Template Method Pattern trong Ruby

Hãy tưởng tượng bạn có một đoạn code phức tạp, có thể đó là một thuật toán, hoặc mã hệ thống, hay cũng có thể là đoạn mã đủ khó mà bạn chỉ muốn code 1 lần. Vấn đề ở đây là chỉ có phần chính giữa của đoạn code phức tạp là thay đổi.

-> Làm sao để giải quyết mà không phải thay đổi đoạn code quá nhiều trong tương lai

Để cụ thể hơn, chúng ta sẽ xây dựng một chương trình xuất báo cáo như sau:

class Report
 def initialize
  @title = 'Monthly Report'
  @text = [ 'Things are going', 'really, really well.' ]
 end

 def output_report
  puts('<html>')
  puts(' <head>')
  puts(" <title>#{@title}</title>")
  puts(' </head>')
  puts(' <body>')
  @text.each do |line|
   puts(" <p>#{line}</p>" )
  end
  puts(' </body>')
  puts('</html>')
 end
end

Ở đây báo cáo được xuất theo định dạng HTML với các thẻ được gắn cố định. Đoạn mã này sẽ xử lý tốt nếu chúng ta muốn xuất báo cáo định dạng HTML, tuy nhiên nếu chúng ta muốn thay đổi định dạng xuất báo cáo thì đoạn mã này không thể dùng lại được. Vậy cách xử lý ở đây là gì? Điều đâu tiên chúng ta nghĩ tới và đơn giản nhất là xử lý bằngIF ELSE

class Report
 def initialize
  @title = 'Monthly Report'
  @text = ['Things are going', 'really, really well.']
 end
 def output_report(format)
  if format == :plain
   puts("*** #{@title} ***")
  elsif format == :html
   puts('<html>')
   puts(' <head>')
   puts(" <title>#{@title}</title>")
   puts(' </head>')
   puts(' <body>')
  else
   raise "Unknown format: #{format}"
  end
  @text.each do |line|
   if format == :plain
    puts(line)
   else
    puts(" <p>#{line}</p>" )
   end
  end
  if format == :html
   puts(' </body>')
   puts('</html>')
  end
 end
end

Việc dùng IF ELSE sẽ khiến đoạn code của chúng ta dài dòng và có nguy cơ sửa chữa nhiều khi phải thêm 1 đoạn xử lý cho định dạng report mới. Việc sửa chữa code đã vi phạm quy tắc thiết kế design pattern.

Áp dụng quy tắc đầu tiên Separate the Things That Stay the Same

Để ý đoạn code report, chúng ta có thể thấy dù định dạng xuất khác nhau nhưng về cơ bản format template của report vẫn giống nhau:

 1. header information
 2. title
 3. từng line của report
 4. trailing stuff

Với mỗi 1 phân đoạn của report, chúng ta có thể tách ra thành các function của class abstract như sau:

class Report
 def initialize
  @title = 'Monthly Report'
  @text = ['Things are going', 'really, really well.']
 end
 def output_report
  output_start
  output_head
  output_body_start
  output_body
  output_body_end
  output_end
 end
 def output_body
  @text.each do |line|
   output_line(line)
  end
 end
 def output_start
  raise 'Called abstract method: output_start'
 end
 def output_head
  raise 'Called abstract method: output_head'
 end
 def output_body_start
  raise 'Called abstract method: output_body_start'
 end
 def output_line(line)
  raise 'Called abstract method: output_line'
 end
 def output_body_end
  raise 'Called abstract method: output_body_end'
 end
 def output_end
  raise 'Called abstract method: output_end'
 end
end

Từ đây với mỗi loại định dạng xuất report khác nhau, chúng ta có thể dễ dạng tạo thêm 1 subclass tương ứng với mỗi định dạng từ class abstract.

#HTML FORMAT
class HTMLReport < Report
 def output_start
  puts('<html>')
 end
 def output_head
  puts(' <head>')
  puts(" <title>#{@title}</title>")
  puts(' </head>')
 end
 def output_body_start
  puts('<body>')
 end
 def output_line(line)
  puts(" <p>#{line}</p>")
 end
 def output_body_end
  puts('</body>')
 end
 def output_end
  puts('</html>')
 end
end

#Plain text Format
class PlainTextReport < Report
 def output_start
 end
 def output_head
  puts("**** #{@title} ****")
  puts
 end
 def output_body_start
 end
 def output_line(line)
  puts(line)
 end
 def output_body_end
 end
 def output_end
 end
end

Cách xử lý trên thực chất chính là Template Method Pattern

Ý tưởng của pattern này là xây dựng một class base với 1 method xương sống (còn được gọi là template method). Method này sẽ điều hướng các bộ xử lý bằng cách gọi các methods abtract, các method này sẽ được cài đặt lại ở subclass.

Template Method Pattern

Tham khảo

Github (updating):https://github.com/ducnhat1989/design-patterns-in-ruby

Sách: “DESIGN PATTERNS IN RUBY” của tác giả Russ Olsen

Bài viết liên quan: CÁC NGUYÊN TẮC TRONG DESIGN PATTERN


All Rights Reserved