+5

Test Evidence trong kiểm thử phần mềm

Evidence làm một khái niệm rất quen thuộc trong lĩnh vực kiểm thử. Biết cách tạo, quản lý và sử dụng tốt evidence mang lại rất nhiều lợi ích cho công việc của bạn cũng như chất lượng toàn dự án. Nội dung này cũng mở rộng hơn phạm vi của evidence, không chỉ là những file đính kèm được gán vào bug như cách hiểu thông thường mà còn là tất cả thông tin, dữ liệu dùng để làm dẫn chứng ,bằng chứng xác minh những công việc đã và đang làm xuyên suốt vòng đời dự án phầm mềm.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.