0

Tạo lịch(calendar) cơ bản trong ruby on rails

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng lịch cơ bản trong Ruby on Rails

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng lịch trong Ruby on Rails. May mắn là nó tương đối dễ dàng để làm như vậy. Lịch mà chúng tôi xây dựng sẽ có thể mở rộng, có nghĩa là bạn có thể thêm chức năng của riêng mình khi cần, vì vậy hãy bắt đầu.

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là tạo một tệp calendar.rb trong thư mục lib. File này sẽ chứa một lớp có chức năng lịch cốt lõi. Tạo file mới này và thêm vào đoạn code dưới đây.

#lib/calendar.rb:
class Calendar < Struct.new(:view, :date, :callback)
  HEADER = %w[Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday]
  START_DAY = :sunday

  delegate :content_tag, to: :view

  def table
   content_tag :table, class: "calendar table table-bordered table-striped" do
    header + week_rows
   end
  end

  def header
   content_tag :tr do
    HEADER.map { |day| content_tag :th, day }.join.html_safe
   end
  end

  def week_rows
   weeks.map do |week|
    content_tag :tr do
     week.map { |day| day_cell(day) }.join.html_safe
    end
   end.join.html_safe
  end

  def day_cell(day)
   content_tag :td, view.capture(day, &callback), class: day_classes(day)
  end

  def day_classes(day)
   classes = []
   classes << "today" if day == Date.today
   classes << "not-month" if day.month != date.month
   classes.empty? ? nil : classes.join(" ")
  end

  def weeks
   first = date.beginning_of_month.beginning_of_week(START_DAY)
   last = date.end_of_month.end_of_week(START_DAY)
   (first..last).to_a.in_groups_of(7)
  end
end

Điều tiếp theo chúng ta cần làm là sửa đổi trong file config/application.rb để tự động tải các tệp .rb trong thư mục lib. Cẩn thận không ghi đè tên mô hình cho ứng dụng của bạn cũng như các tham số khác có thể được đặt.

#config/application.rb:
require File.expand_path('../boot', __FILE__)

require 'rails/all'

# Require the gems listed in Gemfile, including any gems
# you've limited to :test, :development, or :production.
Bundler.require(:default, Rails.env)

module CalendarExample
 class Application < Rails::Application
  config.autoload_paths += %W(#{config.root}/lib)
  # Settings in config/environments/* take precedence over those specified here.
  # Application configuration should go into files in config/initializers
  # -- all .rb files in that directory are automatically loaded.

  # Set Time.zone default to the specified zone and make Active Record auto-convert to this zone.
  # Run "rake -D time" for a list of tasks for finding time zone names. Default is UTC.
  # config.time_zone = 'Central Time (US & Canada)'

  # The default locale is :en and all translations from config/locales/*.rb,yml are auto loaded.
  # config.i18n.load_path += Dir[Rails.root.join('my', 'locales', '*.{rb,yml}').to_s]
  # config.i18n.default_locale = :de
 end
end

Điều tiếp theo chúng ta cần làm include bootstrap để cung cấp cho lịch của chúng ta một chút màu mè cho dể nhìn. Nếu ai muốn làm đẹp thêm thì các bạn có thể tự mình css cho nó hoành tráng thêm cho giao diện của mình nhé!!!!

app/views/layouts/application.html.erb:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>CalendarExample</title>
 <%= stylesheet_link_tag  "application", media: "all", "data-turbolinks-track" => true %>
 <%= javascript_include_tag "application", "data-turbolinks-track" => true %>
 <%= stylesheet_link_tag "http://yandex.st/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css", media: "all" %>
 <%= javascript_include_tag "http://yandex.st/bootstrap/3.0.2/js/bootstrap.min.js" %>
 <%= csrf_meta_tags %>
</head>
<body>
<div class="container">
<%= yield %>
</div>

</body>
</html>

Điều tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một controller. Chạy lệnh dưới đây để tạo calendar_controller.

rails g controller Calendar show

Tuyệt vời! Bây giờ chúng ta config lại một chút trong routes nhé.

config/routes.rb:
CalendarExample::Application.routes.draw do
 resource :calendar, only: :show
 root to: "calendar#show"
end

Bây giờ chúng ta tạo một method trong helper để dễ dàng render calendar ra nhé.

app/helpers/calendar_helper.rb:
module CalendarHelper
 def calendar(date = Date.today, &block)
  Calendar.new(self, date, block).table
 end
end

Bây giờ hãy mở calendar controller và thêm vào code

app/controllers/calendar_controller.rb:
class CalendarController < ApplicationController
 def show
  @date = params[:date] ? Date.parse(params[:date]) : Date.today
 end
end

Cuối cùng đến view rồi mở view lên và thêm đoạn code này vào

view/calendar/show.html.erb
<div class="row">
 <div class="col-md-12 text-center">
  <div class="well controls">
   <%= link_to calendar_path(date: @date - 1.month), class: "btn btn-default" do %>
    <i class="glyphicon glyphicon-backward"></i>
   <% end %>
   <%= "#{@date.strftime("%B")} #{@date.year}" %>
   <%= link_to calendar_path(date: @date + 1.month), class: "btn btn-default" do %>
    <i class="glyphicon glyphicon-forward"></i>
   <% end %>
  </div>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col-md-12">
  <%= calendar @date do |date| %>
   <%= date.day %>
  <% end %>
 </div>
</div>

Và đây là kết quả: Chúc các bạn thành công! (Thanks for reading!)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.