+2

Tạo ứng dụng VueJS với bản đồ Google Map

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước làm 1 ứng dụng VueJS có sử dụng 1 vài tính năng của bản đồ Google Map như tìm kiếm địa chỉ, hiển thị danh sách 1 cửa hàng trong khu vực trên bản đồ, hiển thị thông tin chi tiết cửa hàng trên bản đồ.

Frontend sẽ sử dụng VueJS, và API sẽ dùng Ruby on Rails.

1. Cài đặt API Rails

Bắt đầu khởi tạo Rails project:

mkdir map_shop && cd map_shop 
rails new backend --api -d mysql

Bởi vì Rails app và VueJs app sẽ được lưu trữ trên 2 server riêng biệt nên điều đầu tiên chúng ta cần xử lý là CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Trong Rails, chúng ta tìm file theo đường dẫn sau config/initialzers/cors.rb và sửa file như sau:

Rails.application.config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
 allow do
  origins '*'
 
  resource '*',
   headers: :any,
   methods: [:get, :post, :put, :patch, :delete, :options, :head]
 end
end

Tiếp theo là thêm gem gem “rack-cors” và chạy bundle install

Tạo model Shop chứa thông tin cơ bản là name, kinh độ, vĩ độ

rails generate scaffold Shops name:string address:string 'latitude:decimal{11,8}' 'longitude:decimal{11,8}'

# tạo database 
rake db:create
rake db:migrate

Như vậy, ta có model Shop, và file routes.rb đã tự tạo sẽ resourse

Rails.application.routes.draw do
 resources :shops 
end

Trong controller của shop, ta định nghĩa action index cơ bản

def index
 @shops = Shop.all
 
 render json: @shops
end

Kiểm tra api đã hoạt động chưa, ta tạo 1 dữ liệu shop

Shop.create!(name: 'big C', latitude: '21.0133334', longitude: '105.7778877', address: 'Ho Guom')

Chạy rails s để khởi động server rồi vào link localhost:3000/shops thì sẽ hiện thông tin tất cả các shop. Như vậy là API đã OK.

2. Cài đặt VueJS

Chúng ta sẽ tạo 1 folder frontend riêng để chứa code VueJS, dùng tool vue-cli để tạo.

cd map_shop 


# nếu bạn chưa cài vue-cli
npm install -g vue-cli

# khởi tạo project frontend
vue init webpack frontend 

# chạy frontend 
cd frontend && npm run dev

Truy cập vào link localhost:8080 để vào giao diện ban đầu của Vue

Cài router nếu bạn chưa thêm khi khởi tạo

npm install vue-router

3. Cài đặt Google Map API

Muốn sử dụng Google Map, thì bạn cần có API key được tạo bởi Google. Bạn vào trang hướng dẫn để lấy key. Với API key, chúng ta có thể sử dụng được tất cả các dịch vụ của Google, miễn là trả phí cho dịch vụ cần dùng. Hiện tại đang có chương trình Google tặng 300$ cho mỗi tài khoản dùng trong 1 năm, nên đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu các dịch vụ của Google.

Ở đây, chúng ta cần giải quyết các vấn đề là tìm kiếm địa chỉ trong Google Map, vì vậy cần phải active dịch vụ Maps JavaScript APIPlaces API trong danh sách dịch vụ mà Google cung cấp, như vậy thì ta mới có thể sử dụng Google Map để giải quyết các vấn đề trên.

Thêm thư viện vue2-google-maps để sử dụng google map trong VueJS

npm install vue2-google-maps

Trong file src/main.js bên frontend, ta thêm config:

import * as VueGoogleMaps from "vue2-google-maps"

Vue.use(VueGoogleMaps, {
 load: {
  key: GOOGLE-API-KEY,
  libraries: "places"
 }
});

Như vậy, đã xong phần tích hợp google map vào trong VueJS.

4. Tạo Shop

Tạo API tạo shop trong backend:

# API create shop: POST /shops
def create 
 shop = Shop.new shop_params
 
 if shop.save 
  render json: {success: true}
 else
   render json: {errors: shop.errors.full_messages}, status: :unprocessable_entity
 end
end

private

def shop_params
 params.permit :name, :latitude, :longitude, :address
end

Form tạo shop bên Vue, tạo file /src/CreateShop.vue

<template>
 <div class="--shop">
   <selected-address-google-map-modal
   :selectedAddress="selectedAddress"
   @onSelectedAddress="onSelectedAddress"
  />
  
   <form @submit.prevent="handleSubmit">
    <div class="form-group">
     <input type="text" v-model="name" name="name" placeholder="Name"
      class="form-control" :class="{ 'is-invalid': submitted && !name }" />
     <div v-show="submitted && !name" class="invalid-feedback">Name is required</div>
    </div>

    <div class="form-group form-group--address">
     <input type="text" v-bind:value="selectedPlace.address"
      placeholder="Please select a place"
      v-on:click="openSelectedAddressModal"
      class="form-control"
     >
    </div>

    <div class="form-group float-right">
     <button class="btn btn-primary">Create</button>
    </div>
   </form>
 </div>
</template>

<script>
 import axios from 'axios'
 import SelectedAddressGoogleMapModal from './SelectedAddressGoogleMapModal'

 export default {
  data () {
   return {
    submitted: false,
    name: '',
    selectedAddress: {
     lat: null,
     lng: null,
     address: ''
    }
   }
  },
  components: { SelectedAddressGoogleMapModal },
  methods: {
   handleSubmit () {
    this.submitted = true;
    const {
     name, selectedAddress      
    } = this;
    
    # request lên API để tạo Shop 
    axios.post('http://localhost:3000/shops', {
     name: name,
     latitude: selectedAddress.lat,
     longitude: selectedAddress.lng,
     address: selectedAddress.address 
    })
     .then(response => {
      # Khôi phục lại form và có thể thêm alert nếu cần 
      this.name = ''
      this.selectedAddress = {} 
     })
     .catch(e => {
      this.error.push(e)
     })
   },
   openSelectedAddressModal() {
    this.$modal.show('selected-address-google-map-modal');
   },
   onSelectedAddress(address) {
    this.selectedAddress = address;
   },
 };
</script>

Chúng ta có sử dụng Modal để hiển thị Map chọn địa chỉ, để dùng Modal trong VueJS, bạn thêm thư viện vue-js-modal bằng npm install và thêm config trong file main.js

import VModal from 'vue-js-modal'

Vue.use(VModal)

Tạo Modal hiển thị Map để chon địa chỉ, ta tạo file /src/SelectedAddressGoogleMapModal.vue

<template>
 <modal name="selected-address-google-map-modal" transition="pop-out" :width="900" :height="600" :reset="true">
  <div class="search-place-map">
   <h2>Search address</h2>
   <div class="d-flex">
    <gmap-autocomplete
     class="form-control"
     @place_changed="setAddress">
    </gmap-autocomplete>
    <button class="btn btn-primary" @click="addAddress">Set Address</button>
   </div>
  </div>
  <br>
  <gmap-map
   :center="center"
   :zoom="12"
   style="width:100%; height: 400px;"
  >
   <gmap-marker
    :key="index"
    v-for="(m, index) in markers"
    :position="m.position"
    @click="center=m.position"
   ></gmap-marker>
  </gmap-map>
 </modal>
</template>

<script>
export default {
 name: "SelectedAddressGoogleMapModal",
 data() {
  return {
   center: { lat: 45.508, lng: -73.587 },
   markers: [],
   selectedAddress: null
  };
 },

 mounted() {
  this.geolocate();
 },

 methods: {
  setAddress(address) {
   this.selectedAddress = address;
  },
  addAddress() {
   if (this.selectedAddress) {
    const marker = {
     lat: this.selectedAddress.geometry.location.lat(),
     lng: this.selectedAddress.geometry.location.lng()
    };
    this.markers.push({ position: marker });
    this.center = marker;
    this.$emit('onSelectedAddress', {
     lat: marker.lat,
     lng: marker.lng,
     address: this.selectedAddress.formatted_address
    })
    this.onSelectedAddress = null;
   }
  },
  geolocate: function() {
   navigator.geolocation.getCurrentPosition(position => {
    this.center = {
     lat: position.coords.latitude,
     lng: position.coords.longitude
    };
   });
  }
 }
};
</script>

Trên modal có sử dụng component

 • gmap-autocomplete: cho phép hiển thị danh sách gợi ý địa chỉ khi nhập
 • gmap-map: hiển thị bản đồ
 • gmap-marker: hiển thị các vị trí đã được chọn

Lệnh this.$emit('onSelectedAddress', data) là cách gọi lại method parent component, ở đây là update lại địa chỉ được chọn.

Như vậy, ta đã tạo được shop với lat, lng được chọn từ map.

5. Hiển thị danh sách shop trong Map

Giả sử, user muốn hiển thị danh sách các shop trong khu vực nào đó, kiểu như

thì chúng ta làm như sau:

Đầu tiên, cần tạo API để trả về danh sách shop trong 1 khu vực, để có thể filter shop trong khu vực, ta sẽ dựa vào tìm theo latitude, longitude. Ý tưởng là sẽ query trong DB lấy tất cả shop nằm trong 1 ô chữ nhật của 1 phần bản đồ đang hiển thị, mỗi góc của chữ nhật sẽ là tạo độ latitude, longitude.

# API trả danh sách shop theo khu vực: GET /shops 
def index 
 shops = Shop.all.where(
  "latitude >= ? AND latitude <= ? AND longitude >= ? AND longitude <= ?",
   params[:bottom_x], params[:top_x], params[:bottom_y], params[:top_y]
 )
 
 render json: shops
end

trong đó các tham số bottom_x, top_x, bottom_y, top_y là các giá trị latitude, longitude của 4 góc chữ nhât của bản đồ theo chiều toạ độ xy

Ta tạo Component để hiển thị danh sách shop trong bản đồ: /src/MapShops

<template>
 <div class="section-box map-search">
   <h4 class="section-box__heading">MAP</h4>
  <gmap-map
   ref="mapRef"
   :center="center"
   :zoom="12"
   style="width:100%; height: 400px;"
   @idle="searchShopsInMap"
  >
   <gmap-marker
    :key="index"
    v-for="(shop, index) in shops"
    :position="shop.position"
   ></gmap-marker>
 </div>
</template>

<script>
 import axios from 'axios'

 export default {
  name: 'MapShops',
  data() {
   return {
    center: { lat: 35.652832, lng: 139.839478 },
    boundMap: {},
    shops: [] 
   };
  },
  components: { SimpleStatementDetail },
  mounted() {
   this.geolocate();
  },
  methods: {
   geolocate() {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(position => {
     this.center = {
      lat: position.coords.latitude,
      lng: position.coords.longitude
     };
    });
   },
   searchShopsInMap() {
    const map = this.$refs.mapRef;
    
    # lấy toạ độ 4 góc của bản đồ hiện tại 
    const boundCoordinate = this.$refs.mapRef.$mapObject.getBounds();

    if(!boundCoordinate){return}
    const northEast = boundCoordinate.getNorthEast();
    const southWest = boundCoordinate.getSouthWest();
    const lats = [northEast.lat(), southWest.lat()];
    const lngs = [northEast.lng(), southWest.lng()];

    this.boundMap = {
     top_x: _.max(lats),
     bottom_x: _.min(lats),
     top_y: _.max(lngs),
     bottom_y: _.min(lngs)
    }

    axios.get('http://localhost:3000/shops')
     .then(response => {
      this.shops = response.data.map(shop => {
       return {
         ...shop, position: {
          lat: shop.latitude, lng: shop.longitude
         }
       }
      }) 
     })
     .catch(e => {
      this.error.push(e)
     })
   }
  }
 };
</script>

trong đó event idle của gmap-map được gọi sau khi ta di chuyển xong bản đồ sang khu vực khác, khi đó, ta sẽ tính toán lấy các toạ độ của khung hình và gọi lên API để trả về các shop thuộc khu vực mới đó.

6. Kết hợp component vào App

Ta thêm component tạo shop và hiển thị shop trong bản đồ vào file /src/App.vue để hiển thị

<template>
 <div id="app">
  <div class="create-shop">
    <create-shop />
  </div>
  
  <div class="list-shop-in-map">
    <map-shops />
  </div>
 </div>
</template>

<script>

import MapShops from './MapShops'
import CreateShop from './CreateShop'

export default {
 name: 'app',
 components: {
  MapShops, CreateShop
 }
}
</script>

Kết luận

Trên đây là các bước để xây dựng 1 app VueJS sử dụng Rails làm API, và kết hợp với Google map, cho phép dễ dàng tích hợp thông tin vào bản đồ.

Chúng ta có thể cải tiến thêm bằng cách sử dụng vuex để quản lý state, giúp giải quyết trường hợp là khi tạo shop xong, sẽ có thể hiện ngay lập tức shop đấy trong bản đồ chứa danh sách shop. Và thêm cả hiển thị thông tin shop khi click vào marker trong bản đồ bằng cách sử dụng gmap-info-window.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.