+3

Tạo ứng dụng làm trắc nghiệm bằng Flutter - Phần 2

Tiếp tục seri ứng dụng trắc nghiệm đơn giản với Flutter.

Bạn có thể xem lại phần 1 tại đây : Tạo ứng dụng làm trắc nghiệm bằng Flutter - Phần 1

Sau khi đã hoàn thành màn làm trắc nghiệm, chúng ta sẽ thực hiện màn hiện kết quả, số câu trả lời đúng / sai

Ở màn hình làm quiz, chúng ta sẽ tuyền danh sách câu trả lời sau khi hoàn thành bài làm.

Navigator.of(context).pushReplacement(MaterialPageRoute(
    builder: (context) => QuizResultScreen(answers: _answers),
   ));

Màn Hình Kết quả

Màn này mình sẽ tạo một StatelessWidget với tham số truyền vào một danh sách câu trả lời

class QuizResultScreen extends StatelessWidget {
 final Map<int, dynamic> answers;

 QuizResultScreen({required this.answers});

 
 Widget build(BuildContext context) {
 }
 }

Để lấy số câu trả lời đúng, mình sẽ duyệt danh sách câu trả lời rồi so sánh với đáp án.

  int correct = 0;
  final List<Question> questions = questionsData;

  this.answers.forEach((index, value) {
   if (questions[index].answer == value) correct++;
  });

Từ đó mình sử dụng Card widget để hiện thông tin:

 • Total Questions
      Card(
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(10.0)),
        child: ListTile(
         contentPadding: const EdgeInsets.all(16.0),
         title: Text("Total Questions", style: titleStyle),
         trailing: Text("${questions.length}", style: trailingStyle),
        ),
       ),
 • Score
      Card(
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(10.0)),
        child: ListTile(
         contentPadding: const EdgeInsets.all(16.0),
         title: Text("Score", style: titleStyle),
         trailing: Text("${correct / questions.length * 100}%",
           style: trailingStyle),
        ),
       ),
 • Correct Answers

Card(
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(10.0)),
        child: ListTile(
         contentPadding: const EdgeInsets.all(16.0),
         title: Text("Correct Answers", style: titleStyle),
         trailing: Text("$correct/${questions.length}",
           style: trailingStyle),
        ),
       ),
 • Incorrect Answers
 Card(
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(10.0)),
        child: ListTile(
         contentPadding: const EdgeInsets.all(16.0),
         title: Text("Incorrect Answers", style: titleStyle),
         trailing: Text(
           "${questions.length - correct}/${questions.length}",
           style: trailingStyle),
        ),
       ),

Chúng ta sẽ có một button để chuyển sang màn hình xem đáp án

 ElevatedButton.icon(
        icon: Icon(Icons.check_circle_rounded),
        label: Text('Check Answers'),
        onPressed: () {
         Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(
           builder: (_) => CheckAnswersScreen(answers)));
        },
       ),

Màn Hình Đáp Án

Màn này mình sẽ tạo một StatelessWidget với tham số truyền vào một danh sách câu trả lời

class CheckAnswersScreen extends StatelessWidget {
 final Map<int, dynamic> answers;

 CheckAnswersScreen({required this.answers});

 
 Widget build(BuildContext context) {
 }
 }

Dùng ListView để hiển thị danh sách câu hỏi kèm đáp án.

return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Check Answer'),
    elevation: 0,
   ),
   body: ListView.builder(
    padding: const EdgeInsets.all(16.0),
    itemCount: questions.length + 1,
    itemBuilder: _buildItem,
   ),
  );
 }

Widget để tạo item ListView như sau

Widget _buildItem(BuildContext context, int index) {
  final List<Question> questions = questionsData;

  if (index == questions.length) {
   return ElevatedButton(
    child: Text("Done"),
    onPressed: () {
     Navigator.of(context)
       .popUntil(ModalRoute.withName(Navigator.defaultRouteName));
    },
   );
  }
  Question question = questions[index];
  bool correct = question.answer == answers[index];
  return Card(
   child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(16.0),
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
     children: <Widget>[
      Text(
       HtmlUnescape().convert(question.question),
       style: TextStyle(
         color: Colors.black,
         fontWeight: FontWeight.w500,
         fontSize: 16.0),
      ),
      SizedBox(height: 5.0),
      Text(
       HtmlUnescape().convert("${answers[index]}"),
       style: TextStyle(
         color: correct ? Colors.green : Colors.red,
         fontSize: 18.0,
         fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      SizedBox(height: 5.0),
      correct
        ? Container()
        : Text.rich(
          TextSpan(children: [
           TextSpan(text: "Answer: "),
           TextSpan(
             text: HtmlUnescape().convert(question.answer),
             style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.w500))
          ]),
          style: TextStyle(fontSize: 16.0),
         )
     ],
    ),
   ),
  );
 }

Tổng kết

Vậy là chúng ta đã hoàn thành một ứng dụng làm trắc nghiệm đơn giản với Flutter. Với ứng dụng này chúng ta đã hiểu rõ thêm về Flutter UI, code đơn giản bằng ngôn ngữ dart.

Link project: https://github.com/ngthanhphuc/Quizzy


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.