Thêm Siri support bằng NSUserActivity

Bài dịch từ nguồn: medium của tác giả Antoine van der lee

Ứng dụng Siri có thể được thêm bằng việc sử dụng Intent và Intent mở rộng. Việc này tăng độ nặng của ứng dụng lớn và không dễ sử dụng, bởi bạn cần chia sẻ logic giữa ứng dụng chính và phần mở rộng

1 cách đơn giản hơn là ứng dụng Siri bằng cách sử dụng NSUserActivity .

Yêu cầu Siri mở tới 1 trang trong ứng dụng của bạn

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thông qua Siri để mở tới 1 màn hình trong ứng dụng mà bạn đã setup.

Thêm Open_board vào info.plist với key là NSUserActivityTypes.

Sau đó, tạo phần mở rộng cho BoardDetailViewController nơi chúng ta sẽ mở nó bằng Siri,

extension BoardDetailViewController {
  func activateActivity(using board: Board) {
    userActivity = NSUserActivity(activityType: "Open_board")
    let title = "Open board \(board.title)"
    userActivity?.title = title
    userActivity?.userInfo = ["id": board.identifier]
    userActivity?.suggestedInvocationPhrase = title
    userActivity?.isEligibleForPrediction = true
    userActivity?.persistentIdentifier = board.identifier
  }
}

Phương thức này cần được gọi ở viewDidAppear:

override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)

  activateActivity(using: board)
}

Ở đây chúng ta có những thuộc tính

 • userActivity Đây là thuộc tính có sữan trong UIViewController và cho biết rằng ứng dụng đang được sử dụng bởi tương tác người dùng
 • userActivity.userInfo Chúng ta tinh chỉnh những thông tin cần thiết bằng deeplink tới bảng xử lý tương tác Siri. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
 • userActivity.suggestedInvocationPhrase Đây là phần đưa ra câu gợi ý ví dụ như hiển thị: "Bạn có thể nói những điều như..."
 • userActivity?.persistentIdentifier Đây là mã định danh duy nhất để có thể xoá hoạt động này sau khi kết thúc

Hiển thị và thêm giọng nói ViewController

Để làm điều đó bạn cần ghi âm 1 đoạn ngắn, chúng ta sẽ chỉ định INUIAddVoiceShortcutViewController. Trong ví dụ này, hãy tạo 1 nút trong giao diện với phần mở rộng phương thức presentAddOpenBoardToSiriViewController.

extension BoardDetailViewController {
  func presentAddOpenBoardToSiriViewController() {
    guard let userActivity = self.userActivity else { return }
    let shortcut = INShortcut(userActivity: userActivity)
    let viewController = INUIAddVoiceShortcutViewController(shortcut: shortcut)
    viewController.modalPresentationStyle = .formSheet
    viewController.delegate = self
    present(viewController, animated: true, completion: nil)
  }
}

extension BoardDetailViewController: INUIAddVoiceShortcutViewControllerDelegate {
  func addVoiceShortcutViewController(_ controller: INUIAddVoiceShortcutViewController, didFinishWith voiceShortcut: INVoiceShortcut?, error: Error?) {
    controller.dismiss(animated: true)
  }

  func addVoiceShortcutViewControllerDidCancel(_ controller: INUIAddVoiceShortcutViewController) {
    controller.dismiss(animated: true)
  }
}

Nó sẽ hiển thị giao diện cơ bản iOS với 1 nút ghi âm cho người dùng ở dưới

Thêm hỗ trợ Siri với nút ghi âm

Xử lý lối tắt

Bất cứ khi nào phím tắt Open Board được kích hoạt, nó sẽ mở ứng dụng của bạn bằng phương thức AppDelegate và tiếp tục hoạt động của người dùng. Đây là nơi bạn phải khớp hoạt động với hoạt động Siri và mở trang cụ thể. Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng deeplink để có thể yêu cầu mở trang

func application(_ application: UIApplication, continue userActivity: NSUserActivity, restorationHandler: @escaping ([Any]?) -> Void) -> Bool {

  if userActivity.activityType == "Open_board", let parameters = userActivity.userInfo as? [String: String] {
    try? BoardDeeplinkAction(parameters: parameters, context: persistentContainer.viewContext).execute()
    return true
  }
  return false
}

Và chỉ như thế, chúng ta đã hoàn thành.

Bổ sung

Với phần cài đặt như trên đã đủ điều kiện để gợi ý mở ứng dụng. Và ngoài ra hoạt động được sử dụng trên hệ thống dự đóng trên 1 luồng nhất định nên nếu người dùng thường mở bảng Amsterdam trong ví dụ này, thì nó có thể xuất hiện ở phần gợi ý của Siri


All Rights Reserved