+7

Tất tần tật những lệnh Emit trong Socket.IO

Mục đích

Dễ đọc và sử dụng khi không nhớ những lệnh emit trong Socket IO

Danh sách những lệnh Emit trong Socket IO

Mình sẽ viết một tạo một connection Socket IO và bỏ hết lệnh emit vào trong cho dễ hình dung nhé.

io.on('connect', onConnect);

function onConnect(socket){

 // Gửi cho tất cả client
 socket.emit('hello', 'can you hear me?', 1, 2, 'abc');

 // Gửi cho tất cả client ngoại trừ người gửi
 socket.broadcast.emit('broadcast', 'hello friends!');

 // Gửi cho tất cả client trong room 'game' ngoại trừ người gửi
 socket.to('game').emit('nice game', "let's play a game");

 // Gửi cho tất cả client trong room 'game1' và room 'game2' ngoại trừ người gửi
 socket.to('game1').to('game2').emit('nice game', "let's play a game (too)");

 // Gửi cho tất cả client trong room 'game' bao gồm cả người gửi
 io.in('game').emit('big-announcement', 'the game will start soon');

 // Gửi cho tất cả client trong namespace 'myNamespace', bao gồm cả người gửi
 io.of('myNamespace').emit('bigger-announcement', 'the tournament will start soon');

 // Gửi cho room 'room' trong namespace 'myNamespace', bao gồm cả người gửi
 io.of('myNamespace').to('room').emit('event', 'message');

 // Gửi tin nhắn riêng cho socket đó qua socketId
 io.to(`${socketId}`).emit('hey', 'I just met you');

 // Gửi không đính kèm file nén
 socket.compress(false).emit('uncompressed', "that's rough");

 // Việc gửi tin nhắn này cần sự chấp nhận từ client thì mới có thể đến được client
 socket.volatile.emit('maybe', 'do you really need it?');

 // Gửi dữ liệu liên quan đến hệ nhị phân
 socket.binary(false).emit('what', 'I have no binaries!');

 // Gửi dữ liệu cho tất cả client sử dụng node
 io.local.emit('hi', 'my lovely babies');

 // Gửi đến tất cả client kết nối đến
 io.emit('an event sent to all connected clients');

};

Lưu ý

 1. socket.to(socket.id).emit() sẽ bị lỗi. Lỗi này rất hay gặp khi các bạn muốn send private message. Nếu dùng như thế này sẽ hiểu socket.id là một room chứ ko phải là một socket.

  Mình sẽ dùng lệnh io.to(${socketId}).emit('hey', 'I just met you'); để gửi tin nhắn riêng.

 2. Những tên event bạn không được phép đặt:

  • error
  • connect
  • disconnect
  • disconnecting
  • newListener
  • removeListener
  • ping
  • pong
 3. Sau khi server disconnected hoặc restart thì conection sẽ được giải phóng hết. Đồng nghĩa với việc gửi tin nhắn private qua socket.id sẽ phải thực hiện theo socket.id mới mà connection tạo ra.

Lời kết

Đây là tất cả các lệnh Emit trong Socket IO mọi người khi mới dùng socketio có thể lưu lại ở note trên máy để có thể tiện sử dụng. Chúc mọi người làm việc tốt nhé 😀👍.

Link tham khảo: https://socket.io/docs/emit-cheatsheet/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.