+2

Tạo Spring Project bằng Maven sử dụng command-line(Like a Pro)

Trước hết bạn phải cài đặt Maven đã đây là link hướng dẫn cài đặt Maven từ đầu https://viblo.asia/TungDo114/posts/6BAMYVXBGnjz mà mình đã viết( Nếu bạn k thể cài đặt có thể inbox cho mình )

Mở terminal hoặc console lên và gõ vào:

mvn archetype:generate -DgroupId=com.framgia
-DartifactId=framgia-spring-learn
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp -DinteractiveMode=false

Screen Shot 2016-04-15 at 9.43.45 PM.png

Sau khi khởi tạo xong project sử dụng lệnh cd framgia-spring-learn để đưa con trò vào trong folder project framgia-spring-learn vừa được tạo

mvn eclipse:eclipse -Dwtpversion=2.0 //Để convert project maven vừa được tạo sang eclipse project

Bật eclipse lên import project vừa tạo ! Screen Shot 2016-04-15 at 9.48.51 PM.png

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.framgia</groupId>
	<artifactId>framgia-spring-learn</artifactId>
	<packaging>jar</packaging>
	<version>1.0-SNAPSHOT</version>
	<name>framgia-spring-learn</name>
	<url>http://maven.apache.org</url>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>junit</groupId>
			<artifactId>junit</artifactId>
			<version>3.8.1</version>
			<scope>test</scope>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring</artifactId>
			<version>2.5.6</version>
		</dependency>

	</dependencies>
</project>

Cấu trúc file POM.
Sau khi thêm vào file pom

<dependency>
	<groupId>org.springframework</groupId>
	<artifactId>spring</artifactId>
	<version>2.5.6</version>
</dependency>

bạn hay gõ mvn eclipse:eclipse 1 lần nữa, khi này maven sẽ download Spring library và đưa chúng vào folder maven reposistory của bạn

Tạo class HelloWorld (Spring Bean) Screen Shot 2016-04-15 at 9.57.28 PM.png

Tạo file Spring-Module.xml ở folder resources (Nếu chưa có folder bạn hay vào thư mục src/main và tạo folder resources sau đó gõ mvn eclipse:eclipse rồi refresh lại project ở trên eclipse )

Screen Shot 2016-04-15 at 10.07.56 PM.png

Sửa file App.java

package com.framgia;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class App {
	public static void main(String[] args) {
		ApplicationContext context = new  ClassPathXmlApplicationContext("Spring-Module.xml");
		HelloWorld obj = (HelloWorld) context.getBean("helloBean");
		obj.printHello();
	}
}

Chạy chương trình sẽ được output

Hello Tung Do

Chúc các bạn thành công !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.