+18

Tất tần tật về thuộc tính background trong css

background-color

thuộc tính background-color dùng để đặt màu nền cho một thành phần. Nó chấp nhận tất cả giá trị các mã màu hoặc thuộc tính transparent

vd:
.left { background-color: #ffdb3a; }
.middle { background-color: #67b3dd; }
.right { background-color: transparent; }

Màu nền được xác định trong các ô được xác định bởi thuộc tính background-clip. Nếu có hình nền được đặt cùng thì lớp màu sẽ được đặt ở dưới. Không giống như các lớp hình ảnh có thể sử dụng nhiều lớp, chúng chỉ có thể dùng được một lớp màu cho một thành phần.

background-image

Thuộc tính background-image định nghĩa cho hình nền của một thành phần. Nó là giá trị được định nghĩa bằng một đường dẫn hình ảnh với ký hiệu url(). Giá trị non có thể được sử dụng, nó được tính là một lớp.

vd:
.left { background-image: url('ire.png'); }
.right { background-image: none; }

Chúng ta có thể sử dụng nhiều hình nền, mỗi giá trị được cách nhau bởi một dấu phẩy. Mỗi hình ảnh tiếp theo sẽ được đặt trước trên trục z.

vd:
.middle { 
 background-image: url('khaled.png'), url('ire.png');

 /* Other styles */
 background-repeat: no-repeat; 
 background-size: 100px;
}

background-repeat

Thuộc tính background-repeat kiểm soát cách hình nền sau khi nó được đặt kích thước (bởi thuộc tính background-size) và vị trí (bởi thuộc tính background-position). Giá trị của của thuộc tính này có thể là một trong những từ khóa sau: repeat-x, repeat-y, repeat, space, round, no-repeat. Bên cạnh hai thuộc tính repeat-x và repeat-y, các giá trị khác có thể được định nghĩa một lần cho cả hai trục x và trục y hoặc mỗi chiều riêng biệt.

vd: 
.top-outer-left { background-repeat: repeat-x; }
.top-inner-left { background-repeat: repeat-y; }
.top-inner-right { background-repeat: repeat; }
.top-outer-right { background-repeat: space; }

.bottom-outer-left { background-repeat: round; }
.bottom-inner-left { background-repeat: no-repeat; }
.bottom-inner-right { background-repeat: space repeat; }
.bottom-outer-right { background-repeat: round space; }

background-size

Thuộc tính background-size định nghĩa kích thước của hình nền. Giá trị của nó có thể là kích thước chiều dài và rộng hoặc là tỉ lệ phần trăm. Từ khóa có sẵn cho thuộc tính là contain và cover. Giá trị contain sẽ co dãn hình ảnh để phù hợp với khung. giá trị cover, ở một mặt khác nó sẽ kéo dãn hình ảnh sao cho vừa với khung mà ko gây sai lệch tỉ lệ.

vd: 
.left { 
 background-size: contain;
 background-image: url('ire.png'); 
 background-repeat: no-repeat;
}
.right { background-size: cover; /* Other styles same as .left */ }

Đối với các giá trị chiều dài và giá trị phần trăm, chúng ta có thể xác định cả chiều rộng và chiều cao của ảnh nền. Tỷ lệ phần trăm giá trị được tính toán liên quan đến kích thước của phần tử.

vd:
.left { background-size: 50px; /* Other styles same as .left */ }
.right { background-size: 50% 80%; /* Other styles same as .left */ }

background-attachment

Thuộc tính background-attachment dùng để kiểm soát hình nền liên quan đến các khung hình và các thành phần. Nó có ba giá trị là: fixec, local, scroll. Fixed nghĩa là hình ảnh nền được cố định vào khung nhìn và không di chuyển, ngay cả khi người dùng đang di chuyển dọc theo khung. Local là hình nền nên được cố định vào vị trí của nó trong phần tử. Nếu phần tử có một cơ chế di chuyển và hình nền được đặt lên hàng đầu, khi người dùng cuộn xuống phần tử, hình nền sẽ di chuyển ra khỏi tầm nhìn. Scroll có nghĩa là các hình nền cố định và sẽ không di chuyển ngay cả với các nội dung của các phần tử của nó.

vd:
.left { 
 background-attachment: fixed;
 background-size: 50%;
 background-image: url('ire.png'); 
 background-repeat: no-repeat;
 overflow: scroll;
}
.middle { background-attachment: local; /* Other styles same as .left */ }
.right { background-attachment: scroll; /* Other styles same as .left */ }

background-position

Thuộc tính này là sự kết hợp với thuộc tính background-origin, xác định nơi các vị trí bắt đầu cho hình nền nên được. Đó là giá trị có thể là một từ khóa, chiều dài, hoặc một tỷ lệ phần trăm, và chúng tôi có thể xác định vị trí dọc theo trục x cũng như các trục y. Từ khóa có sẵn: top, right, bottom, left và center. Chúng ta có thể sử dụng các từ khóa trong bất kỳ sự kết hợp, và nếu chỉ có một từ khóa được quy định.

vd:
.top-left { 
 background-position: top;
 background-size: 50%;
 background-image: url('ire.png'); 
 background-repeat: no-repeat;
}
.top-middle { background-position: right; /* Other styles same as .top-left */ }
.top-right { background-position: bottom; /* Other styles same as .top-left */ }
.bottom-left { background-position: left; /* Other styles same as .top-left */ }
.bottom-right { background-position: center; /* Other styles same as .top-left */ }

Đối với chiều dài và tỷ lệ phần trăm giá trị, chúng ta cũng có thể xác định vị trí dọc theo trục x và trục y. Tỷ lệ phần trăm giá trị là liên quan đến các yếu tố có chứa.

vd:
.left { background-position: 20px 70px; /* Others same as .top-left */ }
.right { background-position: 50%; /* Others same as .top-left */ }

background-origin

Thuộc tính background-origin quy định cụ thể trong đó diện tích các mô hình hộp hình nền phải được bố trí theo. Giá trị mặc định là border-box, khi mà vị trí hình ảnh ở sát viền của khung, padding-box khi mà hình ảnh ở trong viền của khung và content-box khi mà hình ảnh ở trong khung

vd: 
.left { 
 background-origin: border-box;
 background-size: 50%;
 background-image: url('ire.png'); 
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top left; 
 border: 10px dotted black; 
 padding: 20px;
}
.middle { background-origin: padding-box; /* Other styles same as .left*/ }
.right { background-origin: content-box; /* Other styles same as .left*/ }

background-clip

Thuộc tính background-clip xác định khu vực sơn nền, đó là khu vực mà nền có thể sơn lên, giống như background-origin, nó được dựa trên các lĩnh vực mô hình hộp.

vd:
.left{ 
 background-clip: border-box;
 background-size: 50%;
 background-color: #ffdb3a; 
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: top left; 
 border: 10px dotted black; 
 padding: 20px;
}
.middle { background-clip: padding-box; /* Other styles same as .left*/ }
.right { background-clip: content-box; /* Other styles same as .left*/ }

Thảm khảo: https://bitsofco.de/the-background-properties/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí