Tạo máy ảo trên XEN Server bằng CLI.

Hôm nay mình sẽ trình bày bài viết về việc tạo VM trên Xen Server bằng CLI.

1. Chuẩn bị

 • XEN Server.
 • File iso tương ứng dùng cho VM: Ubuntu, Centos, Win ...

2. Tạo datastore - Dùng để chứa các file iso.

 • Tạo Data Storage
[[email protected] ~]# mkdir -p local/ISO 
[[email protected] ISO]# xe sr-create name-label="Datastore1" type=iso device-config:location=/root/local/ISO device-config:legacy_mode=true content-type=iso<br>
4182ed7c-a5db-8bd1-34a9-cffd1f01f3e0 <br>

Giải thích:
xe sr-create : lệnh tạo SR
name-label : tên SR được tạo
type: định dạng của SR, với định dạng ISO này thì chứa file ISO nó sẽ boot được.
device-config:location : đường dẫn đến thư mục tạo ở trên
device-config:legacy_mode=true : mode boot
content-type=iso : \

3. Tạo VM

 • Đầu tiên, check xem XEN Server phần template có hỗ trợ cài UB 16.04 không ?'
  [[email protected] ~]# xe template-list | grep name-label | grep -i 16.04


 • Tiến hành tạo 1 VM, đặt tên là: 200.17 Infra_le.van.huy_test02

    [[email protected] ~]# xe vm-install template="Ubuntu Xenial Xerus 16.04" new-name-label="200.17 Infra_le.van.huy_test02" 
     9a7b6e38-df1b-7cda-5f40-ac5ba91f5471 


 • Gán biến UUID và biến NAME phù hợp.

    [[email protected] ~]# UUID=9a7b6e38-df1b-7cda-5f40-ac5ba91f5471 <br>
    [[email protected] ~]# NAME="200.17 Infra_le.van.huy_test02" <br>


 • Sử dụng lệnh này để check DATASTORE có lưu trữ file .iso của Ubuntu hay không ?
  [[email protected] ~]# xe cd-list

 • Gán biến ISO trỏ đến file .iso
  [[email protected] ~]# ISO="ubuntu-16.04-server-amd64.iso"


 • Sử dụng lệnh này để tìm card mạng bridge phù hợp.
  [[email protected] ~]# xe network-list


 • Gán biến NETWORK trỏ đến card mạng bridge đã check ở phía trên.
  [[email protected] ~]# NETWORK=cc3fa4c2-7bdf-81b3-77cd-782e5f8b49f6

 • Sử dụng lệnh ifconfig để check địa chỉ MAC của card mạng
  [[email protected] ~]# ifconfig

 • Gán biến MAC trỏ đến địa chỉ MAC của card mạng bridge đã check ở phía trên.
  [[email protected] ~]# MAC="ac:1f:6b:69:c0:38"

 • Sử dụng xe vm-disk-list để check lại máy ta đang định cài, mục đích là lấy UUID.
  [[email protected] ~]# xe vm-disk-list vm="$NAME"

 • Gán biến VDI cho UUID của Local storage đã check bằng lệnh phía trên.
  [[email protected] ~]# VDI=c9de109c-0b1c-4d4b-8121-495b48f148e3

 • Tiến hành config
  xe vm-cd-add uuid=$UUID cd-name=$ISO device=1
  xe vm-param-set HVM-boot-policy="BIOS order" uuid=$UUID

 • Config Network
  [[email protected] ~]# xe vif-create vm-uuid=9a7b6e38-df1b-7cda-5f40-ac5ba91f5471 network-uuid=cc3fa4c2-7bdf-81b3-77cd-782e5f8b49f6 mac="ac:1f:6b:69:c0:38" device=0
  f9326c22-5bc3-7c01-3586-f24c717fc63b

 • Config RAM
  [[email protected] ~]# xe vm-memory-limits-set dynamic-max=1024MiB dynamic-min=1024MiB static-max=1024MiB static-min=1024MiB uuid=$UUID

 • Config Disk.
  [[email protected] ~]# xe vdi-resize uuid=$VDI disk-size=15GiB

 • Check lại.

 • Start VM
  xe vm-start uuid=$UUID (Start VM)  KẾT QUẢTới đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn, anh (chị) đã đọc bài - bài viết còn basic, nếu có sai xót có thể góp ý để em(mình) cải thiện.

Nguồn tham khảo:
https://linuxconfig.org/how-to-create-a-new-virtual-machine-on-xenserver-using-command-line