+1

Terminology & Properties - Thuật ngữ và các property của Flexbox

Flexbox là 1 module. Cần phải set nhiều properties ở container(flex container) và children(flex items).

Layout thông thường dựa trên block & inline flow direction. Flex layout dựa trên flex-flow direction.

Hãy xem miêu tả dưới đây :

Ảnh trên là setting thông thường của flexbox. Items sẽ được đặt theo hoặc là main-axis (trục ngang - bắt đầu từ main-start đến main-end) hoặc cross axis (trục dọc - bắt đầu từ cross-start đến cross-end).

 • main axis : là trục chính của flex container, flex items được đặt theo trục chính này. Thông thường main axis không nhất thiết phải là trục ngang, tuy nhiên ta có thể điều chỉnh trục này qua flex-direction property.
 • main-start, main-end : các flex items được đặt bên trong container từ main-start đến main-end.
 • main size : là width hoặc height của các flex items. Main axis nằm ở đâu thì tương ứng main size sẽ được quyết định ở đó.
 • cross axis : trục vuông góc với main axis là cross axis.
 • cross-start, cross-end : các flex items được sắp xếp vào trong container bắt đầu từ cross-start cho đến cross-end.
 • cross size : là width hoặc height của 1 flex item. Cross axis nằm ở đâu thì tương ứng cross size sẽ được quyết định ở đó.

Flexbox Properties

1. Properties cho parent (flex container) :

1. display : Property này định nghĩa flex container, inline hay block tuỳ thuộc vào giá trị đưa vào. Inline hay block sẽ được áp dụng cho flex items.

.container {
  display: flex; /* or inline-block */
}

2. flex-direction :

Định nghĩa main-axis của container

.container { flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse; }

Các từ này đã self-explainatory rồi nên mình không note cụ thể nữa

3. flex-wrap :

Mặc định thì flex items sẽ cố nhét vào chỉ 1 dòng. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi điều này và cố gắng wrap các items cần thiết vào với property này.

.container {
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}
 • nowrap (mặc định) : tất cả các items trên 1 dòng.
 • wrap : flex items wrap vào thành nhiều dòng, *từ trên xuống *
 • wrap-reverse : flex items wrap vào thành nhiều dòng, *từ dưới lên *

4. flex-flow :

Tóm gọn : flex-flow = flex-direction + flex-wrap Mặc định là row nowrap

.container {
  flex-flow: column wrap;
}

5. justify-content :

Định nghĩa alignment trên line.

Có các property như sau :

 • flex-start : các items dồn vào điểm start của flex-direction
 • flex-end : các items dồn vào điểm end của flex-direction
 • center : các items được align vào center dọc theo line
 • space-between : items được phân bố đều trên line, item đầu tiên ở vị trí start, item cuối ở vị trí end.
 • space-around : items được phân bố đều trên line. Tuy nhiên space-around sẽ mở thêm 1 khoảng cách nhỏ giữa item ở vị trí start với edge của container và giữa item ở vị trí end với edge của container.
 • space-evenly : items được phân bố sao cho spacing giữa các item (và spacing giữa item và edge) là bằng nhau.

Còn 1 số property nữa nhưng ít dùng, mình không viết ở đây.

6. align-items :

Định nghĩa cách flex items được đặt trên cross axis.

.container {
  align-items : stretch | flex-start | flex-end | center | baseline | first baseline | last baseline.... ;
}
 • stretch (default) : stretch để fill container (vẫn tuân thủ min-width / max-width)
 • flex-start : items được đặt tại start của cross axis
 • flex-end : items được đặt tại end của cross axis
 • center : items được center trên cross axis
 • baseline : items được align như là baseline của 1 thằng

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.