-1

The Guide To Core Redux Concepts

Bài viết được dịch từ nguồn: https://hackernoon.com/the-guide-to-core-redux-concepts-ncu3tcw

Trong một ứng dụng React, dữ liệu được fetch trong parent component và sau đó được truyền cho child component thông qua props.

Mọi thứ trở nên phức tạp khi có nhiều lớp componentprops / state (và các function thay đổi state này) được chuyển qua nhiều component để đi từ điểm xuất phát đến điểm đến. Đường dẫn này có thể khó nhớ và nó để lại nhiều chỗ sai sót.

With Redux, any component can be connected directly to state.

Điều này không có nghĩa là dữ liệu không còn được truyền từ các parent component sang các child component thông qua props. Thay vào đó, con đường này hiện có thể là trực tiếp, không có props truyền từ parent component đến child of child component.

What is Redux?

Về cơ bản, nó là thư viện quản lý state của bạn, thường được ghép nối với React, nơi nó kiểm soát state và đưa nó vào một nơi tập trung được gọi là store.

Lần này, khi một component bắt đầu thay đổi, thông tin đó sẽ đi thẳng từ nó (vòng tròn màu xanh lam) đến store. Từ đó, thay đổi sau đó sẽ trực tiếp đến tất cả các component cần cập nhật.

Trước khi tìm hiểu về code, bạn nên nghĩ về cách thức hoạt động của Redux về mặt khái niệm. Sơ đồ dưới đây minh họa một luồng Redux điển hình.

Store

Redux Store giữ state App của bạn. Có 3 khái niệm quan trọng:

  • getState()  cho phép bạn access đến state (store) của App
  • dispatch(action) cho phép update state (store)
  • subscribe(listener) dung để register listener, cho phép bạn triger mọi lúc

Action

Trong Redux, action cung cấp thông tin cho store. Mặc dù Redux khác với MVC, nhưng action về cơ bản tương đương với một mô hình trong MVC. Nó có hai tham số:

const ADD_TODO = {
 type: “ADD_TODO”,
 payload: “Do stuff”
}

Đầu tiên là type, luôn phải có. payload có thể là bất kỳ thứ gì mô tả dữ liệu được truyền. Với dữ liệu này trong action, reducer sẽ thực hiện công việc update store.

Reducer

Reducer thực hiện một action và dựa trên type. Nó sẽ quyết định những gì cần phải được thực hiện với dữ liệu (tức là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến store). Reducer là nơi store được cập nhật.

State

Cuối cùng, state được chứa trong store. Đó là một khái niệm bạn nên làm quen với React. Nói tóm lại, nó là một đối tượng đại diện cho các phần động của ứng dụng: bất kỳ thứ gì có thể thay đổi ở phía client-side.

Hãy thử tạo 1 App đơn giản sử dụng redux

Simple App use Redux

Step 1

Tạo App

Step 2

Install dependencies:

Step 3

Tạo những file cần thiết theo cấu trúc thư mục sau:

Step 4

Để setup UI cho app, tạo file scr/component/posts.js

Thêm file action.js

Ta sẽ định nghĩa những action, có thể là object hoặc là string

Giờ ta sẽ tạo file reducer.js

Và file store.js

Khi đã tạo được hết reducer, ta cần dùng fucntion createStore và đưa reducer vừa được tạo vào

Cuối cùng là tạo file App.js

ReduxProvider là dạng component có thể pass store tới những child component thông qua function connect (được import từ react-redux)

1 App đơn giản được tạo ra như vậy, qua đây cũng có thể hiểu được sơ bộ cách sử dụng Redux trong App React của bạn

Cảm ơn và hi vọng bài viết có ích cho công việc của ba


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.