+5

Testing process

1. Nhân tố ảnh hưởng quy trình test

  • Quy trình test phụ thuộc vào tổ chức,mô hình phát triển phần mềm mà tổ chức lựa chọn. Test đi theo từng mô hình, test level và test types cũng được lựa chọn sao cho phù hợp
  • Độ ràng buộc về chi phí, thời gian, độ phức tạp, các yêu cầu của khách hàng, các ràng buộc này cũng ảnh hưởng đến quy trình test
  • Chính sách, chiến lược tổ chức, quy chuẩn bên trong và bên ngoài của sản phẩm

2. Các hoạt động test

Test planing: Ngay từ khi thành lập dự án chúng ta cần lập kế hoạch test

Test monitoring and control: Lên kiểm soát, theo dõi, ra quyết định cho hoạt động test. Hoạt động này thực hiện xuyên suốt từ quá trình lên Plan cho đến khi kết thúc test

Test analysis: Phân tích yêu cầu, hiểu yêu cầu

Test design : Thiết kế TCs

Test implement: Kiểm tra mọi thứ sẵn sàng cho việc chạy test

Test execution: Thực thi test

Test completion: Báo cáo và kế thúc quá trình test

Trước đây có hoạt động Exits criteria(đánh giá tiêu chí kết thúc) nay đã được gộp vào hoạt động Monitoring and control vì bản chất hai hoạt động này tương tự nhau.Exits criteria chúng ta cũng sẽ lập báo cáo đánh giá định kỳ để đưa ra quyết định có nên test tiếp hay không hoặc giãn kế hoạch test

Test activities Objectives Work products
Test planning - Định nghĩa chiến lược và hướng tiếp cận test
- Xác định phạm vi kiểm thử
- Nêu tất cả các giả định và điều kiện
- Xác định nhiệm vụ và công cụ test
- Xác định mục tiêu và rủi ro liên quan với quá trình test
- Lập kế hoạch về tài nguyên, môi trường test
Có một hoặc nhiều test plan:
- Thông tin về basic test(tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu kỹ thuật, product design), chiến lược
- Tiêu chí kết thúc
Test monitoring and control - So sánh thực tế với plan xem có gì khác biệt
- Đưa ra các hoạt động cần thiết để phù hợp với plan
- Đánh giá tiêu trí kết thúc
- Cung cấp báo cáo tiến độ
- Báo cáo tiến độ test
- Báo cáo tóm tắt từng giai đoạn
Test analysis - Phân tích tài liệu cơ sở khi test
- Xác định điều kiện test
- Đánh giá test basis và tìm ra các lỗi để xác định tính năng test
-Tài liệu test condition
- Tài liệu báo cáo lỗi
Test design - Tạo bộ testcase
- Thiết kế môi trường test
- Test data
- Bộ testcase
- Môi trường test
- Test data
Test implementation - Viết tài liệu chi tiết test
- Xây dựng môi trường
- Chuẩn bị các dữ liệu test
- Thủ tục test
- Test suites
- Lịch trình test
- Kết quả mong đợi
Test execution - Thực thi test
- So sánh kết quả thực tế với kết qua mong đợi
- Đánh giá pass/fail
- Log lỗi
- Re- test để xem có bất kỳ lỗi nào không
- Báo cáo Testcase
- File Tổng hợp lỗi
Test completion - Kiểm tra xem tất cả lỗi đóng chưa, nếu còn thì reopen và note vào file
- Tạo báo cáo cho các bên liên quan
- Bàn giao tài liệu cho giai đoạn về sau
- Bài học kinh nghiệm cho quy trình sau
- Summary report
- Hoạt động cho việc cải tiến quy trinh
- Yêu cầu thay đổi
- Tài liệu, thiết bị được bàn giao

Join group để học hỏi, chia sẻ thêm kiến thức về kiểm thử nhé, mình có chữa đề istqb foundation trên group: https://www.facebook.com/groups/itester

Follow và Upvote để mình có thêm động lực viết bài ❤️ Link tham khảo:

Sách ISTQB foundation level theo Syllabus 2018

https://www.guru99.com/software-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.