+3

Theo dõi lỗi hệ thống với Rollbar

Theo dõi lỗi hệ thống với rollbar

Rollbar là một dịch vụ theo dõi lỗi cho Ruby và nhiều ngôn ngữ khác (https://rollbar.com/docs/). Dịch vụ Rollbar sẽ gửi thông báo cho bạn khi hệ thống của bạn gặp lỗi, thống kê lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động của trang web ... Tôi nghĩ nó rất đơn giản và hữu ích khi bạn áp dụng vào website của mình.

Hoạt động của Rollbar cũng khá đơn giản, mỗi khi hệ thống có lỗi nó sẽ gửi một thông báo (messages) tới Rollbar server. Rollbar server sẽ thu thập các lỗi để thống kê và gửi thông báo đến cho người quản trị trang web biết.

Dưới đây tôi xin hướng dẫn sử dụng gem 'rollbar' cho Ruby. Với các ngôn ngữ khác việc sự dụng của tương tự và khá đơn giản

Đầu tiên bạn cần thêm rollbar vào Gemfile

gem 'rollbar'

Tiếp theo đó bạn cần install lại các Gem cho dự án

$ bundle install

RAILS

Với Rails bạn sẽ chạy lệnh sau để Rollbar sinh ra file cấu hình khởi tạo cho Rollbar

$ rails generate rollbar
$ export ROLLBAR_ACCESS_TOKEN=ROLLBAR_ACCESS_TOKEN

Lệnh này sẽ tạo ra một file ở config/initializers/rollbar.rb dùng để khởi tạo cấu hình cho Rollbar

Việc thêm Rollbar vào dự án Rails như vậy là xong rất đơn giản

Để có ROLLBAR_ACCESS_TOKEN bạn cần đăng kí tài khoản Rollbar. Sau đó bạn có thể theo dõi thống kê các lỗi hoặc cấu hình địa chỉ mail cho phép Rollbar gửi mail mỗi khi có lỗi xảy ra

Theo mặc định Rollbar sẽ tự động gửi message đến Rollbar server mỗi khi gặp lỗi. Tuy nhiên bạn có thể tùy biến việc gửi các message tới Rollbar server với các lệnh sau

Rollbar.log(level, ...)
Rollbar.debug()
Rollbar.info()
Rollbar.warning()
Rollbar.error()
Rollbar.critical()

Với các framework khác bạn có thể khởi tạo file cấu hình Rollbar một cách thủ công giống như file config/initializers/rollbar.rb trong Rails

Rollbar.configure do |config|
 config.access_token = 'ROLLBAR_ACCESS_TOKEN'
 # other configuration settings
 # ...
end

Grape

Sau khi khởi tạo Rollbar. Chúng ta sẽ sửa lại phần xử lý lỗi mỗi khi có lỗi 500 xảy ra , mỗi khi có lỗi ta sẽ gửi thêm một yêu cầu đến Rollbar server thông qua lệnh Rollbar.error(e)

rescue_from :all do |e|
 if Rails.env.development?
  raise e
 else
  Rollbar.error(e)
  error_response(message: "Internal server error", status: 500)
 end
end

Sinatra

Sau khi khởi tạo Rollbar ta cần thêm Rollbar::Middleware::Sinatra vào trong app

require 'rollbar/middleware/sinatra'

class MyApp < Sinatra::Base
 use Rollbar::Middleware::Sinatra
 # other middleware/etc
 # ...
end

Chú ý: khi bạn dùng Sinatra thì có một conflict nhỏ khi dùng sinatra/namespaceRollbar.configure bạn có thể theo dõi chi tiết tại đây (https://github.com/sinatra/sinatra-contrib/issues/111https://github.com/rollbar/rollbar-gem/issues/663)

Để giải quyết vấn đề này bạn có thể làm như sau:

configure do
 Rollbar.configure do |config|
  ...
 end

 # Redefine :namespace to use Sinatra's :namespace method
 self.instance_eval do
  undef :namespace

  define_singleton_method(:namespace) do |*args, &block|
   Sinatra::Delegator.target.send(:namespace, *args, &block)
  end
 end
end

Rollbar còn hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ và framework khác nhau. Sử dụng nó cũng rất dễ dàng bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây

Tham khảo

 1. rollbar-gem
 2. Rollbar

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.