+4

Tất cả các cách Conditional Renderings trong React (Phần 1)

Conditional rendering (Render với điều kiện) trong React thì không còn gì xa lạ. Trong JSX - cú pháp mở rộng dùng cho React ta vẫn có thể dùng JavaScript thuần. Trong JavaScript bạn nên làm quen với câu lệnh if-else hoặc switch case, vì đó đều là những thứ quan trong trong việc học React. Bạn cũng có thể dụng chúng trong JSX vì JSX chỉ đơn giản là kết hợp HTML với JS.

Nhưng conditional rendering trong React là gì? Trong conditional render một component sẽ quyết định sẽ trả về element gì dựa trên một hay nhiều điều kiện được đưa ra. Ví dụ, nó có thể sẽ trả về một danh sách các item hoặc một message: "Danh sách trống". Khi một component có conditional rendering, thì những thứ ta nhìn thấy khi component được render sẽ khác nhau với mỗi trường hợp.

Bài viết hướng đến việc liệt kê các danh sách đầy đủ về các conditional renderings trong React. Nếu bạn biết những cách khác nữa, mong bạn hãy đóng góp ở phía dưới comment để mình sẽ update vào bài viết. 🧐

If-else

Cách đơn giản nhất để dùng conditional rendering là sử dụng câu lệnh if else trong hàm render(). Tưởng tượng bạn không muốn render component của bạn vì nó không có các props cần thiết. Ví dụ, một component List sẽ không nên được render nếu list đó không có item nào bên trong. Bạn có thể sử dụng if để làm điều này:

function List({ list }) {
 if (!list) {
  return null;
 }

 return (
  <div>
   {list.map(item => <ListItem item={item} />)}
  </div>
 );
}

Component mà return null tất nhiên sẽ không render ra gì cả. Tuy nhiên, ta nên hiện 1 đoạn text để báo cho người dùng rằng List đó rỗng để tăng trải nghiệm cho người dùng.

function List({ list }) {
 if (!list) {
  return null;
 }

 if (!list.length) {
  return <p>Xin lỗi, danh sách trống.</p>;
 } else {
  return (
   <div>
    {list.map(item => <ListItem item={item} />)}
   </div>
  );
 }
}

Kết quả đạt được là List có thể sẽ hoặc không render ra gì cả, render ra text, hoặc một danh sách các item. Câu lệnh if-else là lựa chọn cơ bản nhất cho việc conditional rendering trong React.

Ternary operation (toán tử 3 ngôi)

Bạn có thể làm cho câu lệnh if-else trở nên ngắn gọn hơn bằng cách sử dụng ternary operation: condition ? expr1 : expr2

Ví dụ, tưởng tượng bạn có một switch để chuyển đổi giữa 2 chế độ Xem và Chỉnh sửa trong component của bạn. Bạn có thể dùng boolean để quyết định xem element nào sẽ được trả về.

function Item({ item, mode }) {
 const isEditMode = mode === 'EDIT';

 return (
  <div>
   { isEditMode
    ? <ItemEdit item={item} />
    : <ItemView item={item} />
   }
  </div>
 );
}

Nếu mỗi nhánh của ternary operation lớn dần lên, bạn có thể cho chúng vào trong ngoặc đơn.

function Item({ item, mode }) {
 const isEditMode = mode === 'EDIT';

 return (
  <div>
   {isEditMode ? (
    <ItemEdit item={item} />
   ) : (
    <ItemView item={item} />
   )}
  </div>
 );
}

Ternary operation cũng làm conditional rendering trở nên đơn giản hươn if-else. Bạn có thể viết theo kiểu inline ngay ở hàm return.

Logic + toán tử &&

Ta sẽ thường dùng cách này khi muốn render ra element hoặc ko render ra gì cả (null). Ví dụ bạn có một spinner thể hiện việc đang load dữ liệu. Nếu load xong thì nó sẽ biến mất. Bạn có thể làm nó với 2 cách để cập ở trên:

function LoadingIndicator({ isLoading }) {
 if (isLoading) {
  return (
   <div>
    <Spinner />
   </div>
  );
 } else {
  return null;
 }
}
function LoadingIndicator({ isLoading }) {
 return (
  <div>
   { isLoading
    ? <Spinner />
    : null
   }
  </div>
 );
}

Nhưng có một cách khác hay hơn để thay thế cho việc phải return null. Sử dụng logic + toán tử && giúp bạn điều kiện của bạn return null dễ dàng hơn.

Vậy cách đó là gì và nó hoạt động như thế nào? Trong JavaScript true && 'Hello World' luôn trả về ‘Hello World’. Còn false && 'Hello World' luôn trả về false.

const result = true && 'Hello World';
console.log(result);
// Hello World
const result = false && 'Hello World';
console.log(result);
// false

Trong React ta cũng có thể sử dụng phương pháp này. Nếu điều kiện trả về là true, biểu thức phía sau toán tử && sẽ là output. Nếu điều kiện trả về false, React sẽ bỏ qua và không xử lý biểu thức đó.

function LoadingIndicator({ isLoading }) {
 return (
  <div>
   { isLoading && <p>Loading...</p> }
  </div>
 );
}

Tuỳ vào sở thích của bạn mà có thể chọn return ra 1 element hoặc null. Kỹ thuật này còn được gọi là short-circuit evaluation. Kỹ thuật này còn đơn giản hơn cả ternary operation khi bạn muốn trả về null trong một điều kiện.

Mình sẽ viết nốt các loại conditional rendering còn lại ở bài sau (Conditional Rendering với enums, Multi-Level Conditional Rendering, With Higher Order Components, External Templating Components) (Còn tiếp)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.