+1

Thêm reCAPTCHA vào ứng dụng Rails

Introduction reCAPTCHA

Spam là 1 vấn đề lớn đối với các website. Các robot đã được viết sẵn lệnh tạo ra để spam thu thập thông tin trên web, cố gắng spam các form field với hi vọng nhận dc thư spam từ chủ các website. May mắn thay là có 1 cách dễ dàng để chống lại các kẻ spam này bằng cách sử dụng service reCAPTCHA. reCAPTCHA là 1 dịch vụ miễn phí bởi google giúp phát hiện khách truy cập hợp pháp sử dụng 1 số kĩ thuật luôn thay đổi. Nếu nó không thể xác định liệu khách đang truy cập là hợp pháp thì nó sẽ yêu cầu người dùng giải quyết 1 số câu đố đơn giản để chứng minh họ là con người

Ví dụ:

Setup reCAPTCHA

Trước khi sử dụng chúng trong ứng dụng của bạn chúng ta phải cài đặt chúng. Đăng nhập Google và tới link the reCAPTCHA admin page

bạn sẽ nhìn thấy 1 trang hình ảnh giống trên. Chọn Register a new site để đăng kí.Với domain, list tất cả các domain bạn sẽ sử dụng reCAPTCHA. Ví dụ, nếu website của bạn là example.com, đảm bảo rằng example.com có ở trong list. Chúng ta cũng có thể include localhost cho development. Sau đó ta click vào Register button

Sa đó ta sẽ nhận dc 1 site key và secret key để add vào ứng dụng của bạn

Setup trong ứng dụng Rails

Ví dụ sẽ là 1 form đăng kí user cho phép người dùng nhập name, email, password để tạo 1 account mới. Ở form signup chúng ta có reCAPTCHA checkbox để xác định đúng là người dùng thật. Để thuận lợi ta dùng gem recaptcha cung cấp các helper giúp viêc cài đặt trở nên dễ dàng

gem 'recaptcha', require: 'recaptcha/rails'
gem 'bcrypt'

Sau đó bundle install gem Sau đó chúng ta configure gem recaptcha. Tạo 1 file mới trong config/initializers là recaptcha.rb . Sau đó thêm giống như dưới đây:

Recaptcha.configure do |config|
 config.site_key = Rails.application.secrets.recaptcha_site_key
 config.secret_key = Rails.application.secrets.recaptcha_secret_key
end

Để bảo mật Chúng ta set site key và secret key trong file config/secrets.yml

# Be sure to restart your server when you modify this file.

# Your secret key is used for verifying the integrity of signed cookies.
# If you change this key, all old signed cookies will become invalid!

# Make sure the secret is at least 30 characters and all random,
# no regular words or you'll be exposed to dictionary attacks.
# You can use `rails secret` to generate a secure secret key.

# Make sure the secrets in this file are kept private
# if you're sharing your code publicly.

development:
 secret_key_base: 2f94601049a14193ca603923d770a0189c82d3746fbdb3aa472780791dc1e0c4048f473a1004a829a10d0aaa0abfc0f061282a51eba05af926849d772bac022a
 recaptcha_site_key: <%= ENV["RECAPTCHA_SITE_KEY"] %>
 recaptcha_secret_key: <%= ENV["RECAPTCHA_SECRET_KEY"] %>

test:
 secret_key_base: 58150241e15c621ffba28e32cd67928e54a78dfe722371c3e52b740eb7ebb5c05a02cd10071b3661af6771d1aca8f41453f6315e807c61d3f8c5e8e1b8c7adb7

# Do not keep production secrets in the repository,
# instead read values from the environment.
production:
 secret_key_base: <%= ENV["SECRET_KEY_BASE"] %>
 recaptcha_site_key: <%= ENV["RECAPTCHA_SITE_KEY"] %>
 recaptcha_secret_key: <%= ENV["RECAPTCHA_SECRET_KEY"] %>
 </code>

Đã setting xong. giờ chúng ta cùng build lên ứng dụng. Tạo 1 model User chứa các thông tin trên.

rails g model user name email password_digest
rake db:migrate

Ở model:

class User < ApplicationRecord
 has_secure_password
 validates_presence_of :password, on: :create
 validates :email, uniqueness: true, presence: true
end
Rails.application.routes.draw do
 resources :users, only: [:new, :create]
 root to: 'users#new'
end

Ở view:

<h3>New User Sign Up</h3>
<% if [email protected]? %>
 <ul>
  <% @user.errors.full_messages.each do |message| %>
   <li><%= message %></li>
  <% end %>
 </ul>
<% end %>
<%= form_for User.new do |f| %>
<div>
 <%= f.label :name %>
 <%= f.text_field :name %>
</div>
<div>
 <%= f.label :email %>
 <%= f.text_field :email %>
</div>
<div>
 <%= f.label :password %>
 <%= f.password_field :password %>
</div>
<div>
 <%= f.label :password_confirmation %>
 <%= f.password_field :password_confirmation %>
</div>
<div>
 <br />
 <%= recaptcha_tags %>
 <br />
</div>
<div>
 <%= f.submit "Sign Up" %>
</div>
<% end %>

Ở controller:

class UsersController < ApplicationController
 def new
  @user = User.new
 end

 def create
  @user = User.new(user_params)
  if !verify_recaptcha(model: @user) || [email protected]
   render "new"
  end
 end

private
 def user_params
  params.require(:user).permit(:name, :email, :password, :password_confirmation)
 end
end

verify_recaptcha là 1 helper method của gem recaptcha. Kiểm tra nếu thông tin recaptcha có valid hay không, nếu không valid sẽ render lại form new và 1 lỗi do gem recaptcha cung cấp. nếu thành công thì user sẽ được tạo

Kết quả:

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong cv sau này 😄

Link github: https://github.com/ngocvu3010/recaptcha

Link tham khảo: https://richonrails.com/articles/adding-recaptcha-to-your-rails-application


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.