+3

Tạo project đơn giản với Vuejs trong 10 phút

Giới thiệu

Với tốc độ phát triển web cực nhanh như ngày chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn trong việc phát triển website nói chung và front-end nói riêng, Hệ sinh thái của Google (Angular) và Facebook (React) hiện nay đang rất được các lập trình viên ưa chuộng.

Người mới bắt đầu sẽ rất khó trong việc trong hướng đi mới

Nhưng trong đó, có một framework được dự đoán là sẽ thay thế cho React Và Angular trong tương lai không xa đó là Vuejs.

Cài đặt Vuejs

Để hiểu nhưng gì mình viết dưới đây, các bạn chỉ cần biết HTML, CSS, Javascript ở mức độ cơ bản là cũng có thể hiểu được. Có 2 cách để tạo 1 ứng dụng Vuejs đó là chèn trực tiếp thư viện Vue vào qua thẻ <script> và tạo project qua Vue-CLI. Giới hạn bài viết này chỉ trong 10 phút nên mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách chèn trực tiếp thư Vue vào HTML, để tìm hiểu thêm mình sẽ để link tới tài liệu chính thức của Vue ở trang chủ. Giống như việc sử dụng Jquery, mình sẽ làm điều tương tự với Vue đó là thêm thư viện vào file index.html:

<!-- bản phát triển (development), bao gồm những cảnh báo hữu ích trong console -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

<!-- OR -->

<!-- bản production, được tối ưu về dung lượng và tốc độ -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue"></script>

Ta có thể tải trực tiếp file vue.js về hoặc sử dụng như CDN mà mình đã viết ở trên. Rất đơn giản đúng không nào. 😁

Tạo project tìm kiếm và lấy thông tin repositories Github

Vì là đơn giản nên mình sẽ viết tất cả các thành phần của trang web trong cùng file là fileindex.html. Tạo 1 form đơn giản cho chúng ta nhập vào tìm kiếm.

<div id="app">
  <input type="text" placeholder="Enter search here..." v-model="querySearch" v-on:keyup.enter="seach">
</div>

Khởi tạo đối tượng Vue để tương tác với DOM

new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    querySearch: '',
    listResponse: [],
  }
})

Thuộc tính v-onv-modelđược gọi là directive. Một directive trong Vue được bắt đầu với v- để chỉ định rõ rằng đây là một thuộc tính riêng do Vue cung cấp, đồng thời thuộc tính này sẽ áp dụng một hành vi (behavior) đặc biệt lên kết quả DOM được render ra.

 • v-model để tạo ràng buộc dữ liệu 2 chiều lên các phần tử form input và textarea.
 • v-on để lắng nghe các sự kiện DOM và thực thi JavaScript khi những sự kiện này được kích hoạt. Sự kiện keyup.enter sinh ra khi chúng ta nhấn enter, đồng thời v-model rằng buộc lên querySearch Khởi tạo đối tượng methods để xử lý hàm khi người dùng gọi tới hàm search().
new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      querySearch: '',
      listResponse: [],
    },
    methods: {
      seach() {
        fetch(`https://api.github.com/search/repositories?q=${this.querySearch}`)
        .then(response => response.json())
        .then(json => this.listResponse = json.items)
      }
    }
  })

Sử dụng fetch để tạo HTTP request call để lấy data từ github. Trả về kết quả dữ liệu được gán cho listResponse bây giờ thì chỉ cần in ra màn hình.

<div id="app">
    <input type="text" placeholder="Enter search here..." v-model="querySearch" v-on:keyup.enter="seach">
    <ul>
      <li v-for="item in listResponse">
        <a v-bind:href="item.html_url"> {{ item.name }} - {{ item.description }}</a>
      </li>
    </ul>
  </div>

v-for để render một danh sách các item dựa trên một mảng. Bên trong vòng lặp v-for chúng ta có toàn quyền truy xuất đến các thuộc tính của scope cha. Gõ tìm kiếm vào input rồi nhấn enter. Show kết quả nào. 😁

Tổng kết

Trên đây mình đã hướng cho nhưng bạn nào đang có ý định muốn học Vuejs và đang tìm hiểu về nó 1 cách khái quát. Chỉ trong 10 phút mình đã tạo được 1 project nhỏ với Vue rất nhanh đúng không😀
Github link: https://github.com/hypnguyen1209/search-repository-github

Tham khảo:

https://vi.vuejs.org/v2/guide/
https://cli.vuejs.org/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.