi như là 1 đối tượng (Object) và tất nhiên như mình đã nói bên trên thì đối tượng sẽ có những thuộc tính riêng của nó. Trong JS, khi một hàm được gọi, thì nó sẽ có một thuộc tính là this, và thuộc tính this này chứa giá trị về một đối tượng đang gọi tới hàm này.

Trong JS this được sử dụng như sau :

 1. Trong một phương thức, this được refer đến chính đối tượng chứa nó
 2. Nếu đứng một mình this refer đến Global Object ( Window )
 3. Trong một hàm this refer đến Global Object ( Window )
 4. Trong một hàm ( strict mode ) this không được định nghĩa
 5. Trong một sự kiện, this được refer đến chính element nhận sự kiện đó

1. This trong một phương thức

let student = {
	name: "Vỹ",
	getName: function() {
		return this.name;
	},
};
console.log(student.getName()); // Vỹ

2. This khi đứng một mình

console.log(this); // [object Window]

3. This khi nằm trong một hàm

function whoAmI()
{
	console.log(this);
}
whoAmI(); // [object Window]

4. This khi nằm trong một hàm với strict mode

"use strict";
function whoAmI()
{
	console.log(this);
}
whoAmI(); // undefined

5. This trong một sự kiện

<button data-id="5" id="btn" onclick="alert(this.getAttribute('data-id'))">Click me</button>

Ngoài ra this còn có thể sử dụng trong callback function, closure, borrowing methods và trong trường hợp được gán cho một biến khác. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu cách sử dụng, chúng ta sẽ lướt qua call, applybind 🤧.

call(), apply(), bind() là gì? Tại sao chúng ta cần đến nó?

Ba hàm call, applybind là các prototype của Function. Nên chỉ có Function mới có thể gọi được 3 hàm này. Sở dĩ, một Function có thể gọi function khác vì trong JavaScript, Function cũng là một loại Object, mà đã là Object thì sẽ có prototype hay nói cách khác là gọi được phương thức của nó.

Call

function.call(thisArg, arg1, arg2, ...)

Trong đó :

 • function là hàm chúng ta cần gọi ra để xử lý
 • call là 1 function prototype
 • thisArg là object key value
 • arg1, arg2... là các tham số truyền vào được cách nhau bởi dấu ,

Ví dụ :

let user = {
	name: "Vỹ",
	phone: 123456
};

function getUser(level, address)
{
	return `${this.name} - ${this.phone} - ${level} - ${address}`;
}

console.log(getUser.call(user, 10, "Viet Nam")); // Vỹ - 123456 - 10 - Viet Nam

Apply

function.apply(thisArg, [arg1, arg2.. ])

Khác với call thì apply cho phép bạn truyền 1 object và các tham số thông qua mảng

Ví dụ :

let user = {
	name: "Vỹ",
	phone: 123456
};

function getUser(level, address)
{
	return `${this.name} - ${this.phone} - ${level} - ${address}`;
}

console.log(getUser.apply(user, [10, "Viet Nam"])); // Vỹ - 123456 - 10 - Viet Nam

Bind

function.bind(thisArg, arg1, arg2)

Bind cũng gần giống với call, tuy nhiên hàm này không thể gọi hàm trực tiếp mà nó sẽ trả về cho chúng ta một hàm mới

Ví dụ :

let user = {
	name: "Vỹ",
	phone: 123456
};

function getUser(level, address)
{
	return `${this.name} - ${this.phone} - ${level} - ${address}`;
}

console.log(getUser.bind(user, 10, "Viet Name")); // Không trả về dữ liệu

let helloUser = getUser.bind(user, 10, "Viet Name");
helloUser(); // Vỹ - 123456 - 10 - Viet Nam


Các bạn có thể thấy mặc dù trong hàm getUser() mình không hề define biến namephone mà khi chúng ta console.log ra thì kết quả lại được set?. Rõ ràng bên trên mình có nói khi this đứng trong một function nó sẽ có giá trị trả về là một [ Window Object ], vậy điều gì xảy ra nếu như mình khai báo một biến name? This sẽ trỏ đến biến name đó hay là name ở trong object kia?

Có một lưu ý nhỏ là :

Methods like call(), and apply() can refer this to any object.

Do đó thi ta sử dụng call, apply, bind. This sẽ được trỏ thẳng đến object được gói đó ^^ kể cả khi việc bạn có define một biến cùng tên đi chăng nữa thì this cũng sẽ chỉ trỏ đến object đó mà thôi 😉

Vừa rồi mình đã giới thiệu qua cách sử dụng cũng như sự khác nhau giữa ba hàm call, apply và bind.

Chém gió xong xuôi rồi chúng ta chuyển qua cách sử dụng this trong callback function, closure 😄.

This trong callback function

Trước khi nói về this trong callback function ta sẽ định nghĩa lại xem callback function là gì nhé 😄

Có thể nói nôm na hàm callback là việc chúng ta truyền 1 hàm với vai trò như một tham số vào một hàm khác để có thể kích hoạt hàm đó sau này. Xét ví dụ sau:

Ví dụ :

function calcu(a, b, callback)
{
	return callback(a, b);
}

function multiple(a, b)
{
	return a * b;
}

console.log(calcu(5, 2, multiple)); // 10

Sử dụng this trong callback như thế nào?

Giả sử bạn có một event function như sau :

let Student = {
 name: "Vỹ",
 getName: function()
 {
   console.log(this.name);
 }
};
document.getElementById('btn').addEventListener('click', Student.getName); // undefined

Con trỏ this đang tham chiếu tới document.getElementById('btn') chứ không phải đối tượng Student, dẫn tới việc gọi this.name là vô nghĩa.

Để đoạn code trên chạy đúng như mong muốn – in ra được name của Student – thì ta phải đảm bảo được context của hàm callback Student.getName là chính đối tượng Student lúc hàm này được gọi. Cụ thể trong trường hợp này chúng ta có thể dùng hàm Bind() để gắn context vào hàm callback đó.

document.getElementById('btn').addEventListener('click', Student.getName.bind(Student)); // Vỹ

This trong closure

Nói một cách ngắn gọn thì closure là một hàm con (inner function) nằm bên trong 1 hàm khác (outer function). Ta đã biết rằng closure thì không thể truy cập tới con trỏ this của hàm cha (outer function), do đó sẽ có thể xuất hiện trường hợp như sau:

let Square = {
	name: "square",
	points: [
		{
			x: 10,
			y: 12
		},
		{
			x: 5,
			y: 2
		}
	],
	drawPoints: function() {
		// Có thể gọi this
		this.points.forEach(function(item) {
		 // this không còn tham chiếu đến Square nữa
     console.log(`${this.name} is on ${item.x} - ${item.y}`);
    });
	}
};
Square.drawPoints(); 
// undefined is on 10 - 12
// undefined is on 5 - 2

Cách khắc phục

let Square = {
	name: "square",
	points: [
		{
			x: 10,
			y: 12
		},
		{
			x: 5,
			y: 2
		}
	],
	drawPoints: function() {
		 const self = this;
		 this.points.forEach(function(item) {
		 // this không còn tham chiếu đến Square nữa
     console.log(`${self.name} is on ${item.x} - ${item.y}`);
    });
	}
};
Square.drawPoints();

// "square is on 10 - 12"
// "square is on 5 - 2"

Qua vài chia sẻ trên đây, hi vọng mọi người có thể hiểu rõ hơn về con trỏ this trong lập trình Javascript. Chúng ta có trong tay các công cụ là các hàm như apply(), bind(), call() để kiểm soát con trỏ this trong nhiều tình huống khác nhau

Quy tắc cốt lõi cần nhớ khi làm việc với con trỏ this là: luôn chú tới context của con trỏ this khi hàm được gọi, đảm bảo chúng ta đang sử dụng đúng context của hàm như ý muốn.

Xin chân thành cảm ơn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.