+4

Thiết lập môi trường phát triển PHP7 (Vagrant + Centos7 + CakePHP3) trong 30 phút

1. Cài đặt

2. Tạo folder chứa project

Cấu trúc project

  cake_vagrant/ ... Project
  ├── public/   ... Nơi chứa source code
  └── vagrant-fuelphp-centos7/ ... Máy ảo

Tạo folder

Mở Git Bash

$ mkdir cake_vagrant
$ mrdir cake_vagrant/public

mkdir.png

3. Tạo máy ảo

$ cd cake_vagrant
$ git clone https://github.com/kenjis/vagrant-centos7-php.git
$ cd vagrant-fuelphp-centos7/
$ vagrant up

vagrant_up_1.png

4. Thiết lập đồng bộ dữ liệu giữa máy thật và máy ảo

Mở file Vagrantfile

$ notepad cake_vagrant/vagrant-fuelphp-centos7/Vagrantfile

Tìm từ khóa synced_folder

Chỉnh sửa config.vm.synced_folder ../, /mnt/projectconfig.vm.synced_folder ../public, /var/www/html

Khi thêm file vào folder /cake_vagrant/public trên máy thật, máy ảo tự động đồng bộ vào folder /var/www/html và ngược lại.

Reload lại máy ảo

$ vagrant reload

5. Truy xuất máy ảo

$ vagrant ssh

ssh.png

6. Chỉnh sửa httpd.config

Mở file httpd.config

$ sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.config

httpd.confg.png

Chỉnh sửa như hình

httpd_all.png

Thêm <VitrualHost> như hình

virtualhost.png

Kiểm tra môi trường

Khởi động lại Apache

$ sudo systemctl restart httpd.service

Tạo page phpinfo

$ sudo echo <?php phpinfo(); ?> > /var/www/html/phpinfo.php

Truy xuất page phpinfo từ máy thật

http://localhost:8000/phpinfo.php

Truy xuất phpmyadmin

http://localhost:8000/phpmyadmin
user: root, pass: root

phpinfo_test.png

phpmyadmin.png

7. Cài đặt CakePHP

Cài đặt Composer

$ curl -s https://getcomposer.org/installer | php

Cài đặt CakePHP bằng Composer

$ php composer.phar create-project --prefer-dist cakephp/app cakephp

Tạo database tên "cake_vagrant"

$ msysql -u root -p
$ create database cake_vagrant collate utf8_general_ci;

Thiêt lập cấu hình CakePHP

Mở file app.config

$ sudo vi cakephp/config/app.php

Tìm từ khóa Datasources

Chỉnh sửa

username : root
password : root
database_name : cake_vagrant

Kiểm tra kết quả: http://localhost:8000/cakephp

create_db.png

cake_final.jpg

8. Một số lệnh trong Vagrant

vagrant reload - reload lại máy ảo (khi sửa file cấu hình cần reload lại)
vagrant up - khởi động máy ảo
vagrant ssh - kết nối máy ảo
vagrant halt - shutdown máy ảo
vagrant destroy - hủy máy ảo

Thông tin cấu hình máy ảo

 • Memory 480MB
 • HDD 40GB
 • OS CentOS 7.1 (64bit)
 • Apache 2.4.6
 • MariaDB 5.5.44
 • PHP 7.0-RC8 (Remi RPM)
 • phpMyAdmin 4.4.15.1 (Remi RPM)
 • PHPUnit 5.0
 • Composer 1.0-dev

Link tham khảo https://github.com/kenjis/vagrant-centos7-php


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.