0

Tạo ứng dụng chat đơn giản với elixir và phoniex

I. Elixir là gì

 • Được tạo ra bởi kỹ sư José Valim (core contributor của Rails) vào năm 2011
 • Elixir được viết dựa trên nền tảng của Erlang
 • Erlang là một ngôn ngữ lập trình chủ yếu cho các chương trình phân tán, và đỏi hỏi tính song song lớn, tuy nhiên lại không được sử dụng rộng rãi bởi sự xấu xí về mặt syntax của nó
 • Elixir được tạo ra nhằm cải thiện hiệu năng của các ứng dụng Rails chạy trên nhiều CPUs
 • Có cú pháp dễ dùng và các công cụ kèm theo tiện lợi cho việc tạo gói (ứng dụng mix), test (với ExUnit), hay templating (với EEx) ...
 • Được thiết kế với mục tiêu chạy song song để giúp tận dụng tối đa ưu thế của phần cứng máy tính.
 • Phù hợp cho lập trình network và những hệ thống phản hồi cao cấp như phần mềm cho ngân hàng, và cho data processing .

II. Phoenix Framework

 • Là một backend framwork của Elixir được phát triển lần đầu tiền bởi Chrisis McCord
 • Hiệu năng và tốc độ của Phoenix rất nhanh chỉ thua benchmark của Gin(Go framework)
 • Cú phát đẹp, gọn gàng và hiện đại

III. Cài Đặt

Elixir

 • Thêm Packages Erlang : wget https://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions_1.0_all.deb && sudo dpkg -i erlang-solutions_1.0_all.deb
 • Cài đặt Erlang: sudo apt-get install esl-erlang
 • Cài đặt Elixir: sudo apt-get install elixir

Phoenix

 • Cài đặt Phoenix Framework: mix archive.install https://github.com/phoenixframework/archives/raw/master/phoenix_new.ez
 • Tạo Project: mix phoenix.new my_project --database mysql

Ứng dụng chat

 • Ứng dụng chat sẽ có database postgres, các bạn tham khảo cách cài đặt ở đây: https://github.com/dwyl/learn-postgresql#installation

Tạo Project

 mix phx.new chat
 cd chat
 mix phx.server

Trước khi chạy mix phx.server cần cấu hình database trong file config/dev.exs

config :Chat, Chat.Repo,
 adapter: Ecto.Adapters.Postgres,
 username: "admin",
 password: "password",
 database: "chat_dev",
 hostname: "localhost",
 pool_size: 10

khi chạy xong vào localhost:4000 sẽ thấy màn hình start của phoniex.

Tạo room chanel

mix phx.gen.channel Room

bỏ comment trong file /lib/chat_web/channels/user_socket.ex

# channel "room:*", ChatWeb.RoomChannel to channel "room:lobby", ChatWeb.RoomChannel

Giao diện chat

update file /lib/chat_web/templates/page/index.html.eex

<!-- The list of messages will appear here: -->
<ul id='msg-list' class='row' style='list-style: none; min-height:200px; padding: 10px;'></ul>

<div class="row">
 <div class="col-xs-3">
  <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Your Name" autofocus>
 </div>
 <div class="col-xs-9">
  <input type="text" id="msg" class="form-control" placeholder="Your Message">
 </div>
</div>

Update file js

update file /assets/js/app.js

var channel = socket.channel('room:lobby', {}); // kết nối với chat "room"

channel.on('shout', function (payload) { // nắng nghe sự kiện đến 'shout'
 var li = document.createElement("li"); 
 var name = payload.name || 'guest'; 
 li.innerHTML = '<b>' + name + '</b>: ' + payload.message; // set li contents
 ul.appendChild(li); 
});

channel.join(); // join the channel.

var ul = document.getElementById('msg-list');  
var name = document.getElementById('name');
var msg = document.getElementById('msg'); 

// dự kiện người chát ấn enter
msg.addEventListener('keypress', function (event) {
 if (event.keyCode == 13 && msg.value.length > 0) { // don't sent empty msg.
  channel.push('shout', { // gửi message đến chanel
   name: name.value, 
   message: msg.value 
  });
  msg.value = ''; 
 }
});

Tiếp tục reset lại server mix phx.server vào giao diện các bạn có thể chát đơn giản rồi

Tạo database để lưu message

chạy mix ecto.create để tạo database.

mix phx.gen.schema Message messages name:string message:string để tạo migrate cho table messages. mix ecto.migrate để chạy file migrate

Lưu messages vào database

update file lib/chat_web/channels/room_channel.ex

# join a room
def join("room:lobby", payload, socket) do
 if authorized?(payload) do
  {:ok, socket}
 else
  {:error, %{reason: "unauthorized"}}
 end
end

# khi co message den
def handle_in("shout", payload, socket) do
 Chat.Message.changeset(%Chat.Message{}, payload) |> Chat.Repo.insert 
 broadcast socket, "shout", payload
 {:noreply, socket}
end

Khởi động lại server mix phx.server để check thành quả.

Chú ý: nếu chạy mix phx.server để khởi động server mà bị báo trùng port cần tắt port đó đi rồi chạy lại

lsof -i :4000
kill -9 pid
mix phx.server

Các bạn có thể download source từ đây: https://github.com/kenshin1102/chat_elixir_new

Tài liệu


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.