Tạo Table View app trong lập trình iOS

**Table View trong iPhone app là gì ? **

Table View là 1 trong số những UI elements trong iOS apps. Hầu hết các app, đều sử dụng Table View để hiện thị list data. Ví dụ điển hình nhất là built-in Phone app. Ví dụ Contacts list được hiển thị trong Table View. Hoặc là Mail App. Nó sử dụng Table View để hiện thị mail box và email. Table ko chỉ sử dụng cho mỗi thiết kế textual data, nó còn cho phép bạn biểu diễn data dưới dạng form ảnh. Ví dụ điển hình là app Youtube or built-in Video app.

** Create SIMPLE TABLE PROJECT **

Với ý tưởng về table view, thử tạo 1 app đơn giản.

Đầu tiên chạy Xcode, tạo “Single View application”

Choose Xcode Template

Click “Next” để tiếp tục. Điền thong tin dưới :

Product name : SimpleTable

Company Identifier:

Class Prefix : SimpleTable

Device Family : iPhone

Use Storyboards: [unchecked]

Use Automatic Reference Counting : [checked]

Include Unit Tests : [unchecked]

SimpleTable Project Setting

Click “Next” để tiếp tục. Chọn folder để save SimpleTable project.

Select Xcode Project Folder

Sau khi ấn “Create” màn hình sẽ như dưới

SimpleTable Xcode Main Screen

** DESIGNING THE VIEW **

Đầu tiên, chúng ta tạo UI và add table view. Chọn “SimpleTableViewController.xib” để switch đến UI Builder.

SimpleTable Interface Builder

Trong Object Library, chọn Table View object và drag đến view.

Xcode Object Library Table View

Màn hình sẽ nhìn như thế này

SimpleTable Table View Added

Chạy app lần đầu

SimpleTable Run Button

Click Run, màn hình Simulator sẽ như thế này.

SimpleTable Simulator Empty

** Adding Table Data **

Append “<UITableViewDelegate, UITableViewDataSource>” vào phía sau “UIViewController”.

#import <UIKit/UIKit.h>

@interface SimpleTableViewController : UIViewController <UITableViewDelegate, UITableViewDataSource>

@end

The “UITableViewDelegate” and “UITableViewDataSource” được xem như là giao thức trong Object-C. Về cơ bản, dể hiển thị Data trong Table View, chúng ta phải tuân theo các yêu cầu được định nghĩa trong giao thức và thực thi các phương thức bắt buộc.

Chọn “SimpleTableViewController.m” và định nghĩa một biến để hiên thị table data.

@implementation SimpleTableViewController
{
  NSArray *tableData;
}

Trong method “viewDidLoad” method, add đoạn code dưới đây để khởi tạo mảng “tableData” . Chúng ta khởi tạo mảng array với danh sách thực đơn.

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  // Initialize table data
  tableData = [NSArray arrayWithObjects:@"Egg Benedict", @"Mushroom Risotto", @"Full Breakfast", @"Hamburger", @"Ham and Egg Sandwich", @"Creme Brelee", @"White Chocolate Donut", @"Starbucks Coffee", @"Vegetable Curry", @"Instant Noodle with Egg", @"Noodle with BBQ Pork", @"Japanese Noodle with Pork", @"Green Tea", @"Thai Shrimp Cake", @"Angry Birds Cake", @"Ham and Cheese Panini", nil];
}

Cuối cúng, chèn thêm 2 phương thức datasource : “tableView:numberOfRowsInSection” và “tableView:cellForRowAtIndexPath”. 2 phương thức này thuộc của giao thức UITableViewDataSource. Và lat bắt buộc để thực thi các phương thức khi cấu hình một UITableView. Phương thức đầu tiên được sử dụng để thông báo table view bao nhiêu hàng trong section. Chèn đoạn code phía dưới. Phương thúc "count" sẽ trả về số lượng items trong mảng "tableData".

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
  return [tableData count];
}

Tiếp theo, thực thi 1 phương thức bắt buộc khác.

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
  static NSString *simpleTableIdentifier = @"SimpleTableItem";

  UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:simpleTableIdentifier];

  if (cell == nil) {
    cell = [[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:simpleTableIdentifier];
  }

  cell.textLabel.text = [tableData objectAtIndex:indexPath.row];
  return cell;
}

“cellForRowAtIndexPath”  được gọi mỗi lần các hàng của table được hiển thị.  Minh họa dưới đây sẽ cho chúng ta 1 cái nhìn tốt hơn về cách thức làm việc của UITableView và UITableDataSource

UITableView and UITableDataSource

Click và  “Run” button Nếu code chạy đúng the Simulator sẽ hiển thị như dưới đây.

SimpleTable Simulator Empty

KẾT NỐI ĐẾN DataSource VÀ Delegate

Tiếp theo chúng ta phải thiết lập kết nối giữa the Table View và 2 phương thức vừa tạo.

Trở lại “SimpleTableViewController.xib”. Ấn và giữ Control key, chọn Table View và drag đến “File’s Owner”. Màn hình sẽ như thế này:

SimpleTable Connect Data Source

Release cả buttons và a pop-up sẽ hiển thị cả 2  “dataSource” & “delegate”. Chọn “dataSource” để tạo kết nối giữa Table View và data source của nó. Lặp lại bước trên để tạo kết nối cho delegate.

SimpleTable DataSource Popup

Để đảm bảo kết nối này là thích hợp, vào Table View. Ở phần trên của  Utility , bạn có thê nhìn thấy các kêt nối ở mục “Connection Inspector”

SimpleTable Connector Outlet

Chương trình sau khi click vào nút RUN.

SimpleTable App

Source : http://www.appcoda.com/ios-programming-tutorial-create-a-simple-table-view-app/


All Rights Reserved