+2

Tạo và verify captcha trong framework ABP

sequence diagram

Source tại: https://github.com/ngotruong09/AbpCaptcha.git

Tổng quan

Đây là một thư viện tạo captcha được sử dụng trên framework Abp. Các chức năng chính:

 • [x] Tạo captcha
 • [x] Verify captcha

Cách sử dụng

Install package từ nuget hoặc clone source here để sử dụng:

Install-Package AbpCaptcha -Version 1.0.0

Tiếp theo, thêm [DependsOn(typeof(CaptchaModule))] vào class ABP module trong project của bạn.

Sau đó, sử dụng service ICaptchaEngine để GetCaptcha/VerifyCaptcha captcha.

Cách cấu hình

Cấu hình trong file appsettings.json

{
 "Captcha": {
  "FontFamilies": [ "Arial", "Times New Roman" ],
  "Timeout": 300,
  "Pattern": "abcdefghijkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVXYZW23456789",
  "SizeText": 6,
  "DrawLines": 4
 }
}

Hoặc trong ConfigureServices :

Configure<CaptchaOptions>(options =>
{
   options.FontFamilies = new string[] {"Arial", "Times New Roman"};
   options.Timeout = 300;
   options.Pattern = "abcdefghijkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVXYZW23456789";
   options.SizeText = 6;
   options.DrawLines = 4;
});

Ý nghĩa một số tham số cấu hình:

 • FontFamilies : font của captcha (hình);
 • Timeout : thời gian expired của captcha, thời gian chờ người dùng nhập captcha, tính bằng giây;
 • Pattern : các kí tự có thể có mặt trong captcha;
 • SizeText : số lượng kí tự trong captcha;
 • DrawLines : số đường line trong captcha (chủ yếu tạo độ nhiễu)
 • Width : kích thước chiều rộng của hình captcha
 • Height : kích thước chiều dài của hình captcha
 • ...

Ví dụ một số cấu hình:

{
 "Captcha": {
  "FontFamilies": [ "Arial", "Times New Roman" ],
  "Timeout": 300,
  "Pattern": "23456789",
  "SizeText": 4,
  "DrawLines": 5
 }
}
{
 "Captcha": {
  "FontFamilies": [ "Arial", "Times New Roman" ],
  "Timeout": 300,
  "Pattern": "abcefgh23456789",
  "SizeText": 6,
  "DrawLines": 3
 }
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.