+1

Tạo một switch checkbox với CSS

Như đã nói trong bài trước thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách để tạo một switch đơn giản.

1. Tạo HTML

Vẫn là kỹ thuật cũ thì chúng ta dùng cấu trúc:

<label>
  <input tpye="checkbox">
  <span></span>
</label>

chúng ta sẽ bắt đầu tạo 2 checkbox với đoạn HTML sau:

<label class="switch">
 <input type="checkbox">
 <span class="slider"></span>
</label>
<label class="switch">
 <input type="checkbox">
 <span class="slider rounder"></span>
</label>

2. Style cho checkbox với CSS

Cũng vẫn là kỹ thuật cũ chúng ta sẽ sử dụng các pseudo element ::before::after Mình đã code sẵn một đoạn css sau:

.switch {
 position: relative;
 display: block;
 margin-bottom:20px;
}
.switch input { 
 opacity: 0;
 width: 0;
 height: 0;
}
.slider{
 position:absolute;
 top: 0;
 cursor:pointer;
 width:50px;
 height:30px;
 background:#ccc;
 transition: .5s;
}
.slider:before{
 content:"";
 position:absolute;
 background:#fff;
 width:30%;
 height: 70%;
 top:50%;
 left:10%;
 transform:translateY(-50%);
 transition: .5s;
}
input:checked + .slider{
 background: #2196F3;
}
input:focus + .slider {
 box-shadow: 0 0 2px #2196F3;
}
input:checked + .slider:before{
 left:60%;
}
.slider.rounder{
 border-radius:15px;
}
.slider.rounder:before{
 border-radius:50%;
}

Và chúng ta có kết quả như sau :

3. Kết

Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp lại tại bài viết tiếp theo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.