+2

Thao tác với tệp có dung lượng lớn trong Ruby

Làm việc với những file dữ liệu lớn, điển hình là CSV không phải là chuyện hiếm gặp. Với Ruby, có khá nhiều cách để xử lý thông tin những file này, nhưng hay cùng kiểm chứng xem tài nguyên hệ thống được tiêu tốn thế nào cho mỗi cách.

Khởi tạo môi trường

Ruby version : 2.4.0
Operation : macOS SierraSierra 10.12.5
Processor : 2.7 GHz Intel Core i5
Memory : 8 GB 1867 MHz DDR3

Tạo file helpers.rb chứa method hiển thị thời gian và lượng bộ nhớ sử dụng :

require "benchmark"

def print_memory_usage
 memory_before = `ps -o rss= -p #{Process.pid}`.to_i
 yield
 memory_after = `ps -o rss= -p #{Process.pid}`.to_i

 puts "Memory: #{((memory_after - memory_before) / 1024.0).round(2)} MB"
end

def print_time_spent
 time = Benchmark.realtime do
  yield
 end

 puts "Time: #{time.round(2)}"
end

Sau đó thử 1 file csv khoảng trên dưới 1 triệu dòng.

require "csv"
require_relative "./helpers"

headers = ["id", "name", "email"]

name  = "Elijah Mikaelson"
email  = "[email protected]"

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  CSV.open("data.csv", "w", write_headers: true, headers: headers) do |csv|
   1_000_000.times do |i|
    csv << [i, name, email]
   end
  end
 end
end

Với máy mình, đây là thông số được trả về khi tạo file csv trên :

Time: 4.69
Memory: 0.14 MB

File data.csv tạo ra có dung lượng khoảng 43 MB.

Sử dụng CSV.read để đọc cả file

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  csv = CSV.read('data.csv', headers: true)
  sum = 0

  csv.each do |row|
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end
Sum: 499999500000
Time: 10.85
Memory: 626.81 MB

Xử lý file csv có 43 MB mà đã dùng tới hơn 600 MB, điều này thật sự là không ổn. Điều này xảy ra do có quá nhiều String object được tạo ra, và không được dọn dẹp ngay sau khi đã sử dụng.

Sử dụng CSV.parse

Lần này ta đọc file csv sau đó khởi tạo thành một CSV object để sử dụng.

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  content = File.read('data.csv')
  csv = CSV.parse(content, headers: true)
  sum = 0

  csv.each do |row|
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end
Sum: 499999500000
Time: 11.1
Memory: 638.34 MB

Hiển nhiên bộ nhớ tiêu tốn tăng lên do chứa cả object CSV ta vừa parse được.

Xử lý từng dòng của file

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  content = File.read('data.csv')
  csv = CSV.new(content, headers: true)
  sum = 0

  while row = csv.shift
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end

Sum: 499999500000
Time: 9.27
Memory: 42.85 MB

Đã thấy sự khác biệt, với cách đọc từng dòng này, ta chỉ tốn bộ nhớ lưu lại CSV object, kích thước tương đương dung lượng file csv thực tế.

Xử lý từng dòng của file từ IO object

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  File.open('data.csv', 'r') do |file|
   csv = CSV.new(file, headers: true)
   sum = 0

   while row = csv.shift
    sum += row['id'].to_i
   end

   puts "Sum: #{sum}"
  end
 end
end

Sum: 499999500000
Time: 9.93
Memory: 0.23 MB

Bạn có thấy gì không, chỉ 0.23 MB thôi ?

Hoặc ta có thể dùng CSV.foreach

require_relative './helpers'
require 'csv'

print_memory_usage do
 print_time_spent do
  sum = 0

  CSV.foreach('data.csv', headers: true) do |row|
   sum += row['id'].to_i
  end

  puts "Sum: #{sum}"
 end
end

Sum: 499999500000
Time: 9.65
Memory: 0.2 MB

Để tạo ra sự khác biệt này, theo mình khi sử dụng IO object, thực chất ta đang stream nội dung của object, dùng tới đâu load tới đó chứ không phải load tất cả nội dung file vào bộ nhớ, từ đó dẫn tới sự khác biết hoàn toàn bộ nhớ.

Kết luận

Phần lớn các trường hợp ta xử lý file csv lớn đều không cần load tất cả vào bộ nhớ làm gì, vì vậy ta hoàn toàn có những cách để xử lý để tiết kiệm tài nguyên hệ thống triệt để.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.